Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

6 minuten leestijd

Het volk uit de Graafschap Oost-Friesland is nauw aan ons verwant. Wij hadden elkander echter haast uit het oog verloren en dat niet dan tot beider schade. Vroeger was er meer uitwisseling van gedachten en van mannen in de kerken beiderzijds dan in den laatsten tijd. In de achttiende eeuw voelden de kerken in het Noorden den band aan die uit Oost-Friesland nog wel trekken. Schortinghuis oefende van uit het Oosten van Groningen wel degelijk zijn invloed uit over de grenzen. Ook in de dagen der Afscheiding werd weer zeer sterk de invloed gemerkf van onze mensohen op de vromen in de graafschappen aan gene zijde van de grenzen. Ook mede door de „Reformirte Kirchen-Zeitung" en de „Grensbofe" wordt thans meer fcfennis genomen van de 'l^erkelijke aangelegenheden zoo nabij onze Oostergrenzen. Een zeer interessant referaat werd in Januari '24 op een predikanten-conferentie voor Emden en omstreken gehouden door Ds P..Riedlin van Embden over de onderscheiden typen van vroomheid, die voornamelijk' voorkomen in de Gereformeerde Kerk van Oost-Friesland. Hij noemt er vijf typen; weet het goede daarvan aan te geven, doch oefent daarop tevens kritiek. Formeel en materieel beide is genoemd referaat, dat weergegeven is in de kolommen van de „Kirchen-Zeitung" van groote waarde. Treffend is de overeenkomst tusschen de typen daar aangetroffen en bij ons. Hij schetst den aard van kerkelijke menschen, van zulken, die hij b e k e e r i n g s m e n s c h e n noemt, verder de bevindingschristenen; ook noemt hij het type van genot christen en, hij bedoelt daarmede lieden, die gaan en vragen, waar zij het goed hebben; als laatsten noemt hij de bekommerden. Met teederheid en ware objectiviteit beschrijft hij deze verschillende typen; weet het goede in elk' op te merken en wijst op schriftuurlijke gronden aan, waarin zij' zijn te berispen. Dit. referaat biedt een kostelijke .bijdrage tot de kennis van wat er leeft in de - Kerken van Oost-Friesland. Wat staan ze ons na!

Dr Kolfhaus schetst onder het hoofd: wat er tegenwoordig aanhangig is in het gebied van Memel, weer een Roomsche „stoutigheid". Daar kan in Memel, dat aan den nieuwen staat L i t a u e n is, . toegewezen, werkelijk gesproken worden van een „Kulturkamf"; van een godsdienstoorlog. De regeering van Litauen wil de Evangelische gemeenten losscheuren van de moederkerk in Duitschland. De regeering lieef't drakonische maatregelen'' genomen. De kerkeraden der Gereformeerde Kerken in het gebied van Memel hebben manmoedig geprotesteerd. Kolfhaus hoopt, dat de kerkelijke pers van Amerika, Engeland, Zwitserland en Nederland voor de werkelijke vrijheid zullen tusschenbeiden komen, door de wereldhjke en kerkelijke regeeringen te wijzen op de rechtskrenking ondernomen dóór Litauen tegen de zwakke Protestantsche Kerken. Er gaat geen week voorbij, waarin niet van den een of anderen kant berichten inkomen over de pogingen tot een Contra-Reformatie, waarbij de Roomsche Kerk maar al te veel steun vindt bij de wereldlijke regeeringen.

Ds Lic. D'r Ho 11 weg te Gildehaus, ook' al weer dicht van bij de grenzen, hield in den kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Elberfeld een referaat over „de kwestie van het Gerefor-' meerde Gezangtoek". Hét streven komt steeds duidelijker aan den dag om in Duitschland te komen tot één boek voor het kerkelijk lied in het midden der Kerken, aangesloten bij den Gereformeerden bond. Misschien dat er ook' onzerzijds gevonden worden, die van dat streven nader kennis wjllen nemen. Nr 17 en 18 van de „Kirchen-Zeitung" bevatten de weergave van genoemd referaat.

Gedurende de Pinksterdagen zal te Bethel-Bieleveld gehouden worden de Deutsche Evangelische Kirchentag. Deze zoude, zijn saamgekomen in Oc-, tober van het vorige jaar. De slechte maatschapp'elijke omstandigheden maakten het wenscheÜjk de vergadering uit te stellen to^t nader orde. Nu zal. zij dan gehouden worden in de Pink'sterweek. Verleden jaar ontvingen onze Kerken een dringende uitnoodiging tot deelname, nu is dit weer het geval. Achtentwintig landsk'erken, ik bedoel, aohtentwintig afzonderlijke kerkgemeenschappen in het Duitsche Rijk zijn bij dezen bond van Kerken aangesloten. Thans wenscht • Qok de-Moravische Unie in 'den bond te worden opgenomen. Overal wordt het streven merkbaar om elkander te zoeken; elkander te steunen, en dat vooral in den strijd tegen het ongeloof en het bijgeloof en oo'fc' om een dam op te werpen tegen het zich zoo sterk open-barende sekte-wezen.

De schoolstrijd neemt in Duitschland groote afmetingen aan. Het gaat o.a. ook om het behoud van het onderwijs in de Christelijke Religie. Een zeker getal wenscht, dat de school „verwereldlijkt" zal worden; het wenscht scholen zonder eenige godsdienstige tint. Met het oog opi da verkiezing voor den Rijksdag worden de onderscheiden oandidaten gepolst hoe zij staan ten opzichte van den „schoolstrijd".

De Theologische faGuiteiten van Heidelberg en T ü b i n g e n hebben den graad van licentiaal in de Theologie afgeschaft. Zij zijn de eenige faculteiten in het Duitsche Rijk, die dit besluit namen.

Het Schotsche Bijbelgenootschap heeft in 1923 ongeveer honderdduizend Bijbels of gedeelten der Heilige Schrift minder verk'ociht dan voor ruim veertig jaar. 't Is wa, ar: men moet voorzichtig zijn inet statistische cijfers; toch stelle het Schotsche volk zichzelf de ernstige vraag of de Bijbel minder wordt gelezen dan dit vroeger het geval was, en ook of men soms eerder Ijoeken over den Bijbel dan den Bijbel zelf leest.

In April jongstleden heeft de Universiteit van D e b r 6 c z i n in een plechtige zitting tol doctor honoris causa in de Theologie gepromoveerd M a c - donald Webster, den Schot, die te Utrecht de United Free Church vertegenwoordigde. Webster is bijna een kwart-eeuw predikant geweest te Budapest in de Schotsche Zendingsk'erk onder de talrijke Joden aldaar; een dar opvolgers van den Nederlander H. van Andel. Hij' is thans Secretaris van de Schotsche Joden-zending binnen-en buitenlands.

De D e ca n u s van de Theologische Faculteit verklaarde, idat de verdiensten van Webster ten opzichte van de Hongaarsche Gereformeerden zoo groot zijn, dat mede gehoord den regent H o r-thy, zij er bij de Universiteit , op aangedrongen had de doclorswaardigheid aan hem te verleenen. De Rector las daarop de belofte voor, die door den gepromoveerde moest worden afgelegd, welke woordelijk door Webster werd nagezegd, en waarbij hij beloofde zich te zullen houden aan de tradities van de Universiteit en loyaal te blijven, tegenover het Hongaarsche volk. Dr Webster sprak daarop een kort woord, waarin hij zijn geloof in de toekomst van Hongarije uitsprak'. Men verzekert uit Boedapest, dat Webster geliefd is bij heel het Magyaren-volk en door alle klassen der maatschappij zeer wordt gewaardeerd. Toen de plechtigheid was geëindigd klonk van alle kanten uit de zaal het zoo bekende „Eljen".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 mei 1924

De Reformatie | 8 Pagina's

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 mei 1924

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken