Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

PERS - SCHOUW.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PERS - SCHOUW.

8 minuten leestijd

Elise van Calear.

Van denzelfden schrijver als we voor 2 vvefcen reeds citeerden. Dr v. & heel Gildemeester, lezen we in „Stemmen voor Waarheid en Vrede" interessante artikelen over Elise van Calcar. Enkele stuicken nemen we over:

Mij is het hiervolgende voorval aangaande mevrouw Eigeman medegedeeld, uit de dagen dat zij niet 'meer werd behandeld door haar gew'onen magnetiseur, die de gunst verloren had eerst van Mevrouw Eigeman's onafscheidelijken hond (een indischen gladakker) daarna van haar zelve, waarna het bleek dat mevrouw Eigeman alles behalve een afgesloten medium was, maar zeer toegankelijk voor alledaagsche invloeden en soms „boodschappen" overbrengende 'die zij kennelijk verzon. In die dagen hield mevrouw v. CL seances op Zondagmiddag in haar huis in de Weimarstraat; en zij had haar vriend en voor een groot deel haar geestverwant den overste van 'Hoogstraten uitgenoodigd om daarbij tegenwoordig te zijn. Maar de heer van Hoogstraten bedankte. Hij was bestuurslid van de ^.zedelijke verbetering'\ en gaf . als zoodanig zijne Zondagmiddagen aan de gevangenen in de strafgevangenis in „het Diuin". Dit nu mishaagde mevrouw van Calcar. Die w'as er op gesteld dien overste, adjudant i. b. d. van de Koningin op hare Zondagmiddagen te zien. En wat gebeurt? Op eene der eerstvolgende seances komt de overleden kapitein van het Indische leger AUing von Geusau; dien de overste v. , H. nog als luitenant had gekend. Dieze kwam nu zijn „kameraad" den overste, een lesje geven! Dat hij zijn Zondagmiddagen-niet aan die gevangenen geven moest; die konden toch in een volgend leven wel bekeerd worden; neen, die overste en adjudant i. b. d. van Hare Majesteit, die moest H. M. winnen voor het Spiritualisme! — En mevrouw van Calcar verzoekt den vriendelijken overste om eens bij haar te komen, en leest hem deze „communicatie" als een heusche boodschap van de overzijde 'Voor! Het is Wezenlijk gebeurd.

En enkele bladzijden verder heet het:

Vervolgens deelt mevrouw v. C. een paar communicaties mede van meer burgerlijke afkom'3t. Daar # 5 ^ ^^"^ •is in de eerste plaats Dr '0."E: i'van Koetsveld. Eerlijk gezegd, dit schrift lijkt weinig pp dat van mijn beminden overleden collega. Hij overleed 4 Nov. 1893; reeds den '6en „kwam" hij. „In het feit van tot mij te komen vóór hij de aardsche sfeer verliet, ligt de bekentenis van zijn ongelijk", schrijft mevrouw v. C-. en het "doet haar goed.

Dan zijn er „manifestaties" van Ds Willem linger; van DIS Pijzel en mevrouw Pijzel; van Ds J. J. L. ten K, ate; hij was 26 Deo. '89 overleden en komt van '27 Febr. '90 tot 6 Jan. '93. iZijn schrift wordt gefotografeerd. Ik ken zijn schrift. Is dit het? En schrijft hij daarginds taalfouten? Ik kan het niet helpen, maar zet hier een vraagteeken. Haar oude vriend Dr Schotel komt, • en velen uit den Wassenaarschen tijd. Donderdagavond 5 Juni '90 komt eene communicatie in vliegend schrift; met lange halen: Jacqueline van Wassenaar van C'atwijk—Hoffman; eene van de velen die behoefte hebben aan schuldbelijdenis tegenover haar „lieve Elise". Zoo zijn er ook van den heer 'van Wassenaar (is hij daar nog Baron? ) en van Dis L. J. van Rhijn (is die daar nog dorainé? ) f ^S Juni 1889 op Avondrood in Doetinchem. Het zijn allemaal intieme zaken. Belijdenissen voor een biechtstoel. Hartsopeningen in heilige oogenblikken, en absoluut onder vier oogen. Mevrouvpi van Calcar fotografeert ze. Het zij zoo. Hier zijn de schoven Van ongeveer alle I broeders en zusters die zich voor Elise'si schoof komen buigen, alvorens „hooger op" te kunnen gaan. Er komen manifestaties van prof. A. des Amorie v. d. Hoeven, en van zijn schoonzoon prof. Rauwenhoff; van ds Zaalberg; van Rutgers V. d. Loeff; van Vloten — ja, ook van den professional-athei'st van Vloten en óf het hem moeite kost! Van een paar roomsche geestelijken; daarvan heeft zij er maar een enkele. Kolonel van Hoogstraten had er meer; hij heeft ze mij wel laten zien, pastoors die geweldige moeite hadden om in te zien 'dat ze 't hier op aarde mis gehad hadden. En "daar kunnen we in komen. — En zij lieeft zelfs schriftelijk bezoek van da 'Costa en van Mr Groen van Prinsterer.

Da Ciosta schrijft:

Of 'ik deze gave, die nu Wordt uitgestort, waardeer? Mijn 'komst tot u zegt het u. Nie-t lang nog ben ik overtuigd dat dit alles uit God is, doch eenmaal het aangenomen hebbend©, ben ik uw medearbeider. Gods genade op u en uw w'erk.

I. da Costa.

Het geestenschrift, hier gefotografeerd, lijkt zeer sterk op dat van da 'Costa.

En , Mr Groen! „Had ik die denkbeelden kunnen aannemen die hier in dezen kring, in deze wereld gehuldigd worden, dan had ik mijne krachten beter besteed."

Dit geestenschrift is zeker niet de „gewone" hand van den heer Groen v. Prinsterer. Maar het is er familie van.

Mevrouw v. C'. zou met haar antwoord gereed zijn, en zeggen „hij Waa daar nog niet genoegzaam geoefend in het schrijven."

Iets dergelijks als Mr Groen komt de oude heer Esser vertellen. Esser de straatprediker. Ik heb hem nog goed gekend; en zeer hoog geschat; was niet blind voor zijn fouten en geloof dat hij de mijne zag (wat niet bepaald moeilijk is). Wij waren geen menschen voor mekaar. Hij veroordeelde de meeste domino's en ik vond een straatprediker misschien moediger maar overigens door gelijke gevaren omringd. Een ander punt van verschil was Dr Kuyper — indien men zoo'n reus een punt mag noemen! Hij zei mij eens: „als ik voor mijn oogen zie dat Kuyper in een sloot loopt, dan loop ik met hem mee, " waarop ik antwoordde: „dat zou ik alleen doen, als ik absoluut niefe beters kon bedenken". Toch was hij een goed man.

Op bl. 790 lezen "wij hoe Ds Huét, 20 Nov. 1885 aan Mevrouw v. CL' schrijft: „Esser was bij onsL Toen ik hem sprak over zijne vroegere gevoelens, schreef hij:

Gemaaktheid en anSers niet; geloof mij, ik ben teleurgesteld. O Dr Kuyper! wil toch uwe oógen openen voor de teekenen der tijden, want ze zijn waarheid; maar al onze leerstellingen falen."

Huet vroeg hem, „of hij dit aan Kuyper schrijven zou? " waarop Esser antw^oordt: „Hij zal het toch niet gelooven." Diaar kon hij wel gelijk aan hebben.

Het schrift is Esser's schrift. Èn het schrift van Huet - na zijn verscheiden, is zeer bepaald schrift van P. Huet.

Zeker, het schrift is misschien Essers schrift. Maar de stem is niet Essers stem. En een oud© blinde Izak kan beter wachten op inlichtingen, die betrouwbaar zijn, als hij, vóór den tijd, die redelijkerwijze geacht mag worden, de juiste te zijn, een gewaarwording krijgt van iemand, die hem lijkt de handen te hebben van iemand, wiens stem hij mist. Het gaat meer scheef als de \^-aarneming te haastig concludeert.

Lourdes.

De waarschuwing, die tot voorzichtigheid maant in de beoordeeling van Elise van Calcars geheimzinnigr heden, geldt ook voor andere terreinen van waarneming. B.eeds stipten we aan, hoe het onderzoek naar de wonderbaarlijke genezingen te Lourdes nog steeds een der verschilpunten is tusschen Roomschen en niet-Roomschen. De „Leeuwarder Kerkbode" zegt in een van de vervolgartikelen van de interessante reeks over Lourdes o.m.:

Men zou een geheel verkeerden kijk hebben op het mirakel te Lourdes, wanneer men dacht, dat de geschiedenis van Bernadette daarbij de hoofdzaak was. Het is vooral Zola die het doet uitkomen in zijn reeds meermalen door ons genoemden roman over Lourdes, inzonderheid in de gesprekken tusschen Pierre en den geloovig geworden dokter Chas-

saigne: Bernadette „werd lastig". Niet dat meo van haai-kant eenigerlei onbescheidenheid vreesde, maar bedenkt, dat men met haar, • de uiterst beschroomde, meestal bedlegerige, zienster geenszins kon pronken. En daarbij, al nam zij te Lonrdes nog zoo'n bescheiden plaatsje in, al was zij nog zoo gehoorzaam, zij bleef een macht, zij trok de menigte aan, werd aldus een mededingster van de Grot. Opdat deze alleen in volle glorie zou blijven stralen, was het goed, dat Bernadette verdween, en enkel nog in de legende bleef bestaan. Zulke redenen deden don bisschop van Tarbes Mgr Laurence ongetwijfeld haar vertrek verhaasten. D© hoofdfactor van geheel de beweging te Lourdes vormen de „genezingen", die men zogt dat daar plaats vinden en de handig en fijn georganiseerde uitbuiling van het „geloof" der massa, die daar genezing komt zoeken welke de Grot van Massabielle heeft gemaakt tot een finantieele onderneming als waarin de Roomsche kerk altijd zulke bijzondere bekwaamheden betoont te bezitten, die een stroom van goud uit de geheele Roomsche wereld trekt naar de plaats waar het eenvoudige meisje haar gouden visioenen had. Rome is slim en is sterk en houdt ook wel van den glans van het goud. Zoo heeft zij ook in Lourdes bewezen, wel wat te kunnen maken van zoo'n geval, wanneer de omstandigheden gunstig zijn. De geschiedenis van Bernadette is het aureool dat wat daar geschiedt den glans van hemelsche wijding geeft. Maar het eigenlijke miral< : el wordt gevormd door de wonderbaarlijke genezingen die men zegt, dat er gebeuren.

De Roomschen moeten van Zola natuurlijk niets hebben. Vooral de passage, waarin het lijk, dat men weer levend malcen wil, op de proppen komt, ergert hen. Maar al is hij voor ons niet een man, die als gids dienst kan doen, van Lourdes heeft hij toch wel zooveel waargenomen, dat do Roomschen hem kwalijk alleen met een beroep op zijn overige kwaliteiten als auteur in den ban kunnen doen, als het loopt over de taxatie van de wonderen van Lourdes.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 september 1924

De Reformatie | 4 Pagina's

PERS - SCHOUW.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 september 1924

De Reformatie | 4 Pagina's

PDF Bekijken