GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Pers-stemmen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Pers-stemmen.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Nieuwe wijkkerk in Grand Rapids.

Als toelichting op onze hoofdartikelen over het wijkkerken-stelsel is Amerika kan het volgende bericbt dienen, dat wij zoo pas lezen in de „Christian Journal".

.Classis Rapids West van de Chr. Geref. kerken beeft het verzoek van 28 huisgezinnen, in het zuid--westelijk gedeelte van de stad, toegestaan, om een nieuwe gemeente te vormen. Het werk daaraan verbonden werd door de classis opgedragen aan Revs. Bakker, De Jong gezinnen begint.

De (Amerikaansche) Gereformeerde Heraut.

De „Reformed Herald" was'voortgekotneh uit'de ' vereeniging van twee andere maandelijksche periodieken: „The Wittness" en „Religion and Culture". Zelf hebben wij den aanvang van die samensmelting in Amerika mogen-bijwonen. De „Reformed Herald" was een degelijk maandschrift, dat menig mooi artikel bracht. En nu, na één jaar, is de • uitgave gestaakt. De Redactie, , meldt dit in deze. bewoordingen: ; -psSg; .

„Met dit nummer is de eerste Jaargang van de „Re^'^ formed Herald" compleet. Tot onze spijt moeten wel thans onzen lezers mededeelen, dat deze eerste Jaar-ï gang niet door een tweede zal worden gevolgd. Of-i' schoon de broeders, die samen bet blad redigeerden, in eenstemmigheid en met genoegen hebben kunnen samenwerken, zoo^ oordeelden toch de meesten hunner, dat het om verschillende redenen geraden was thans de uitgave te staken. Daar zuUen er wel zijn, die deze mededeeling met instemming begroeten. Er worden onder ons herhaaldelijk stemmen gehoord, die pleiten voor een vermindering van bladen en tijdschriften: •Daar zijn er zelfs, die de vrees hebben uitgesproken-, ] dat een blad als het onze afbreuk zou doen aan de ker-: i_ kelijke bladen. Zij zullen natuurlijk ingenomen zijn met - het staken van de uitgave der „Reformed Herald". Daar zullen er ook zijn, en dat vooral onder onze lezers, die er minder mee voldaan zijn, en die niet dan met leedwezen vernemen, dat de „Reformed Herald" bij ben niet meer zal aankloppen. Doch hoe dit ook zij, wij vertrouwen dat ook het staken onzer uitgave ten goede zal gedijen. In dat vertrouwen nemen wij dan ook als redacteurs en mede-redacteurs, schoon niet zonder een zekeren weemoed, afscheid van onze lezers."

Wij voor ons betreuren het zeer, dat dit blad . heeft opgehouden te bestaan, ho© aangenaam het. ook is te vernemen, dat'de redakteuren eensgezind hebben sameaigewerkt. Hoezeer ook wij voorstanders zijn van meerdere pers-eoncentratie, in Amerika valt niet de buitengewon.e versnippering van krachten waar te nemen, welke hier in Nederland te aanschouwen valt. Én. een'.periodiek alS; ./de^ „Reformed Herald" drgeg ©©n ander .k'arakteE^|a|" de kerkelijke bladen.

Dr H. Beets, de prachtige optimistische natuur, die overal raad op weet, lanCeert in „The .Banner" de idee om er èen driemaandelijksch tijdschrift van te maken, zoo mogelijk in samenwerking met de broeders van de, , Dutoh Reformed':

Gaarne voeseavfi K& nscb bij den zijne:

De houding van Dr J. van Lonkhuyzen.

Het kan önzen lezers niet onbekend zijn, dat fér jh 'de 'Cïir. G-er. Kerk in Amerika een kwestie , iiSj 'welke dezelfde kerkrechtehjfce beginselen raakt : als die, welke omtrent de Synode van Assen in \; het • geding zijn. Gewoonlijk wordt die daar aldus : • geformuleerd: heeft de Classis het recht een kerfce-'laad af te zetten? Twee rapporten werden voor de Synode, welke thans gehouden wordt; uitgebraoht. Men spreekt wel van een richting-Prof. Heijiis, wier mecning is neergelegd in het advies van Prof. Ten Hoor en Ds. G. D. de Jong en welke parallel loopt met de kerkreohtelijke beslissing van Assen en een richting-Dr J., van Lonkhuyzen, welksr gevoelen belichaamd werd in het advies van Dr H. H. .Meeter en Ds K. W. Fortuin; De richting-Prof. Heijns hoeft een talentvol verdediger gevonden in Ds G. Hoeksema (niet te verwarren met den schismatie^ ken predikant H. Hoeksema). Hoe sterk beide rich-! tingen haar oordeel ook bepleiten, vrees voor scheuring bestaat er gelukkig niet. Gevraagd, wat Dr Van 'Lonkhuyzen doen zal, indien de Synode zich niet .aan zijn zijde schaart, antwoordt deze ïfegjön^le Toekomst:

„Iemand vraagt ons wat we zullen doen als de kop iaende Synode eens besluit in zake de afzetting door meerdere vergaderingen, dat dit wel kan? Dan doen we wat onze studiegenoot, Dr-Van Es van Leeuwarden, deed op de Synode van Assen, dan „conformeeren we ons met behoud van eigen gevoelen". Als Gereformeerden leggen we ons bij een besluit van de Synode neer, tenzij het tegen een uitgedrukt woord Gods of de aangenomen Kerkenorde ingaat. En bespreken andere kwesties, die er nog in menigte zijn. Dit is niet het eenige punt waarover te spreken. olÉ te schrijven valt. Maar vergeet aan de andere zijde niet, dat zulk een quaestie als hier in geding is, niet is uitgemaakt met een synodaal besluit. Dat wordt. alleen • uitgemaakt - door diepe principieele studie - en wéderkeerige overtuiging

HEPP.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 juni 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

Pers-stemmen.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 juni 1926

De Reformatie | 8 Pagina's