GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een onzer lezers stelt het volgend© geval: een werkgever, man van gereformeerd© balijdenis, overtreedt regelmatig de bepaling der Arbeidswet, die den dagelijkschen werktijd beperkt tot het maximum van 8 uren. Hij verzekert daarbij een goede conscientie te hebben. Het voorschrift der wet acht hij een ongeoorloofde vrijheidsberooving, en bbven.lien al te bezwarend VOOT zijn bedrijf. Zonder overschrijding van de voorgescbrJven a: b: idsgrens, kan hij de concurrentie met bedrijfsgenooten, die zich aan de wet niet storen, niet volhouden en zijn werklieden geen voldoend loon uitkeeren. Om do laatstgenoemde reden heblDen zijn arbeiders dan ook geen bezwaar tegen een langeren arbeidstijd, maar juichen ze dien integendeel toe. De ondernemer laat zich daarom rustig beboeten, zoo dikwijls overtreding bij hem geconstateerd wordt, en acht dooT betaling van de boeten de-Overheid gegeven te hebben wat haar in dit geval toekomt.

Inzender vraagt nu, of deze hoiuding' geacht kan worden, in overeenstemming te zijn met wat een christen, naar 'Gods Woord, aan zij'a Overheid schuldig is.

Hij boude me ten goede, dat ik hier, met den besten wil, geen ernstige vraag kan zien.

Ik meen, dat onder ons, gereformeerden, vaststaat, wat we, als Antirevolutionairen, in ons Program van beginselen belijden, dat het Woord Gods voor onderwerping en gehoorzaamheid aan de wettige Overheid geen andere grenzen kent, dan die de conscientie voorschrijft.

Zoodra het geweten in 't geding komt, d.w.z. zoodra we, door de Overheid te gehoorzamen, zouden doen, wat ons geweten wraakt als ongehoorzaamheid aan den wil onzes Gods, hebben we, , als christenen, niet alleen het recht, maar óók de heilige roeping, gehoorzaamheid te weigeren.

Dan, maar ook dan alleen.

Dan geldt het woord: „Men moet Gode meer gehoorzamen dan de menschen".

Do schuld van overtreding valt dan niet aan ónzen kant, maar aan' den kant der Overheid, die haar gezag van God ontving, en daarom in de oefening ervan gebonden is aan. de Opperhoogheid des Heeren • Heeren.

Het was de eere der gereformeerden, dat ze in hun belijdenis en in hun levens-praktijk aan dezen regel der H. Schrift onverzettelijk vasthielden. Door dit vasthouden hebben ze een geslacht van martelaren gekweekt, en daaraan, mé^r dan aan de toenemende beschaving, is het te danken, dat de overheidsbemoeiïng werd teruggedrongen en gehouden binnen de haar van God gestelde grenzen.

Maar met evenveel nadruk als ze tegen alle tirannie opkwamen voor het recht en de vrijheid der conscientie, hebben ze elke poging weerstaan, om met eenig beroiep, op wie of wat ook, dat buiten de conscientie omging, den van God ons opgelegden pacht toit^derwerping en gehoorzaamheid af te wijzeiL$§^^.

Wat zou er ook van het overheidsgezag over-.blijven, en wat zou er van orde en recht onder een. volk terecht komen, als elk der onderdanen souverein had te beslissen, of hij een wettelijk voorschrift al of niet had na te, leven!

Waar de conscientie niet verbiedend in den weg treedt, daar e i s c h t ze> naar 't woord der Apostelen in Rom. 13:5, onderwerping.

Daarom is niet in te zien, ho© een werkgever in het door vrager genoemde geval, een goede conscientie kan hebben. Een z w ij g e n d e conscientie — dat is mogelijk.

De Schrift weet zelfs van „toegeschroeide" gewetens.' .

En ook buiten 'een verharding als waaraan 1 lim. 4:2 denken doet, is ©en afstomping van de conscientie door de gewoonte, ten opzichte van bepaalde dingen, niets ongewoions.

Maar pen goed e conscientie is dat niet. Een goede conscientie hebben we alleen, als ons, door het Woord Gods verlicht en geleid, zelfoordeel ons niet in staal van beschuldiging stelt.

Bedoelde werkgever onthoudt derhalve de Overheid inderdaad wat hij haar naar Gods Woord' schuldig is.

En zijn altoos maar weer betalen van da boete op' geconstateerde overtreding kan daar niets aan veranderen.

' Het is toch niet zóó, dat de-Overheid haar onderdanen de keus laat, haar te geven één van tweeën, 6f de eere van onderwerping en gehoorzaamheid, óf een zekere som gelds. Wat ze eischt is opvolging van haar verordeningen, en de boete, die ze vordert bij overtreding, is een s't ra f, die ze den overtreder oplegt.

De betaling ervan maakt de overtreding niet goed, in moreelen zin zelfs niet tegenover de O.verheid, en allerminst tegenover God.

Of ik dan de moeilijkheden niet tel, waarin, ook al komt de conscientie niet in geding, wetten en voorschriften der Overheid, een onderdaan, ©n in casu het voorschrift van een maximum-arbeidstijd een werkgever 'kunnen brengen?

Ik weet, dat ze niet gering kunnen zijn.

Alleer. maar, ze kunnen noodt recht geven tot weigering van onderwerping.

, Evenmin als God onze onderwerping aan het overheidsgezag beperkt heeft tot maatregelen die wij toejuichen, heeft Hij haar ook beperkt tot voorschritfen, die gemakkelijk zijn op te volgen. Blijkt een voorschrift dat het algemeen belang bedoelt te dienen, voor ©en bepaald bedrijf onuitvoerbaar of ten minste hoogst schadelijk, dan .moeten de vertegenwoordigers van zulk een bedrijf de handen ineenslaan em de Overheid trachten t© overtuigen van het onrecht, dat ze lijden.

Dat is de weg, dien, naar mijh oordeel, ook' de betrokken ondernemer behoort in te Slaan. Altijd, zoo de druk, die de arbeidswet zijn bedrijf oplegt, niet door doelmatiger ' ai'oéidsverdeeling, technische verbetering en wat hier moei-in aanmerking 'kan komen, , is te compenseeren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 december 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 december 1926

De Reformatie | 8 Pagina's