GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

-De Gereformeerde Bond voor Duitschland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

-De Gereformeerde Bond voor Duitschland.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

In „De Gereformeerde Kerk" vertelt Ds H. Bakker iets uit de geschiedenis van dezen Bond.

De „Reformierte Bund für Deutschland" werd in het jaar van Zwingli's 400sten geboortedag, 1884, opgerictit. En niet maar toevallig. Daar was aanleiding voor. Wat meer is, de noodzaak werd gevoeld.

Omstreeks dat jaar en al tientallen jaren daarvóór was er, ondanks allerlei tegenwerkende en ontbindende factoren, nog genoeg gereformeerd leven in Duitschland. Maar .... het leek veel op een stroom, aan welks bedding de hand niet gehouden wordt.

Ziet, deze en nog andere oorzaken werkten er toe mede, dat het in 1884 tot oprichting van den Reformierten Bund kwam. Doel was, de onderhouding en handhaving van de geestelijke goederen der gereformeerde kerk in Duitschland, zoowel in de leer, als in den godsdienst en de kerkinrichting. Hiertoe wilde men iederen weg inslaan, die in verband met de belijdenisschriften en kerkenordeningen van de afzonderlijke kerken, welke lid waren van den „Bund", oirb^ar waren. Tegelijk wilde men zich van elke inmenging in de interne aangelegenheden van iedere afzonderlijke kerkgemeenschap onthouden.

Tot dusverre zijn over de 200 synoden en gemeenten, ook vele particulieren, lid van den „Bund". Zijn bestuur heeft als voorzitter Prof. Lang, Halle a. S.; vicevoorzitter is pastor Kolfhaus, Vlotho. Voorts: Prof. Bredt, Marburg; Consistorialrat Haenisch, Posen; Pastor Hesse, Elberfeld; Pastor Heilmann, Göttingen; Pastor Hollweg, Gildehaus; Pastor Lauffs, Bannen; Pastor Leemhuis, Oldersum; fabrikant Siebel, Freudenberg, penningmeester.

Allerlei uitgaven zendt men in 't licht. De algemeene vergaderingen, die jaarlijks worden gehouden, zijn van gewicht. Drie tehuizen voor gereformeerde studiozen, te Halle, Erlangen en Göttingen, werden geopend. In de laatste academiestad werd ook een professoraat gesticht, dat de bekende hoogleeraar Karl Barth vervult. Te Elberfeld kwam het tot een gereformeerd predikanten-seminarium. Op die wijze poogt men, zich zooveel mogelijk aansluitende bij het historisch-gegevene, den gereformeerden zuurdeesem in de drie maten meels van het Duitsch-kerkelijke en godsdienstige leven in te brengen; overtuigd dat er nog altijd van het aloude, gereformeerde beginsel een weldadige, sterkende en zegenende invloed uitgaat op kerk en volk.

Zonder zegen is al deze inspanning niet gebleven. Ja, er kwam krachtige opwaking. Hiertoe heeft Prof. Barth het zijne bijgedragen. Ik lees in het „Jahrbuch": „Niet weinig heeft daartoe (n.l. tot het nieuw opwaken van het gereformeerde besef in onzen tijd) bijgedragen de theologie van Prof. Karl Barth; hij is een machtige strijder geworden door zijne theologie, die tot leuze heeft: soli Deo gloria! Aan niets heljben we meer behoefte, dan aan een geslacht van theologen, die in de gereformeerde leer onderwezen zijn".

Ook' wij slaan met sympathie de ontwikkeling van den Bond gade.

De invloed van Barth echter — wij mogen dit niet verzwijgen — vervult ons met zorg.

In het bovenstaande uitknip sel mogen wij wel de volgende rektifikatie aanbrengen: Barth is niet meer hoogleeraar te Göttingen, maar te Munster i. W.

Buitenlandsche voorlichting.

Is het buitenland over het algemeen ov(!r Nederland niet goed ingelicht, ons - kerkelijk leven maakt daarop geen uitzondering.

Zoo vermeldt de „Christliche Welt", dat de zaak-Geelkerken scheuring bracht in de Christelijke Gereformeerde Kerk, die haar theologische school te Apeldoorn heeft. Hoewel wij er volstrekt niet trotsch op zijn, dat de Gereformeerde Kerken dit schisma ondergingen, zoo mag dit ter wille van de waarheid door genoemd blad wel worden tegengesproken.

De „Grand Rapids Press" weet mede te deelen, dat Ds Kersten de leidende figuur is in d'e Gereformeerde Kerken!! Natuurlijk worden er nog eenige beschouwingen aan vastgeknoopt.

Een kerkelijke inlichtingsdienst zou hieraan veel kunnen verhelpen.

Het schisma te boven.

De Christ. Geref. Kerk in Amerika is, blijkens het Jaarboek voor 1927, het schisma geheel te boven. Ging volgens het vorige Jaarboek het ledental achteruit, thans is het verlies niet alleen aangevuld, maar gaat de winst boven het verlies uit.

De Amerikaansche „Wachter" schrijft:

Door vergelijking van de statistiek met die van verleden jaar blijkt, dat onze kerken weer eene periode van groei zijn ingetreden. Meldde het Jaarboekje verleden jaar meestal verlies doordat sommige gemeenten zich aan ons kerkverband onttrokken, thans viel er weer aanwinst te boeken. Het aantal gemeenten vermeerderde met één. We tellen 461 huisgezinnen, 1165 lidmaten en 1540 zielen meer dan verleden jaar. Het aantal gemeenten, waarvan tegenwoordig 52 vacant zijn, bedraagt 255. We hebben 21.681 huisgezinnen, 48.777 lidmaten, terwijl het zielental 103.920 bedraagt. Het aantal leeraars vermeerderde met acht. Ook de emeritipredikanten mederekeneude (28) en de anderen, die in zendingswerk of aan inrichtingen voor onderwijs, of van barmhartigheid bezig zijn (37), dan hebben onze kerken thans 266 leeraren. Dienstdoende professors voor de Theologische School zijn er zes, en voor het College achttien, met inbegrip van enkele instructors. De professoren F. M. Ten Hoor, W. Heyn's en K. Schoolland zijn de emeriti dier inrichtingen.

Mocht ook ten onzent het schisma eenige achteruitgang in leden Areroorzaken, het lijdt geen twijfel of in dat opzicht zal het ook hier geen sporen achterlaten.

HEPP.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 maart 1927

De Reformatie | 8 Pagina's

-De Gereformeerde Bond voor Duitschland.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 maart 1927

De Reformatie | 8 Pagina's