GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Openb. 20:4—8.

Een onzer lezers vraagt me, of d'e voorstanders der leer van een. duizendjarig Rijk, dat Christus, vóór Zijn komst ten oordeel, O'p aaide zal komen stichten, zich metterdaad kunnen beroepen op Openb.'20:4—8.

'k Bepaal me tot beantwoording van d© vraag, zooals ze gedaan wordt, a, l moet ik er den inzender opmerkzaam op. maken, dat met de verklaring van Openb. 20 de leer van het milleimium volstrekt niet staat of valt.

Haar voorstanders beroepen zich óók opi nog andere Schriftuurplaatsen. En hun voorstelhng heeft een breeden historischen achtergrond in de oud-Joodsche verwachtingen aangaande liet Godsrijk op aarde, die op haar beurt weer berusten op-een geheel onjuiste opvatling van de profetiën des Ouden Testaments omtrent den Christus en het Koninkrijk Gods, dat Hij zon komen stichten.

Om hem voldoende te wapenen tegen de leer van het duizendjarige Rijk, zou ik O'ver dat alles moeten gaan handelen.

Daaiwoor geeft onze rubriek „Geestelijke Adviezen" evenwel niet de noodige ruimte, en is ze ook de plaats niet.

'k Houd me dus aan d© vraag, zooals ik liaar ontving.

En dan kmnien enkele opmerkingen volstaan, om te overtuigen, met hoe weinig recht men zich voor de verwachting van een duizendjarig Rijk vóór de voleinding der dingen beroept op Openb. 20.

Vooreerst gaat de opvatting, die men daarbij van Openb. 20 heeft, uit van de veronderstelling, dat de visioenen in het boek der Openbaringen ons de gebeurtenissen, die ze in beeld brengen, geven te zien in tijdrekenkundig© volgorde. Een opvatting, die te eenenmale in strijd is met de werkelijkheid, en die dan ook doior geen ernstig en ter zake kundig uitlegger meer wordt voorgestaan.

]n de tweede plaats veronderstelt ze een dubbele wederkomst van Christus: een eerste tof opwekking van de gestorven geloovigen, of — want op dit punt is er, als op schier alle andere, ©en hopelooze verdeeldheid onder de voorstanders van het millennium — vaii een deel hunner; en ©en tweede voor het gericht en voor de voleinding; een voorstelling, die geheel in strijd met wat heel de Schrift op dit punt ons leert.

En in de derde plaats gaait ze uit van de eveneens overal elders door de Schrift uitgesloten verwachting van een dubbele opstanding der dooden.

Deze opmerkingen, laat ik voorafgaan, omdat ze de chiliastische verklaring van Openb. 20 al aanstonds uitsluiten, en in staat stellen om de verzen 4—8 in hun ware bedoeling te verstaan.

En wat nu deze verzen 'zelve betreft, dieue het volgende:

Ie. Johanneis ziet de geloovigen die met Christus heerschen, niet op aarde, maiar in den hemel.

' 2e. Johannes ziet hen, niet als lichamelijk uit d© dooden opgestanen, maar als „zielen".

4e. De eerste opstanding, die volgens vs 5 hun deel werd, kan derhalve geen lichamelijke opstanding zijn, maar bedoelt hun voortleven met Christus in heerlijkheid, nadat ze op aaixie als martelaren waren gestorven; ©en voortleven, dat „opstanding" genoemd wordt, om de tegenstelling tusschen'hun leven in den hemel en hmi vallen onder het geweld der ongeloovigen op aarde, recht scherp', en als een machtsdaad van Christus, te doen uitkomen; en dat dan een ee r s te opstanding genoemd wordt, in anderscheiding van hun tweed'© verheffing door

Christus boven hel. bereik huuner vijanden, die volgen zal in hun lichamelijke opwekking.

5e. Daarmee is niet in strijd, dat , , de overige doodcn niet weder levend werden (gelijk onze St. vert, leest) totdat de duizend jaren geëindigd zijn". Wimt de grondtekst spreekt niet van een ., weer levend worden", maar van „leven": zij, n.l. de doodcn. die niet in den Heere ontsliepen, deelden niet in het zalige leven, dat zij, die met Christus heerschten, deelachtig waren. Hierin komt scherp uit de tegenstelling tussclien de gezaligden en de wereld, die waande h.en vernietigd te hebben. Die wereld meende over hen te lieerschen, en lui wordt ze zelve overheerscht doiOï 'den dood, terwijl de dooir haar uit-en neergeworpenen met Christus „heerschen in het leven".

6e. Dat de zielen, die Johannes ziet, in den hemel als koningen met ('hristus heerschen, eischt volstrekt niet een voofafgegane lichamelijke opstajiding. Jleeds hier op aarde waren y.e door Christus in l)eginsel tot Koningen en Priesters gemaakt (O)ien]). 1:0). En wat ze hier reeds werden, dat z ij n ze in den hemel.

7e. l'it dit alles blijkt, dat ])ij het gebonden, d.w.z. het ingebonden en bedwongen zijn van de macht des duivels en het heerschen der gezaligden met Christus gedurende duizend jaren, niet moet gedacht aan een tijdperk vlak vóór de (eenige) wederkomst van ('hristus aan het einde der gescliicdenis, maar aan een tijd inde gewone aardsche bed(^eling m.a.w. aan den tijd na (.'hristus' verlieerlijking, hel lijdperk dus des Nieuwen Testaments, waarin wij nu leven.

Sc. Het getal duizend is daarmee niet in strijd, wijl in geheel het boek der Openbaringen, de getallen altijd-door niet op den tel af, maar symbolisch moeten verstaan woeden.

'k Hoop, dat m'n vrager bij het licht dezer opmerkingen Openb. 20 verstaan zal.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 mei 1927

De Reformatie | 8 Pagina's

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 mei 1927

De Reformatie | 8 Pagina's