Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Opstanding en heiligmaking.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Opstanding en heiligmaking.

4 minuten leestijd

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn groole liefde, waarmede Hij ons liefgehad heett, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus (uit genade zijt gij' zalig geworden). Eteze 2:4, 5.

Meeleven met Christus op den morgen der Opstanding doet u, mijn ziel, niet alleen itw rechtvaardigmaking, maar ook uw heiligmaking intenser genieten.

Dat uw heiligmaking voor u maar al te zeer iets begripmatig blijft in plaats van in beginsel doorleefde realiteit, heeft voor een niet gering deel hierin zijn oorzaak, dat gij het verband! tusschen opstanding en heiligmaking te veel als in een nevel ziet.

Uw geloofsintuitie zegt u, dat gij wel over de rechtvaardigmaking, maar niet over de heiligmaking van uw Jezus in de opstanding kunt spreken.

En uw geloofsbezinning legt u uit, waarom.

Uw schuld 'was Christus toegerekend.

Rechtvaardigma.king is rechtvaardigverklaring.

Door de opstanding verklaarde God Jezus vrij van uw schuld, welke • Hij op Zich laadde.

Van uw besmetting bleef Hij rein.

Maar Hij werd om uwentwil niet onheilig.

De smet kan niet meegedeeld worden door een uitspraak, door een. verklaring, maar alleen door geboorte, door aanraking.

En nu was het steeds de werking des Geestes geweest om Christus tegen zulk een bezoedeling te vrijwaren. : -': : '; ; : '^': : ; ; '^

Want zulk •i'èeii=''H; óbgepriester befaamde u, heilig, onnoozel, onbeshaet, afgescheiden van de zondaren.

Ook toen de Vader Hem rekende als een Schuldige, bleef Hij de Heilige.

Daarom schijnt de opstanding meer beteekenis te hebben voor uw rechtvaardigmaking dan voor uw heiligmaking.

Toch is dat niet zoo.

Van Zijn vleeschwording tot Zijn sterven duldde ij om uwentwil in Zich, zoowel naar ziel als aar ' lichaam, een disharmonie, welke alle voortelling tart.

Innerlijk en uiterlijk was Hij door en door heilig.

Niettemin was Hij innerlijk en uiterlijk aangetast door dat ellendige, dat anders van onheiligheid onafscheidelijk is.

Naar de ziel leed Hij ^n> .ihet . oogenblik, dat Hij in de wereld kwam. . ? #V: -v • ? .*• : >

En in Zijn lichaam droeg Hij de kiem des doods van dat Hij begon te leven.

Hij was niet slechts gelijk Adam bij zijn schepping sterfelijk.

Maar Hij was stervend.

Ook op Hem mag het toegepast, dat Zijn leven op aarde niet anders was dan een gestadige dood.

Wat moet dat voor Zijn gevoelige onzondige natuur zijn geweest: altijd de dood in Zich te voelen knagen!

Gij, o mijn ziel, zijt te zeer in uw gevoelens afgestompt, om. dat te kunnen beseffen.

Gij verkeert als onder narcose, zoodat gij van dat sloopingswerk van den dood in zoogenaamd gezonde dagen maar weinig gewaar wordt.

Maar Christus!

Met Hem was het zoo geheel anders gesteld!

Doch daarom was voor Zijn fijngevoelig hart de verandering op den' Paaschmorgen des te geweldiger.

Zijn ziel kon niet meer lijden.

Uit Zijn lichaam was niet alleen alle doodskiem gebarmen, maar het kon niet meer sterven.

Zijn opstandig bracht de onverderfelijkheid en onsterflijkheid aan het licht.

Nog eens: wat moet dat voor uw Jezus geweest zijn!

En... in Zijn ^verandering deelt ook gij.

Want gij, mijn ziel, die dood waart in zonden en misdaden, zijt levendgemaakt met Christus.

Omdat 'Hij het Hoofd was en gij een van Zijn leden zijt.

In de verbondsgemeenschap met Hem.

Maar ook op grond daarvan in de altijd zich verwerkelijkende toepassing' aan u door den Geest van Christus.

De Geest neemt het niet alleen uit de woorden van Christus om u te leeren.

Hij neemt het ook uit het leven van Christus om u te heiligen.

Het eene mysterie wordt op het andere gestapeld.

Het opstandingsleven van uw Heiland begint u te doorstroomen, zoodra de Geest over u in uw bloed gebood: leef, ja leef.

Gelijk dezelfde sappen werken in den wijnstok als in de ranken, zoo werkt hetzelfde opstandingsleven in Christus en u.

De Catechismus zegt het zoo schoon, dat gij door de kracht van. Christus wordt opgewekt tot een nieuw leven.

En dat nieuwe leven is de heiligmaking.

Wilt gij van uw heiligmaking meer verzekerd worden, zoek dan niet het eerst en 'het meest naar vruchten, ofschoon ook dat niet mag nagelaten, maar weet u door het geloof met den Opgestane één.

Dit worde bij u tot steeds diepere beleving: mede levendgemaakt!

Gij draagt den wortel niet. De wortel draagt u! Wat het zeggen wil: overgegaan te zijn uit den dood in het leven, leert gij pas vermoeden, wanneer gij u tracht in te denken den overgang, die zich in Christus door Zijn opstanding voltrok.

O, ziel, gij hebt nog veel te peinzen.

Gij hebt nog veel te bidden.

Gij hebt nog veel te bewonderen.

Gij moet nog lang, lang Paaschfeest vieren.

En dan. wordt nog slechts het buitenste en het uiterste van dit mysterie aan u ontdekt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 april 1929

De Reformatie | 8 Pagina's

Opstanding en heiligmaking.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 april 1929

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken