GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

BOEKBESPREKING

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BOEKBESPREKING

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

„Toen wij nog in tenten woonden." Herinneringen uit de dagen van den Schoolstrijd. Gebundeld door H. J. V. Wijlen. Oosterbaan en Le Gointre — Goes.

Zoo'n boek geeft menigen liefhebber van de School met den Bijbel een aangenaam, leerzaam uurtje, dat doet danken voor de goede gunst van onzen God. 't Is ook zoo leerzaam voor de klagers van onze dagen, dat ze weten, wat mannen als Van Bleek, Van der Kooi en anderen doorleefd hebben. Hoe zwaar is toch de strijd geweest, waarin er een plaats is veroverd voor de vrije

Christelijke school. Een boek als dit ontkomt nooit aan het gevaar, dat de schrijvers er zelf wel een mooie rol in spelen, 't Heeft hier aan den getst van het boek toch geen kwaad gedaan. De doorloopende loon is de dank aan God, die kracht gaf om vol te houden en die de zwakke pogingen met zegen kroonde. Daarom moet dit boek vele lezers vinden, ook onder de bestuurders van onze scholen.

G. M.

^^ ""^ J. V. d. Waals. Het standpunt van het Gereformeerd schoolverband inzake het sohoolartsenvraagstuk.

Over het schoolartsen-vraagstuk is op onderscheiden manieren reeds gehandeld, en de auteur van deze brochure biedt nu hier zijn meening ter overweging aan, inzonderheid aan de anti-revolutionaire en Christelijkhistorische leden van de Kamers, de Provinciale Staten en de gemeenteraden. Wij vestigen daarom gaarne de aandacht van deze gegadigden op deze brochure, die te rechter tijd van degenen, die het aangaat, de aandacht vraagt voor de meening van „Gereformeerd Schoolverband". Juist vanwege de duidelijk uitgesproken bedoeling, die de auteur met deze brochure heeft, onthouden •wij ons van een eigenlijke beoordeeling. Wij bedoelen

alleen maar, de aandaoht er op te vestigen.

K. S.

• / Leidraad bij de behandeling van de Dordteche leerregels. — Uitgave van den Ned. Bond Tan Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag.

Een helder geschreven boekje van 43 bladzijden. Met d© vragen van den tijd vrordt rekening gehouden (b.T. Oxford-groep of ook Utrecht 1905). De uiteenzetting van de strijdvragen in den aanvang der 17e eeuw is be­

knopt maar duidelijk.

K. S.

Dr J. H. Gunning J. Hzn. De Morgenstond nadert. Een boek voor Christenen in den avond des levens. — H. J. Spruyt's Uitg.-Mij, Amsterdam. 1934,

Dr Gunning verhaalt in zijn woord ter inleiding, dat 'hij inzage gekregen heeft van het geschrift van Gustav WeUer: „Alterstrost", een boek dus voor den avond des levens, een troostboek voor oude menschen. Hij vroeg toen aan den uitgever Biermann te Barmen verlof, dit boek. te mogen gebruiken voor de samenstelling van een dergelijk troostboek voor oude menschen. De uitgever gaf de verlangde toestemming. Dr Gunning voegde zijnerzijds vier rubrieken er aan toe, en gaf dus in hoofdzaak oorspronkelijk werk.

De heel eigenaardige gesteldheid van wie ouder is geworden, en nu weet, zeer spoedig het leven te móeten verlaten, zoekt bij ons over het algemeen weinig den publieken weg, om zich uit te spreken. Toch heeft een boek als dit, dat het persoonlijk stempel van den auteur in alles doet zien, veel goeds te geven, omdat het door het opwekken van bijbelsche motieven den ouderdom leiding geeft, of, gelijk de schrijver het liever zegt, vertroosting. Er is in dit boek veel, dat „den eenigen Troost in leven en sterven" doet zien, en dat men uit dien hoofde zeer waardeeren kan. Niet alleen de ouderen, maar ook de jongeren kan het op veel bladzijden tot nadenken brengen.

De söhrijver denkt in veel opzichten anders dan ik; en het is mij een raadsel hoe hij, die over den Christus zóó spreekt als hier gebeurt, en uit de Schrift zooveel troost leest, als hier het geval is, in zijn theologisch en kerkelijk schrijven, ik zou haast zeggen in zijn ireniek èn (!) polemiek, zich dikwijls zoo uitlaten kan, als hij het doet, over richtingen en menschen, die Christus en de Schrift ons afnemen, en dus aan zijn troostboek feitelijk den werkelijken grond ontnemen. Maar dit verhindert ons niet, uit te spreken, dat zijn boek zelf in veel opzichten ons welkom is en zeer veel goeds geeft.

K. S.

Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum" te Kampen voor 1935. — Kampen, G. Ph. Zalsmaa. 1935.

Op verzoek van de administratie van den hierboven vermelden Almanak geef ik een korte aankondiging in ons blad. De Almanak van het vStudenten-corps F.Q.I. verscheen niet op tijd, wanneer men althans den studenten-tijd gebonden acht aan den tijd van iedereen. Maar overigens was hij prompt op tijd. En mocht men hem te laat gekomen achten, dan is dat niet de schuld van het Corps. Ook niet de schuld van den uitgever, zooals ingewijden bekend is.

Eenigszins draagt het boek het stempel van den zorgelijken tijd, of van de beschouvring, die men va, n den tijd heeft: de kalender is waarschijnlijk uit zuinigheidsoverwegingen weggelaten. Het laatste trekje dus van het „UrbUd" Almanak is aan dit „Abbild" ontnomen. Daarvoor is het ook een almanak van studenten. Na vermelding van de belangrijke data komt de rubriek Theologische School, met een breed uitzicht op de bibliotheken vaja andere Hoogescholen. Deiarna volgt de rubriek van het Corps zelf. De lijst van predikanten, die te Kampen hebben gestudeerd en hun candidaats-examen afgelegd hebben, wordt hier ook onder begrepen. De overzichten in beide rubrieken zijn interessant. Aan wijlen den heer F. H. Folkerts, die als student der Theologische School overleden is, wordt een dankbaar en dankbaarstemmend „in memoriam" gewijd. Vervolgens komt het mozaïek, dat herinnert aan het eeuwjaar van de Afscheiding. Prof. den Hartogh schreef daarin een zeer goed en boeiend artikel ©ver de Theologische School als dochter der Afscheiding. Tegenover de titel-pagina van dit opstel staat een reproductie van de plaquette van Dr H. Golijn, en daaronder een zin iiit het telegram, dat Prof. Hoekstra heeft gezonden naar de Utrechtsche vergadering, waarin de Afscheiding herdacht werd. In het artikel van Prof. den Hartogh wordt breed verhaald, hoe het er toie gekomen is, Kampen te kiezen als plaats voor vestiging van de Theologische School. Tenslotte is gestemd tusschen Zwolle, Kampen en Groningen. Het verband tusschen de Afscheiding en de Theologische School wordt breed uitgewerkt. En ten aanzien van de waardeexing, die de School verdient, geeft Prof. den Hartogh zeer duidelijk de gronden aan, die hij daarvoor ziet liggen. Wij zijn hem daarvoor zeer dankbaar.

Zeer goed is vervolgens ook het werk, dat uit den kring der studenten gekomen is. J. R. geeft een kort maar mooi woord o^'er Philippenzen 1 : 21 a: het leven is mij' Christus. H. een avoudbede en S. J. R. een wel- ^' doordacht opstel: iets over de incarnatie, naar aanleiding van „der Mittler" van Emil Brunner. Hier en daar getuigt het in de beoordeeling van de theologie van Brunner van een ietwat te mUde zachtmoedigheid. Overigens is het verblijdend, dat van de litteratuur over deze onderwerpen — gelijk eveneens uit de rubriek Varia blijkt — kennis genomen wordt.

En eindelijk komt uit den kring der studenten zelf nog een opstel van A. I. Kr. „De rijkdom, van Christus", dat ook niet nalaten zal te boeien. Tenslotte schrijft nog een der hoogleeraren een kort opstel over „Zarathustra en de vrijwillige bedelaar".

Beti'ekkelijk weinig, zal men zeggen, uit den kring der studenten zelf. Maar, vooreerst: het is in het eiantal pagina's niet gelegen. En bovendien blijkt dat de studenten, misschien in verband met het Afscheidingsjaar, missdhien om nog eindere redenen ook, dezen keer gaarne iets hadden uit den kring der hoogleeraren. Het is dus niet een zekere machteloosheid, maar een vrijwillig achteruit treden, voor één jaar, teneinde in het Afscheidingsjaar 'ook behoorlijk daarvan nota te nemen.

Eindelijk volgt dan de rubriek Varia, die dit jaar, behalve dan door het gewone assortiment in sentiment en ressentiment bijzonder boeit door enkele zeer goede teekeningen, verband 'houdende met 'het Afscheidingsjaar, plus nog enkele andere motieven. Niet alles in de Varia is even duidelijk, of — rechtvaardig. Boven alles echter is verblijdend do honger naar gesdhriften van gereformeerde zijde. Een honger, die zóó leidenschaftlioh is, dat vanwege louter verlanigen een publicatie, die in den zomer 1934 verschenen is, nog als niet verschenen wordt aangediend, en 'dat aan § 1 van een collegedictaat — ondanks de eerste bladzijden van het studieboek van de calvinistenclub — reeds de eischen worden gesteld van § 3. Gelukkig, wie zóó 'haasten, geprezen, wie zóó hongeren kunnen ! Hunner is de toekomst.

Vatten vnj alles samen, dan zijn wij voor den Almanak zeer dankbaar en willen hem, vooral ook om de herinnering aan de Afscheiding, gaarne biJ! de lezers aanbevelen. Temeer waar hun ootmoed bij' voorbaat opgewekt wordt door een eind-varium, dat den hoogmoed der Varia-lezers breken wü, hen vragende: „wat lacht gij? verander slechts den naam, en de geschiedenis geldt uzelven". Dat zij zoo.

K. S.

P.S. Nader is mij gebleken, dat de hierboven vermelde plaquette van den heer Terhaak, den teekenaar in den Almanak, zelf is. Niet de foto dus, maar de

plaquette is van hem.

K. S.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 februari 1935

De Reformatie | 8 Pagina's

BOEKBESPREKING

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 februari 1935

De Reformatie | 8 Pagina's