GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KERKNIEUWS

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

GEREF. KERKEN

(Onderhoudende Art. 31 K. O.).

Tzveetal te:

Gorinchem, R. Brands te Gameren en J. B. Welmers te Papendrecht.

Schiedam, M. J. C. Blok te Ommen en H. Blok te Niezijl. Utrecht (vac. C. Veenhof), W. J. Otterlo te Zuidhom en C. Vonk te Schiedam.

Bef^epen te :

Meppel (in comb, met Diever), Ds J. H. v. d. Hoeven te Diever. Dordrecht, G. Reijenga te Vleuten—de Meem. Rijnsburg, C. Stam te 2e Exioërmond.

Aangenomen naar:

Scheveningen, W. G. Visser te BrunssUjg; —Treebeek. Zuidwolde (Gr.), D. Nieuwenhuis, hulpll|id. aldaar.

's-GRAVENHAGE-LOOSDUINEN. — Het adres van den Scriba der kerk D. J. van Doornen is thans Haanplein 3, Den Haag.

BEILEN. — Pe kerkeraad van Beilen (Onderh. art. 31 K.O.) heeft tot Praeses benoemd, Ouderl. G. Westerhof en tot Scriba Ouderl. A. de Jong Jz., Molenstraat 17, Beilen.

DELFZIJL. — Adres Lectuurcommissie: P. Singel 40, Delfzijl. Huizinga,

HOLWERD. — Op Zondag 28 April hoopt Ds A Kuiper D. V. afscheid te nemen van Holwerd, en Zondag 12 Mei intrede te doen te Heemse; Bevestiger: Ds Pieffers van Bergentheim. ,

— SAMENSPRBKING. Door den kerkeraad van Papendrecht werd samenspreking met de daartoe aangewezen deputaten van de Gen. Synode — der gebonden kerken te Utrecht— gezien de door deze Synode genomen besluiten, niet vyel mogelijk geacht.

— DE „LEIDING" VAN DEN SYNODOCRATI- SCHEN BOND. Ds J. Keizer schrijft in „Ons Kerkblad" Heemstede: Volgt nooit een leiding die ziende niet ziet en hoorende niet hoort.

Denk aan den bond van J.V.'s (synodaal). Onder trompetgeschal heeft de leiding, de bond de N.J.G'. (Nederlandsche Jongeren Gemeenschap) binnengevoerd

Ook hier bij ons, in Heemstede, was men er glad voor. Frissche wind laten waaien. Niet bekrompen zijn. Onschadelijk, enz., enz. De vrijgemaakten wilden natuurlijk in isolement blijven, maar men stond hoog boven dat bekrompen standpunt. ' ^

Nu zijn ze weer uit de gemeenschap getreden en vriend Ad. Kuiper krijgt de klappen. De leiding in haar geheel had echter de klappen solidair moeten opvangen. Ze heeft de gevaren niet onderkend.

Daarom mogen wij deze leiding niet meer volgen.

— WAT WEL EN WAT NIET KAN. „Kerk en Leven" schrijft over den voormaligen Calvinistenbond (Grosheide, Hepp, en de heele toenmalige V.U.-groep, op een enkele na). Het blad herinnert eraan, dat ondergeteekende streed tegen dezen , , Bond van Gereformeerden (Calvinisten) in Neder­ land", omdat deze personen onder zijn leden telde, die moeilijk als Gereformeerd aangemerkt'konden worden: Hersteld Verbanders en Barthiancn. Prof. Grosheide verdedigde den Bond, door dese personen breeder Gereformeerd ie noemen. (Zou hij Ds H. J. Schilder, die weigerde versterking der aanwezige inwendige genade bij den kinderdoop aan te nemen, ook nog tot de breeder-Gereformeerden rekenen? Dan zou deze nog wel lid van den Calvinistenbond, doch niet predikant bij de Gereformeerde kerken kunnen zijn). Ds Schilder heeft toen aangetoond, dat de Barthiancn dyilamiet leggen onder de fundamenten van het Christendom en dus niet als Gereformeerden of Calvinisten mogen worden beschouwd.

De geschiedenis heeft hem gelijk gegeven. Tot zoover Kerk en Leven. En waar zijn de' leidende H.V.-ers tegenwoordig? En wat praesteerde Grosheide "^contra de beide Schilders? En wjilke haan mag anders' kraaien dan die dezer heeren?

— PAPIER. , , De Linie" schrijft over de z.g. Jehova's Getuigen, en zegt , , Zij roeren zich in het Noordelijkste puntje van Groningen evenzeer als ip Brabant en Limburg. In Amsterdam beschikken zij over een eigen drukkerij en de oplaag van hun geschriften is in het papier-arme Nederland vrijwel onbeperkt, omdat hun Amerikaansche president, Mr N. H. Knorr, zooveel papier gratis naar Nederland zendt, als de Nederlandsche broeders maar belioeven.

— KORT BEGRIP VAN JEHOVA's GETUIGEN. Omtrent hun leer zegt , , Dc Linie": Alle ge^ag verwerpen zij — het zijn principieele dienstweigeraars — de leerstellingen van de Kerk noemen zij boerenbedrog — den Paus een kapitalist. In opbouwenden zin staat daar weinig tegenover. I ,

Tenslotte werkt in dit verband zeer veimelderend- het beeld, dat ik van het Amerikaansche centrum van activiteit, de Watchtower Bible and Tract Society te New York heb •gekregen. Deze uitgeverij immers vormt de ziel van de groep Jehova-getuigcrs, die als haar grootste wijsheid het feit(!) verkondigt, dat in 1954 de wereld zal vergaan. Eigenlijk moest in 1914. de wereld reeds zijn uitgevlakt, maar na , , lange studiën" hebben de bijbelvorschers geconcludeerd, dat zij „de veertig jaren voor den oogsttijd der zieleri" over het hoofd hadden gezien.

— ZELFMOORD VAN EEN BISSCHOP. Ten aanzien van den nationaal-socialistischen „bisschop" deelt het Evangelische Weekblad „Die Kirche" mee, dat de vroegere zoogenaamde „rijksbisschop" der- Duitsche Christenen, Muller, zelfmoord heeft gepleegd.

— ROOMSCH GODSDIENSTONDERWIJS IN BERLIJN. Volgens „De Linie" heeft het stadsbestuur van Berlijn op aandringen Van Kardinaal Preysing toegestaan, dat op de Berlijnsche scholen aaïi alle kinderen, wier ouders dit wenschen, godsdienstonderricht wordt gfegeven. Tevoren was n.l. bepaald, dat er voor godsdienstonderwijs op scliool geen .gelegenheid zou zijn.

— UNIVERSITEIT EN GODSDIENST. Volgens „De Linie" verklaarde bij gelegenheid van de heropening der Universiteit van Heidelberg Karl Heinrich Bauer: „Allien de Kerken hebben Hitler getrotseerd. Maar ook degene, die geen kerkelijke gezindheid he^ft. kan niet over het lioofd zien, dat in de geschiedenis slechts die staden van de ondergang gevrijwaard bleven, die de godsdienst zuiver hielden en de vormen van zijn cultus beschermden. Nuchter moeten we constateeren: de Kerken zijn de eenige, die niet volgens den wil der machthebbers spreken. Daarom geldt voor de universiteiten de stelling: , , Terug naar den Godsdienst".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 april 1946

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 april 1946

De Reformatie | 8 Pagina's