GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

"Officieele berichten uit de ned.  Geref. kerken.

Bekijk het origineel

"Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Verslar vau de buiteaïewone vergadering der classis Arnhem-Zntfen euz.,

gehouden te Arnhem den 6den Februari 1889

De voorzitter Ds. Koster opent de vergadering met gebed en het lezen van i Cor. 13.

Nadat volgens de agenda, de gewone werkzaamheden hadden plaatsgehad, wordt in behandeling genomen de brief van Ds. Van Lingen, door de voorloopige Synode van Utrecht aan onze classis opgezonden.

Na eenige bespreking worden door de classis twee deputaten benoemd, Ds. J. C. Van Schelven te Dieren, en Ds. E. Eisma te Bennekom, om de zaak verder in behandeling te nemen.

Eene uitnoodiging wordt voorgelezen van de gecombineerde classis Zeeland, tot bijwoning van eene vergadering op den aysten Februari te Middelburg te houden, met afgevaardigden van de Ledeboerianen; ter bespreking om, in 1 's Heeren naam en hulpe een einde te maken aan de gedeeldheid, die nog tusschen ons en die Gereformeerde belijders bestaat. Tot deze vergadering wordt afgevaardigd broeder Van Ginkel van Nijmegen. Van de deputati Synodi tot het zendingscongres was een schrijven ter tafel gekomen, om een afgevaardigde te benoemen ter bijwoning van een samenkomst tot voorbereiding van genoemd congres op 23 en 24 April te Amsterdam te houden; hiertoe werd afgevaardigd Ds. Koster te Velp, en als secundus Dr. Stroes te Winterswijk.

Aan de orde korat een verzoek van een kerkeraad, om stappen te mogen doen, die leiden tot hereeniging met de Chr. Geref. kerk te zijner plaatse; de vergadering raadde deze kerk aan, zich te houden aan de besluiten, genomen op de voorloopige Synode te Utrecht In eene der kerken is een evangelist van de Vrienden der Waarheid door den kerkeraad opgedragen het catechetisch onderwijs; dat besluit is volkomen in orde.

Een schrijven van broeder Hazelhof (godsdienstonderwijzer) kwam aan de orde; hij verzocht te worden toegelaten als oefenaar in de kerken dezer classis. De classis hield zich aan het besluit der Synode. Zijne acte wordt aangenomen, mits hij de drie formulieren van eenigheid onderteekent.

Een breedvoerige discussie ontspon zich over het al of niet optreden van ouderlingen in den dienst des Woords of oefening; al-

gemeen werd gevoeld, dat men zeer f e waken had, da, t de amMen naar Gods Woord ingesteld, niet vermengd worden.

Een voorloopig voorstel wordt ingediend om deputaten te benoemen met opdracht Reformatie te bewerken in die kerken, die nog onder het Synodaal verband staan.

Een ander voorloopig voorstel, om de Geldersche Kerkbode tot het officieel orgaan van de kerken dezer classis te maken, en om een oefenaar vanwege de classis aan te stellen om op te treden ter vervanging van den dienaar des Woord, de vacatuurbeurten vervullende, wordt met het vorige aangehouden tot een volgende vergadering.

Nadat nog een uitvoerige bespreking over den heiligen Doop had plaatsgehad, werd de vergadering met dankzegging en gebed door Ds. Stroes gesloter-.

T. J. VISÉE, Scriba,

SPRANG, 6 Febr. Heden leed onze kerk een treffend verlies door het overlijden van onzen president-ouderling, den Eerw. Heer broeder A. Vos Az. Was hij, sedert den beginne der reformatie alhier, sukkelend, toch was hij der gemeente tot grooten steun, door zijn wijs en voorzichtig beleid in elke voorkomende omstandigheid.

Doch hoe-smartelijk dit verlies ook moge zijn, wanneer wij op 't uitwendige zien, waarmede de Heere onze gemeente bezoekt, aan de andere zijde mogen wij hem blijmoedig nastaren, daar hij vóór zijn heengaan getuigenis mocht geven, door de genade Gods, van de hope, die in hem was, die niet beschaamt, omdat de liefde Gods in 't hart is uitgestort, wetende met den apostel Paulus (2 Cor. 5 : i) dat, zoo zgn aardsche huis dezes tabernakels gebroken werd, hij een gebouw van God had, een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.

Geve de Heere God, die dezen waardigen en veelgeliefden broeder uit deze strijdende in de triomfeerende kerk overplaatste, onzer gerneente spoedig een anderen ambtsdrager in zijne plaats, die de belangen der kerke Christi op gelijke wijze weet te waardeeren en te vervullen; opdat de wonde, die Hij sloeg, weer geheeld worde in die kranke plaats, en alzoo zijn Sion in deze gemeente nog bloeien moge tot eer zijns naams.

G. KUYPERS, Scriba.

Dinsdag 5 Februari des namiddags te 2 uren werd de eerste steen gelegd van het Kerkgebouw, genaamd Beth-El, voor de Geref. Gem. te Goes, door het jongste zoontje van den leeraar der gemeente.

De secretaris der kerkelijke bouwvereeniging.

Ds. C. Groeneweg, hield daarbij een korte toespraak.

Deze toespraak werd met gebed gesloten.

Aan de Classes, Eerwaarde Broeders!

De deputaten der gecombineerde Classes van Zeeland voor de kerkelijke hereeniging met de Gemeente van wijlen Ds. Ledeboer hebben de eer aan de betrokken Classes te berichten, dat de voorgenomen Conferentie van Afgevaardigden der Classes met de Kerkeraden van bedoelde Gemeenten op 27 Februari a. s. niet kan plaats hebben.

De vergadering der Classes Zeeland op Woensdag 6 Maart zal inzake deze Conferentie nadere beslissing hebben te nemen.

Met die beslissing zal de actuarius dezer Classes U in kennis stellen.

Namens Deputaten voornoemd

P. J. W. KLAARHAMER.

A. B. CRUCQ.

Middelburg, 13 Februari 1889.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 februari 1889

De Heraut | 4 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 februari 1889

De Heraut | 4 Pagina's