GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1889-02-17
Gen brief uit de valleien.

Gen brief uit de valleien.

III. De Waldenzen vervolgen: Maar teneinde u nauwkeuriger omtrent alles in te lichten, zooals onze algemeene vergadering van eergisteren ons dat heeft opgedragen, zult gij weten, mijne heeren, dat, toen men het eerste doodvonnis tegen den heer Jean Leger, on ...

17 februari 1889
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
950 woorden
Van den hfiligen Geest en hed gebed.

Van den hfiligen Geest en hed gebed.

V. (Slot.)Belijdt elkander de misdaden en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt: een krachtig ge bed des rechtvaardigen vermag veel. Jak. 5 : Ï6.Spele ons laatste artikel nogmaals in den hoogen toon der Lielde, waarin ook ons Hoofdstuk, dat aan het Gebed voorafging, gezet was. ...

17 februari 1889
De Heraut
V. (Slot.)
KUYPER.
3176 woorden
In verband met de kerkelijke

In verband met de kerkelijke

is het zaak te rekenen met de uitspraken die, in gelijksoortige gedingen, in vroegeren tijd te Arnhem en te Assen vielen.Op die van Assen d.d. 20 Juni 1881 komen we een volgend maal terug.Thans vestigen we de aandacht op de beslissing op 9 Maart 1865 door de rechtbank te Arnhem geno ...

17 februari 1889
De Heraut
695 woorden
Niet van belang

Niet van belang

Amsterdam, 15 Febr. 1889.stellig meegedeelde feit, dat de Synodale kerkeraad te Amsterdam onlangs metterdaad tot Herdoop zou zijn overgegaan.Zelfs wordt beweerd, dat het verzoek om emeritaat van Ds. Koopman hiermee zou samenhangen, overmits hij terugdeinsde voor deze afdoling naar d ...

17 februari 1889
De Heraut
143 woorden
"Den medicijnmester niet van noode."

"Den medicijnmester niet van noode."

En Jezus zeide tot hen: Die gezond zijn hebben den raedi cijnmeester niet van noode, maar die ziek zijn. Mark. 2; 17.Er ligt in het omgaan met de lieden der wereld voor Gods kinderen groot gevaar.Niet .enkel het gevaar, dat vanzelf spreekt, om door het schoon der wereld en de begeer ...

17 februari 1889
De Heraut
KUYPER.
1365 woorden
Een vorig maal spraken

Een vorig maal spraken

opinie uit, dat het eerste der twee punten van verschil, die tusschen Kampen en Utrecht open bleven staan, niet het gewichtigste der twee was.Waar eenmaal kerkformatie door Doleantie van de overzijde als wettig erkend was, en ook voor de toekomst wierd opengelaten in duizend steden en dorp ...

17 februari 1889
De Heraut
1102 woorden
Ambt der geloovigen (8).

Ambt der geloovigen (8).

De Synodale Hiërarchen, die de onvoorzichtigheid begingen, om het „ambt der geloovigen" te loochenen; en met name de ambtelijke roeping der geloovigen ontkenden, om c. q. de regeermacht der kerk op sndere personen te leggen, door het aanwijzen van broederen voor een nieuv/en kerkeraad, komen nu i ...

17 februari 1889
De Heraut
1733 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In Maranatha is Ds. Notten uit Rotterdam over de hereeniging van alle Gereformeerden aan het woord.Gelijk bekend is, behoorde Ds. Notten onder de leeraars, die van meetaf zeer sterk op hereeniging aandrongen, en die, meer nog-dan anderen, gloed voor deze schoone zaak in zijn hart voelde br ...

17 februari 1889
De Heraut
KUYPER.
1255 woorden
Volgaarne voldoen we aan het verzoek

Volgaarne voldoen we aan het verzoek

van Ds. Van Lingen, om een tweetal opmerkingen op ons jongste nummer onder de oogen onzer lezers te brengen.De eerste is deze : In de eerste plaats moet ik mijn groote blijdschap betuigen, dat volgens uw schrijven mijne klachten hebben medegewerkt »om de synodale vergadering te Utre ...

17 februari 1889
De Heraut
1367 woorden
"Officieele berichten uit de ned.  Geref. kerken.

"Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

Verslar vau de buiteaïewone vergadering der classis Arnhem-Zntfen euz., gehouden te Arnhem den 6den Februari 1889De voorzitter Ds. Koster opent de vergadering met gebed en het lezen van i Cor. 13.Nadat volgens de agenda, de gewone werkzaamheden hadden plaatsgehad, wordt in be ...

17 februari 1889
De Heraut
T. J. VISÉE
Scriba
G. KuYPERS
Scriba.
P. J. W. KLAARHAMER.
A. B. CRUCQ.
817 woorden
van 3