GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met verkorting uit het Kerkblad van 19 Maart.

GENERALE SYNODE.

Deputaten, door de Generale Synode van 1896 belast met het nazien der rekening en verantwoording van den Quaestor Missionis, brengen ter kennis van de Gereformeerde kerken; dat zij de gelden, fondsen en boeken met bescheiden tot 30 September Ï896 hebben nagezienien in orde bevonden.

J. FLESCH.

R. PRENT VAN DALEN.

J. C. VAN SCHAICK JZN.

Amsterdam, 10 Maart 1897.

L. S.

De Kerkeraad der Gereformeerde kerk te Raamsdonk bericht bij dezen met dank aan den Heere, dat door hem — opgetreden na keuze krachtens het ambt der geloovigen — alle betrekking tot de Reglementen en kerkelijke Besturen van het Nederlandsch Hervormd kerkgenootschap is afgesneden,

dat zijn kerk leeft onder de Belijdenisschriften en de kerkelijke Bepalingen van de Gereformeerde kerken in Nederland,

dat zij met deze kerken in kerkelijke correspondentie wenscht te treden,

en dat haar adres is bij den tweeden ondergeteekende.

Namens den Kerkeraad voornoemd:

H. DE JONG, Praeses,

W. J. ZijLMANS, Scriba,

Raamsdonk, 16 Maart 1897.

GENERALE SYNODE 1896.

Ondergeteekenden hebben .de eer mede te deelen, dat ter bestrijding van de kosten der Generale Synode van 1896 ontvangen is: Aan bijdragen van 10 Provinciën ƒ 4600, — Aan opbrengst verkoop Eapporten . . • > 15, 45 De Uitgaven van de Generale Synode 1896 zijn: Aan drukloon van Agenda en Rapporten tijdens de zittingen der Synode ƒ 313, 50 Uitgaven van Deputaten: Voor de Correspondentie met Buitenlandsche kerken . . Voor het verband met de Vrije Universiteit . . . . . Voor de Correspondentie met de Hooge Overheid . . , • e. M Voor de Deputatie naar Hollandscheveld (* ^730, 13^2 Voor het Rapport, Opleiding tot den Dienst des Woords. Voor het Rapport, Zending onder de Heidenen . . . . Nadeelig Saldo van Het Kerkblad 1893/96 » 849, 701/2 Reiskosten van adviseerende leden » 181, 10 Ontvaagstkosten van Buitenlandsche afgevaardigden. . . ) Verschillende Commission \ » 1399, 87 Meubileering en vergaderingskosten ) Nadeelig Saldo op de Rekening van de Generale Synode van Dordrecht 1893 > i33i04 ^ . , , . , ^ / 4613, 45 Jir is een voordeelig, saldo van > 2, 10 ƒ 4615, 45 » 46iS)4S

Voorts berichten ondergeteekenden, dat ingevolge het besluit der Synode van Middelburg (Art. 163) aan elke kerk gezonden is een exemplaar der Acta en verder aan allen, in de laatste alinea van dat artikel aangegeven. De onkosten bedragen: Onkosten der Deputaten voorde uitvoering van de besluiten der Synode ƒ 87, 89 Drukloon en verzending der exemplaren van de Acta . , » 427, 11 ^ 51S, - Naar een vastgestelden maatstaf (Art. 163) hebben hiervoor bij te dragen: de kerken van Zuid-Holland ƒ 92, 70 » » ï Noord-Holland » 72, 10 » » j> Groningen » 72, 10 » » s Friesland » 51, 50 » » » Utrecht » 51, 5° '^ » s » Overijsel » 41, 20 > » » Gelderland » 41, 20 » » » Zeeland » 41, 20 * •» » Drente » 25, 75 » » » Noord-Brabant en Liraburg . . > 25, 75 » 515, - De Quaestoren der verschillende Provinciën worden vriendelijk en dringend verzocht, het door hunne Provincie verschuldigde ten spoedigste te doen toekomen aan den derden ondergeteekende, te 's-Gravenhage.

W. J. DE HAAS.

H. HOEKSTRA.

Js. VAN DER LINDEN.

Js. VAN DER LINDEN. B. VAN SCHELVEN,

15 Maart '97.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 maart 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 maart 1897

De Heraut | 4 Pagina's