GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Gerichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Gerichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Kort verslag der vergadering van de classis Zulphen, gehouden 10 Febr. Ie Zutphen.

Met 't zingen van Ps. 25 : 1, 't lezen van I Petri 5 en gebed opent Ds. Ubbens als voorzitter de vergadering.

Moderamen: Ds. Ubbens, voorzitter; Ds. Tenkink, assessor; Ds. Boscn, scriba.

Ds. Schouten van Aalten, voor 't eerst ter vergadering aanwezig, wordt door den voor zitter hartelijk verwelkomd, en betuigt hiervoor zijn dank.

Alle kerken der classis, behalve Homberg, hebben afgevaardigden gezonden. Op den last. briet van Doetinchem komt een instructie voor-De depulaten van hulpbeh. kerken brengen bij monde van Ds. Lugtigheid verslag uit van hun plaatselijk onderzoek:

Doetinchem heeft geen directe hulp van de classis noodig. Voor Doesburg wordt een steun van / 150, voor Neede een subsidie van/ 50. vooï Barchem een bijdrage van / 75 voorgesteld. Aangenomen.

Vacaturebeurten : Barchem Lochem:17 April Ds. Lindeboom; Doefmchem:17 April Ds. v. d. Sluis, I Mei DÏ. Ubbens, 15 Mei Ds. Schouten; Essen:27 Maart Ds. Lugtigheid, 17 April Ds. Renting, i Mei Br. Ormel, 15 Mei Ds. Felderhof; Homberg:15 Mei Ds, Tenkink.

Na bespreking der desbetreffende zaak wordt Doetinchem's voorstel met aanvulling aangeno men: dat de vacaturebeurten in de naaste ker ken zullen vergoed worden met i pCt. van het leeraarstractement plus 2de klas reiskosten. Pauze.

De Ker en van Winterswijk en Vorden ontvangen advies in de zaken door haar afgevaardigden ter tafel gebracht.

De ingekomen stukken worden behandeld: Een bericht van de classis Zierikzee wordt voor kennisgeving aangenomen.

Doelinchems diaconie heeft de rekening en verantwoording gezonden inzake een verpleegde te Veldwijk.

Bij monde van Ds. Lugtigheid brengt de commissie in de vorige vergadering der classis benoemd, ter vereffening van geschil in eekerk der classis, rapport van haren arbeid uit. Na bespreking dezer zaak komt de cla-jsis tot het volgend besluit:

„De classis dankt de deputatie op de vorige vergadering benoemd, wier werkzaamheden leidden tot opheffing eener censuur, en onderlinge verzoening. Aangaande de verdeie bemoei'ngen dezer deputaten vereenigt de classis zich met algemeene stemmen met de conclusie van hun rapport, aldus luidende:

„De classis betreurt het, dat de bezwaarde broeders in de keik te • ... tot de erkenning niet te brengen waren, dat zij van den rechten weg waren afgedwaald."

De behandeling van de ingekomen circulaire van deputaten in zake Art. 13 D. K. O. wordt uitgesteld tot een volgende vergadering. Een commissie (Brs. Lindeboom, Tenkink, Ormel) zal alsdan rapport uitbrengen.

Volgende vergadering D. V. te Doesburg, S Mei.

J. BOSCH JR. h. t. Scriba.

Aan de Kerken der drie Provinciën: Groningen, Drenthe en Overijssel.

L. S.

De Kerkeraad der Geref. kerk te Hoogeveen geeft aan de Keiken der drie provinciën, saam werkende tot de Zending op Soem'ia, bericht, dat a.s. Dinsdag i Maart D. V. de bevestiging en intrede zal plaats hebben van den beroepen missionair dienaar. Bevestiging met oplegging der handen 's namiddags om 2 uur door Ds. G. Wielinga, pred. te Delft, en intrede van Ds. D. K. Wielinga 's avonds om 6 uur in de Oosterkerk te Hoogeveen. Ds. C. de Bruin, miss. pred. te Kabaniroe en andere leeraren, deputaten voor Soemba, generale deputaten voor de Zending, zullen ongetwijfeld toespraken houden.

De Kerkeraden worden verzocht as. Zondag deze gewichtige zaak aan de gemeente bekend te maken, en ze in den gebede te gedenken. Alle belangstellenden worden tot bijwoning uitgenoodigd. Make de Heere dit alles dienstbaar tot de komst van zijn Koninkrijk.

Namens den Kerkeraad,

Ds. T. OEGEMA, Praeses.

A. COELINGH, Scriba.

Classis 's-Gravenhage.

De classis 'sGravenhage der Gereformeerde Kerken, op 9 Febr. 1904 te 's Gravenhage vergaderd, heeft den Eerw. heer R. de Jager, be roepen pred. van de Geref. kerk te Schipluiden, ten overstaan van de prov. dep. ad examina peremptoir onderzocht en met algemeene stemmen toegelaten tot den dienst des Vv'oords en der Sacramenten in de Gereformeerde kerken in Nederland.

De Heere zegene hem en stelle hem tot een zegen!

Namens de class's voornoemd.

L. VAN LOON, h. t. Acinar ins.

Militaire Dienst.

Voor Ouders en Kerkeraden.

De tijd is weder spoedig daar, dat velen onzer jongelingen voor het eerst den militairen d'enst zullen ingaan. In den loop der maand Maart komt de nieuwe lichting op. Zullen de Kerkeraden en de Huisvaders de aankomende miliciens kunnen leiden tot de Kerk, Catechisatie en het Tehuis voor Militairen, dan dienen de Kerkeraden in de garnizoensplaatsen opgave te ontvangen van de namen der nieuwe miliciens en van de plaats hunner herkomst.

De ouders kunnen van hunne vertrokken zonen zeer spoedig weten, in welke garnizoens plaats dezen zijn gekomen en bij welk wapen zij zijn ingedeeld.

Deelen de ouders dit aanstonds aan hunne Kerkeraden mede, dan zullen dezen wel niet talmen met spoedige opgave te doen aan de dienaren des Woords in de gainizoensplaatsen. Ontvangen laatstgenoemden de namen der nieuwe miliciens niet, dan is het voor hen en ook voor de vaders der Tehuizen voor Militairen niet wel mogelijk, met eenige goede orde en gewenscht gevolg hun arbeid te verrichten. Mochten ouders na korten of langen tijd twijfel krijgen, of hunne zonen wel in de kerk, catechisatie en het Tehuis voor MilitaTen komen, dan schrijven zij den dienaar des Woords of den Huisvader, die daarop wel willen ant woorden.

A. M. DONNER, V.D.M.

Amersfoort, 15 Februari 1904.

De arbfil onder de Hollanders te Essen ad Ruhr.

Gedurende de laatste drie maanden ontving ik voor bovengenoemden arbeid de volgende bijdragen: Van de Geref Kerken te Baambnigge / I, Aarlanderveen / 5, Maartensdijk / r, Gouda A / I, Amerongen / 5, Baarn ƒ 14 93. Lochem / 5, gevonden in de coU. op Dankdag in de Geref. kerk te Sappemeer / 12.50, van den heer v. d. W. te Vrij hoeven Cappel/i, van enkele broeders te Breukelen / 3, van den heer G. M. te Groningen ƒ i, van de classis Groningen / 32 50.

Aan al deze Kerken en broeders brengen wij uit naam van Essen onzen hartelijken dank. De geestelijke behoeften van onzelandgenooten in den vreemde verder in de belangstelling der broederen aanbevelend, zien we met verlangen de toezending van nieuwe en m.eerdere bijdra gea voor dezen arbeid tegemoet.

Ds. G. RENTING.

Winterswijk, 16 Febr. 1904.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 februari 1904

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Gerichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 februari 1904

De Heraut | 4 Pagina's