GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De kerkeraad van Werkendam A maakt bij deze bekend, dat het adres van heden af is aan den scriba

JAN VISSER AZ.,

Werkendam, Zandweg.

Werkendam, 7 Aug, 1906.

Gisteren was het voor onze gemeente een blijde dag. In het voormiddaguur werd onze beroepen candidaat, de W.Eerw. heer J. Brinkman, door zijn broeder Ds. H. Brinkman, te Oldemarkt, met eene schoone en ernstige rede naar aanleiding van Jes, 40 : i, 2, en door oplegging der handen in zijn dienstwerk alhier bevestigd.

Des namiddags verbond zich de bevestigde leeraar aan de gemeente met een treffende rede over Hand. 4 : 12. Beide keeren bevatte het kerkgebouw eene talrijke schare aandachtige toehoorders, Aan het einde van deze plechtigheid werd gezongen Ps, 103 : I.

Stelle de Heere onzen jeugdigen leeraar voor ons tot een rijken zegen.

Namens den kerkeraad,

H. BRINK, scriba.

Beilen, 13 Aug, 1906,

P, S. Het adres van den kerkeraad is voortaan: Ds, J, BRINKMAN.

Kort verslag van de vergadering der classis Gorinchem, 2 Augustus 1906, te Gorinchem.

Art. I. Vaststelling van het moderamen; . J, Kapteijn, V. D. M., praeses; C. J, H. van Diemen, V, D, M., scriba; J, v. d. Vlies, . D, M, , assessor.

Art, 2, Al de kerken zijn wettig vertegenoordigd, Aan twee diakenen wordt, de reden unner afvaardiging gehoord, keurstem verleend.

Art. 3, De notulen worden gelezen en ongeijzigd vastgesteld.

Art. 4, Vereflfening geldelijke zaken.

Art. 5. Ter vergadering is tegenwoordig H. , van Andel, V, D, M, , van Zuidland, afgeaardigd door de vergadering van zend, dep, er classis Brielle, Dordrecht en Gorinchem, ee het voorstel, of de classis Gorinchem ereid is, saam te werken met de kerk van otterdam, ten einde een tweeden dienaar uit e zenden, en zoo tegelijk de Med, zending te evorderen. De classis benoemt drie deputaten m deze zaak zoo mogelijk tot een goed einde e brengen.

Art. 6. Verslag van deputaten over de acta er particuliere synode j.l.

Art. 7. Behandeliüg van het aangehouden oorstel van Giesendam A (kort verslag Heraut o. 1482). Daar de meeningen over dit voorstel edeeld zijn, wordt de discusie over dit ondererp gesloten.

Art. 8. Ingekomen stukken: d

Missive van deputaten synodi, tot ontwerp an een plan tot vermeerdering van het aantal lasses. De classis heeft geen opmerkingen. n haar samenvoeging blijft onveranderd.

Art. 9. Onderzoek volgens art. 41 der K. O. e afgevaardigden van de kerk te Vianen, edanken bij dezen, namens hun kerk en hun ienaar des Woords, Ds. Steph, Vos, voor de ulp, van de dien, d, W. dezer classis genoten, ijdens het oponthoud elders van Ds, Vos, tot erstel zijner gezondheid, (Art, 6, c, K, verslag eraut no. 1482). Tot hun blijdschap kunnen e mededeelen, dat de gezondheidstoestand van s, Vos iets vooruitgaande is.

Art, - lo. Regeling der vacatuurbeurten:

Asperen, de dien, d, W, C, J, H, van Dieen en J, E. Reijenga.

Giesen Nieuwkerk, Giesen-Oudekerk en Peurum, de dien. d, W, J. F. van Hulsteijn en . J. Kapteijn.

Lexmond, de dien. d. W. J. v. Andel en W. H, Bouman.

Noordeloos, de dien, d. W, H, Haspers en J, van der Vlies.

Art, II, Lezing der korte notulen.

Art, 12, Sluiting der vergadering.

Namens de classis,

C. J. H. VAN DIEMEN, scriba.

Kort verslag van de vergadering der classe Brielle, gehouden te Vlaar-, dingen, den pden Augustus 1906.

1. De vergadering wordt op de gebruikelijke wijze geopend.

2. Op één na zijn al de kerken vertegenwoordigd. Door omstandigheden kwam van een paar kerken slechts een afgevaardigde ter vergadering; er waren, wegens vacantie, enkele predikanten afwezig.

3. Nadat het moderamen zich heeft geconstitueerd, worden de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd.

4. Achtereenvolgens wordt rapport uitgebracht van de vergadering der Part, Synode; zoomede van de ketkvisiiatie op het eiland Voorne, waarvoor aan rapporteurs wordt dank gezegd.

5. De acta, betrekking hebbende op het beroep van Ds. E, , naar Stad aan H, , worden in orde bevonden; zoo mede die van Ds. W., die naar Sauwert is beroepen, aan wien een bewijs van losmaking van de classe wordt ter hand gesteld.

6. In zake buitenlandsche zending wordt aangenomen, dat de classe de zending van Rotterdam B zal steunen. Bijzonderheden daaromtrent zullen later worden vastgesteld.

7. Het voorstel tot wijziging der classe Brielle vindt veel bestrijding, en wel met het oog op de geestelijke en stoffelijke schade, die de classe daarvan lijden zal; al moet toegestemd, dat er ook wel eenig geestelijk voordeel aan verbonden is. De bezwaren zullen aan de commissie ad hoc worden medegedeeld.

8. Door den quaestor wordt rekening en verantwoording gedaan over het laatste boekjaar, en voorts de gelden verrekend en geïnd.

9. Aan Spijkenisse wordt een consulent toegewezen. Een bezwaar van O. wordt niet ontvankelijk verklaard, aangezien daarmede niet de kerkelijke weg is gevolgd.

10. Een verzoek om financieelen steun aan R, kan niet worden toegestaan. De kerkeraad moet die aangelegenheid anders behandelen, en daar die aangelegenheid eigenlijk de diaco nie betreft, moet die kerk zelf de hulp voor die belangen bij andere kerken inroepen.

11. Met het oog op de mogelijke wijziging der classe, wordt de behandeling van een voorstel tot verandering in de wijze van subsidieeren van hulpbeh, kerken uitgesteld.

12. De kerk van Zuidland wordt aangewezen zich in contact te stellen met de Ger. gemeente onder 't Kruis te Dirksland, om die, zoo mogelijk, onder ons Gereformeerd kerkverband te brengen.

13. Aan een verzoek om wijziging te brengen in de lijst der vacatuurbeurten, kan eerst het volgend jaar worden voldaan; doch onder de reeds vroeger gestelde voorwaarde, dat de vacante gemeenten ook gewillig zijn de daarvoor door de classe aangewe2en dienaren des Woords te ontvangen.

14. De volgende vergadering der classe zal door kerk A van Viaardingen worden bijeengeroepen.

15. Ds, Wiersma, die de classe gaat verlaten, spreekt een afscheidswoord, wat beantwoord wordt door Ds. Sieders, waarna de vergadering Z.Eerw, toezingt psalm 134 : 3, en de zitting met dankgebed wordt gesloten.

Namens de classe voornoemd,

A. DELFOS, Scriba.

13 Augustus 1906.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 augustus 1906

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 augustus 1906

De Heraut | 2 Pagina's