GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berechten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berechten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Classis Breukelen.

De kerkeraad der Geref. kerk te Nichte irecht, met rte saamroeping der classis belast, noodigt de kerken ter gewone vergadering D.V. op Donderdag 2 Nov. e.k., gewone tijd en plaats.

Punten enz. voor het agendum worden ingewacht tot 23 dezer bij den laatst ondergeteekende te Vreeland.

Namens den kerkeraad:

W. G, HULSMAN, praeses.

W, C. KERSBERGEN, scriba.

Ds. W. MAAN, consulent.

Nichievecht, 9 Oct. 1911.

Generale kas voor hulpbehoevende kerken.

Door de deputaten voor bovengenoemde kas is als praeses aangewezen Ds. B. van Schelven van Amsterdam. Ouderling A. Fakkink van Utrecht, die vele juen als scriba-quaestor fungeerde, is op zijn verzoek om gezondheidsredenen niet als zoodanig herbenoemd. Hij wordt vervangen door Ds. H. Meijering van Katwijk aan den Rijn. Men wordt dies verzocht al wat op deze kas betrekking heeft, voortaan aan dat adres te zenden.

Namens de deputaten voornoemd,

B, VAN SCHELVEN, praeees.

H, MEIJERING, scriba quaestor

Amsterdam, Katwijk am den Rijn, r> ^> «i, «. ^^^'^^^^ ^9"'

Classis Alkmaar,

Vergadering der classis op i Nov. a, s. te Den Helder.

Punten voor 't agendum in te zenden aan Ds, C. Stadig.

Namens de roepende kerk:

A, MEILIS, fraeses.

K, BiERSTEKEK, Scriba.

Krabbendam, 9 Oct. 1911.

Kort verslag der vergadering van de Geref, kerken in de classis Almkerk, gehouden te Almkerk ar Sept, 19n.

Art. I. De praeses der roepende kerk opent de vergadering, laat zingen Psalm 105 : 3, leest Ps, 139 : i—17 en gaat voor in gebed.

Art, 2. De credentiebrieven worden in orde bevonden, Aan 2 diakenen van de kerken Giessen-Rijswijk en Waardhuizen, de redenen van afvaardiging gehoord, wordt keurstem verleend.

Art, 3. Het moderamen wordt als volgt samengesteld: Ds, de Jonge praeses, Ds, Rispens assessor, Ds, van Rennes scriba.

Art. 4. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en na eene enkele opmerking goedgekeurd.

Art. 5. Ingekomen ie, een schrijven van eenen betwaarden broeder uit de kerk van W. Deze broeder, zelf tegenwoordig zijnde, verdedigt zijne zaak. Besloten wordt deze zaak tot den kerkeraad terug te brengen en geadviseerd, dat de kerkeraad den consulent raadplege; 2e, een schrijven namens de Gen. Syn, , opwekkend tot tweemaal collecteeren voor de Theol. school. Dit schrijven wordt voor kennisgaving aangenomen, daar geregeld in de kerken der classis tweemaal wordt gecollecteerd; 3e, een schrijven van een lidmaat van de kerk van W. (A), waarin hij de classis verzocht, den kerkeraad te adviseeren, hem een bewijs van lidmaatschap af te geven. Voor deze zaak wordt eene commissie benoemd, bestaande uit Ds, Bosch, Ds, Goedbloed en oud. Oost,

Art, 6, De collecten voor de Theol. fac. aan de V. U. en voor den evangelisatiearbeid j in de prov. N.-B. en L. worden geind.

Art, 7. Ds, de Jonge brengt rapport uit over de gehouden kerkvisitatie. Naar aanleiding van dit rapport wordt de toestand van de kerk van M. breedvoerig besproken. In beginsel wordt besloten de kerk van M. geldelijken steun te verleenen. De bespreking van de wijze waarop die steun zal worden verschaft, wordt aangehouden tot de volgende vergadering. j a

Art. 8. Wegens het rapport kerkvisitatie heeft het onderzoek naar art. 41 niet plaats. De kerk van N. vraagt verlof tot toepassing van den 23n trap van kerkelijke censuur. Dit wordt toegestaan.

Art. 9. Ds. Rispens brengt rapport uit over het consuleutschap. De conclusies van dit rapport met enkele toelichtingen zullen den kerkeraden worden toegezonden. o d bs

Art. 10, In zake het advies eene der kerken gegeven, dat volgens die kerk niet kan worden opgevolgd, wordt besloten, dat niet de classis, maar alleen de „bezwaarden" zich op eene meerdere vergadering hebben te beroepen. h o h v n

Art. II. De verschillende deputaten worden in hunnen arbeid gecontinueerd. Voor kerkvisitatie worden benoemd Ds. F. Rispens en Ds. W. Bosch. Sec. Ds. G. M. van Rennes. M w w b

Art. 12. Het volgend kwartaal zal er worden gecollecteerd voor Theol. school en hulpbehoevende kerken.

Art. 13. Besloten wordt ditmaal den 2en Donderdag van Dec. te Nieuwendijk te ver gaderen. Roepende kerk, de kerk van Wer­

Art. 14. Regeling der vacatuurbeurten, Giessen-Rijswijk i Oct, Ds, Bosch, 22 Oct, Ds, Goedbloed, 12 Nov, Ds. de Jonge, 3 Dec. Ds. van Rennes, 24 Dec. Ds. Rispens. Waardhuizen 24 Sept. Ds, Goedbloed, 22 Oct, Ds. de Jonge, 19 Nov. Ds, V, Rennes, 17 Dec, Ds, Rispens.

Art. 15. De kerk van Giessen> Rijswijk vraagt en verkrijgt Ds. H. v. d. Zanden tot consulent. Art. 16. Nadat Ds. Rispens voorgegaan is in dankgebed, sluit de praeses de vergadering.

Op last der classis, b

G. M. VAN RENNES, scriba. e g

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 oktober 1911

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berechten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 oktober 1911

De Heraut | 4 Pagina's