GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1911-10-15
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

XXIX, En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd, omdat Hij op dezen gerust heeft van al zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken, Gen. 2 : 3. Om de Voleinding van welke zaak ook te verstaan, moet ge altoos teruggaan op het begin e ...

15 oktober 1911
De Heraut
DR. A. K.
4063 woorden
De jongste volkstelling bracht

De jongste volkstelling bracht

De jongste volkstelling bracht ons in de eerste plaats het verrassende resultaat, dat de Gereformeerde Kerken in het afgeloopen tiental jaren zeer belangrijk in ledental zijn vermeerderd. Wat men in de kringen der Hervormde Kerk zoo gaarne vertelt, dat de Gereformeerde Kerken hard achteruitgaan; ...

15 oktober 1911
De Heraut
DR. H. H. K.
1237 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ia hartelijken dank ontvangen door ondergeteekende: van den heer Kroonenburg te Amsterdam, namens de fiaantieele Commissie Diaconie Geref. Kerk Amsterdam f 2.tfi.Vriendelijk verzoeken wij onze scholen, die zoo groote behoefte aan steun hebben, te willen gedenken.Kootwijk.voor ...

15 oktober 1911
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
39 woorden
„Naat het kwabe”.

„Naat het kwabe”.

Gij liefhebbers des HEEREN, haat het kwade. Hij bewaart de zielen zijner gunstgenooten; Hij redt ze tiit der goddeloozen hand. Ps. 97 : I0. Tot driemalen toe bindt Gods Woord ons den eisch op 't hart, dat we met vijandschap tegen al wat kwaad, boos en onheilig is, ...

15 oktober 1911
De Heraut
DR. A. K.
1534 woorden
Op Vrijdag 20 October

Op Vrijdag 20 October

Amsterdam, 13 Oct. 1911.Op Vrijdag 20 October, den 31 sten dies natalis onzer Vrije Universiteit, zal het Rectoraat door Prof. Dr. H. Bavinck na het houden eener oratie worden overgedragen aan Prof. Dr. R. H. Woltjer, die voor het komende Akademiejaar door H H. Directeuren tot Rector is be ...

15 oktober 1911
De Heraut
482 woorden
Leestafel.

Leestafel.

I. REV. J. VAN DELLEN, — DENVER, COLOKADO. HET MORMONISME. Mst een voorrede van DR. H. BOUWMAN. Kampen — J. H. Kok — 1911.Ds. J. VAN DELLEN, predikant bij de Christelijke Gereformeerde Keik te DENVER in den N.-Amerikaanschen Staat COLOBADO, heeft zich met het schrijven van dit boek voor Ne ...

15 oktober 1911
De Heraut
G.
1200 woorden
De Zendingsconferentie te Amsterdam

De Zendingsconferentie te Amsterdam

De Zendingsconferentie te Amsterdam, waar jaarlijks Zendingsvrienden uit verschillende kerkgenootschappen saamkomen, om de belangen der Zending met elkander te bespreken en elkander in de liefde voor de Zending te versterken, vierde ditmaal haar zilveren jubileum. Ze wenschte daarom aan deze conf ...

15 oktober 1911
De Heraut
523 woorden
Dreenigingsleven.

Dreenigingsleven.

GEEN OVERBODIG WERK. Eigenaardig is het, dat de Zondagsschool, welke wij nu bijna niet anders kennen dan als instelling van religieusen aard, niet als zoodanig is opgekomen, maar als de belichaming van een philantropische gedachte. In de bekende ^«z'/^ze' of JRevie ...

15 oktober 1911
De Heraut
1271 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland, en staat? Scheiding van kerkDe troonopvolger in het hertogdom Wurtemberg is lid van de Roomsche kerk en kan daarom het sum-episcopaat over de Evangelische kerk niet uitoefenen, Eenige jaren geleden nam de landsynode een wet aan, waarbij de bevoegdheden van den oppersten bissch ...

15 oktober 1911
De Heraut
1104 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

GELOOF EN MOED. VI. EEN TOESPRAAK. „Gij zijt", zoo ging Gilpin voort, „door God bekleed met uw waardigheid. Het is door Hem, dat gij opziener zijt der Gemeente. Van u wordt verwacht, dat gij de misbrui ...

15 oktober 1911
De Heraut
HOOGENBIRK.
1032 woorden
van 4