GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

L.S.

Aangezien de Geref. kerk te Steenwijk A en de Geref. kerk te Steenwijk B tot ineensmelting gekomen zijn, verzoekt de kerkeraad van de vereenigde kerk, dat voortaan stukken, voor hem bestemd, gericht worden aan den kerkeraad van de Geref. kerk te Steenwijk, waarbij zij geadresseerd kunnen worden aan een der onderget eekenden.

Ds. J. HANIA.

Ds. J. BOSCH.

Steenwijk, 6 April 1914.

Classis Breukelen.

De kerkeraad der Geref. kerk van Loenen geeft bij dezen den kerken der classis kennis, dat de gewone vergadering D.V. zal gehouden worden Donderdag 14 Mei, ten 9}^ ure, te Breukelen.

Punten voor het agendum s.v.p. vóór 26 April bij Ds. R. V. d. Kamp te Breukelen.

Namens den kerkeraad der Gerer. kerk van Loenen:

Ds. R. V. D. kamp, consulen

Breukelen^ 7 April 1914.

Classis Alkmaar.

De kerken in de classis Alkmaar worden opgeroepen ter vergadering te Alkmaar op Woensdag 6 Mei a.s.

Punten voor het agendum in te zenden bij Ds. C. Stadig.

Naniens de roepende kerk:

A. J. KwANTES, p-aeses. P. K\vANTES Yzü, scriba.

Kolhorn, April 1914.

Verslag van de Vergadering der Geref. Kerken in de Classis Tiel, op 4 Febr. 1914 in de consistorie der Geref. Kerk te Zalt-Bommel.

1. Namens de Kerk van Herwij nen opent Ds. V, d. Bosch, consulent, de vergadering met het laten zingen van Ps. 84 : 3, het lezen van Ps. 121 : 1 en gebed. Vervolgens wordt op deze eerste classicale vergadering in het nieuwe jaar aan de broedq^s voor al hun ambtelijken arbeid de rijkste zegen des Heeren toegewenscht.

2. Op verzoek ziet Ds. Boersma decredentiebrieven na, welke in orde worden bevonden. Alle kerken zijn vertegenwoordigd. De Diakenen ontvangen keurstem.

3. Het moderamen wordt aldus geconstitueerd: Ds. Diemer, praeses; Ds. Geerling, Assessor; Ds. V. d. Bosch als naar gewoonte scriba.

4. De lezing der notulen vindt plaats. In orde bevonden en onder dankzegging gearresteerd.

5. Ingekomen stukken:

a. sDoop en Belijdenis». Open brief aan de Generale Synode van Geref. kerken te 's-Gravenhage van A. Siteur Jr. Voor kennisgeving aangenomen;

b. Een schrijven van den Uitgever der Geldersche Kerkbode, den heer A. Meijer, die op het voorstel van de classis Tiel, nl. de Geldersche Kerkbode op nader omschreven voorwaarden tot officieel orgaan der classis Tiel te maken, ingaat.

6. Instructies:

a. Acte van losmaking voor Ds. Boersma, op voorstel van Geldermalsen, aan de orde gesteld en geteekend ;

b. Als Consulent van Geldermalsen, in overleg met genoemde kerk, Ds. v. d. Bosch aangewezen. In verband hiermede wordt tegelijk Ds. Boersma, consulent van Hoenza-Driel, vervangen met goedvinden van de betrokken kerk door Ds. Geerling;

c. Het voorstel van Culemborg om ook des Maandags de Classic. Vergad. te doen houden, in plaats van steeds op Woensdag, toegelicht en verworpen:

d. Vuren en Rossum vragen elk 2 preekbeurten. Aldus geregeld: voor Rossum, Ds. Geerling en Ds. v. d. Bosch; en vuor Vuren, Dr. Keizer en Ds. Diemer.

7. Rapporten:

a. De kerkvisitatie wordt geregeld. Ds. v. Velzen en Geerling zullen bezoeken de kerken van Tiel, Geldermalsen, Culemborg, Herwijnen, Vuren, Hoenza-Driel en Rossum. Dr. Keizer en Ds. Diemer zullen de overige kerken voor hun rekening nemen, nl. Aalst, Gameren, Poederoijen. Well, Zalt-Bommel en Zuilichem. Op de Aug.-classis D. V. zullen de Brs. verslag van hun verrichten arbeid uitbrengen;

b. Zendingsrapport gedaan door Ds. v. d. Bosch en Boersma, resp. sec en prim, deputaat. Het rapport van den Sec. handelt, behalve over Bestuursverkiezing, voornamelijk over de finantiën der Zending en dat van den Primus over het gevraagd en op zekere voorwaarden gegeven eervol ontslag aan Ds. Ingwersen, Miss. Dien. des Woords te Poerworedjo, met verlof in Nederland;

c. De evangelisatie-arbeid der kerk van Geldermalsen te Buren komt in bespreking. Van veel zegen mag worden getuigd. Aan Geldermalsen wordt daarom geadviseerd, dien daar aanvankelijk bekroonden arbeid niet op te heffen, en ook niet te onderbreken, gelijk het plan scheen te zijn in verband met het vertrek van Ds. Boersma, die de ziel was van het werk, maar ook in haar vacature voort te gaan op den ingeslagen weg, door sprekers in Buren te doen optreden, en desnoods daarvoor finantieelen steun te zoeken uit de Classicale Kas.

8. Benoeming Deputaatschappen:

a. Voor de Zending, Ds. v. d. Bosch, primus; Ds. Diemer, secundus;

b. Ad examiba. Alle Predikanten der Classis. Voor saamroeping, eventueel, zal zorgen Ds. v. d. Bosch als scriba;

c. Voor de kerkvisitatie. Alle Dienaren des Woords in de Classis;

a. Kas Ex bonis publicis. Ds. Diemer;

e. Voor het nazien van het Archief, Ds. Geerling;

/. Voorts blijven alle deputaatschappen geregeld zooals ze reeds waren.

9. De kerk van Rossum brengt ter sprake de poging van een zekeren Br. R. uit de Classis Arnhem, die binnen de Classis Tiel gaarne op examen zou worden toegelaten voor het aldaar houden van oefeningen. Besloten wordt, waar verschil van gevoelen aan den dag komt over de bevoegdheid der Classis in deze, eerst eens kerkrechtelijk advies in te winnen en dan dienovereenkomstig te handelen.

10. De rondvraag naar Art. 41 D. K. O. komt aan de orde, doch levert niets bijzonders op.

11. Een commissie wordt benoemd, bestaande uit de Brs. v. d. Weert en Flier, tot het nazien der boeken van den Deputaat voor de Theol. School en de Vr. Univ. en van den classicalen Quaestor. Alles in de beste orde bevonden.

12. Nadat als roepende Kerk voor de Meiclassis nl. 13 Mei a. s. D. V. is aangewezen de Kerk van Hoenza-Driel; een hartelijk afscheidswoord door Ds. Boersma bij zijn heengaan uit de classis Tiel is gesproken, dat even hartelijk door den praesses wordt beantwoord; de korte notulen worden gelezen en goedgekeurd; eindigt Ds. Diemer de vergadering met dankzegging aan den Heere.

Namens de classis,

J. W. V. D. BOSCH,

Actuarius

Korte mededeelingen van de vergadering der Classis Klundert op 11 Febr. 1914.

De vergadering wordt op de gewone wijze geopend door den praeses, Ds. van Dam. Z.Ew. wenscht o. a. de kerk van Fijnaart geluk met het slagen van het beroepingswerk.

De credentiën, door de afgev. van Breda onderzocht, zijn in orde bevonden en alle kerken wettig vertegenwoordigd door de primi-afgevaardigden.

In het Moderamen hebben als scriba Ds. Ruys en als assessor Ds. Goris zitting.

De notulen der vorige vergadering worden gelezen, goedgekeurd en geteekend.

Drie kerken, die vacatuurdienst vragen, ontvangen elk 2 Zondagen dienst.

Ingekomen stukken worden behandeld, o. a. een verzoek der Zendingsdeputaten van Zeeland om samenwerking, dat in aansluiting aan het besluit van een vroegere vergadering niet kan ingewilligd worden, daar de omstandigheden niet t. zijn gewijzigd.

Een vraag om vervroegde Classisvergadering in dit voorjaar, voor een peremptoir examen, wordt na ampele bespreking in zooverre ingewilligd, dat die vergadering op 29 April zal gehouden worden.

De Synodale kerk bericht, dat de a.s. Partic. Synode D. V. zal gehouden worden op 10 Juni e. k. te Breda.

Rapporten: de kas voor hulpbeh. kerken heeft voor de a. s. drie maanden nog slechts ƒ 30, 471^ in kas. Van den Evangelisatiearbeid wordt gerapporteerd dat Ds. Both gelukkig weer geheel is hersteld; dat de kerk te Heerlen op 28 Febr. in gebruik kan worden genomen; dat de geldleening voor Heerlen nog maar voor een klein deel is geplaatst, en daarom om hulp gevraagd. Roozendaal heeft ijverige en aanvankelijk geslaagde pogingen voor een bouwfonds gedaan. Weldra hopen de Deputaten een predikant voor Heerlen en Zuid-Limburg te krijgen. Veel dus, dat bemoedigt, tot bidden opwekt, tot offervaardigheid dringt. Op 2 kerken na, heeft geheel de Classis-voor Heerlen gecollecteerd.

Het jaarrapport van den Quaestor, dat van verhoogde offervaardigheid spreekt, wordt met dank voor zijn arbeid aanvaard.

Voor tusschentijdsche approbatie en losmaking worden aangewezen de kerken Zevenbergen en Klundert.

Bij de rondvraag naar art. 41 D. K. O. wordt aan Moerdijk de gewone steun toegekend.

Besloten wordt met aller instemming aan een broeder een getuigenis te geven, zooals voor een onderzoek overeenkomstig art. 8 D. K. O. wordt gevorderd.

Een voorstel van Zevenbergen over het optreden van nog niet geproponeerde studenten, wordt aan de kerken medegegeven tot een volgende vergadering.

Nadat nog enkele particuliere vragen zijn beantwoord, en mededeelingen over een tekort voor den arbeid in Rijn Pruisen gedaan en over den stand der zaken naar art. D. K. O. zijn gevraagd en gegeven, wordt als roepende kerk voor de e. k. vergadering, te Breda te houden, aangewezen de kerk van Willemstad.

Toepassing van art. 43 is niet noodig gebleken.

De korte notulen worden gelezen.

Na dankgebed, waarin de assessor voorgaat, sluit de Praeses de vergadering.

Namens de Classis

L. G. GORIS, h.t. Assessor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 april 1914

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 april 1914

De Heraut | 4 Pagina's