GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Uit de Pers.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de Pers.

4 minuten leestijd

Practisch juist is, wat Dr. A, K. Jr. in de Rotterdamsche Kerkbode over de drie formuHeren schreef.

Met den Catechismus staat 't niet kwaad, zoo betuigt hij.

Onze Gereformeerde Kerken bezitten de Drie Formulieren als accoord van kerkelijke gemeenschap. En wij weten allen dat hieronder begrepen zijn de 37 Geloofsartikelen, de Heidelbergsche Catachismus en de Leerregels tegen de Remonstranten.

Het is echter opmerkelijk, dat in het leven der gemeente deze Drie Formulieren geen gelijke plaats bekleeden. De Heidelbergsche Catechismus wordt door allen goed gekend, hij wordt op de catechisatie nauwkeurig.onderwezen, en des Zondagsavond in de prediking breedvoerig verklaard. En daardoor komt het, dat bij hen die de catechisatie geregeld bezocht hebben en de avondprediking trouw volgen, de catechismus er goed inzit. Wij kunnen daarvoor niet dankbaar genoeg zijn, want de Heidelberger is een kostelijk leerboek en geeft aan het denkend geloofsleven een machtigen steun. Wie in den Catechismus goed thuis is, is goed op de hoogte van de gereformeerde geloofsleer en kan; van de waarheid genieten.

Reeds iets minder leeft de Confessie. - j«v.

Met de kennis van onze 37 Geloofsartikelen is het, over het algemeen genomen, niet zoo gunstig gesteld. Er zijn velen die deze artikelen nooit bestudeeren, laat staan gelezen hebben. Op onze Confessie is wel eenigermate van toepassing, wat van Calvijn's Institutie meer dan eens gezegd is: meer geprezen dan gelezerr. Wij nemen het allen voor de Confessie op, verdedigen haar warm, en dulden geen afwijking of bestrijding. En dat is goed, want in die Confessie heeft de Kerk haar geloof tegenover de buitenwereld geformuleerd, en daarom moet zij zuiver gehouden worden. Maar toch, er mag geklaagd ds* te weinigen van de gemeenteleden goed van haar inhoud op de hoogte zijn. Soms wordt zij op de catechisatie behandeld, maar dat is geen vaste regel. Trouwens de Catechismus is en moet zijn het leerboek op de catechisatie. Men pleegt dan ook wel met de catechisanten die zich voorbereiden tot het doen van geloofsbelijdenis, de 37 geloofsartikelen te behandelen, opdat zij, alvorens mondige leden der kerk te worden, toch hare Confessie eens zouden zijn doorgeweest. Èn dat is voortreffelijk, maar het is niet genoeg. Gelukkig dat de Jongelingsvereenigingen hier veel goed maken, en dat onze jongelingen op hunne vergaderingen getrouw en geregeld de Gereformeerde Confessie onderzoeken en bespreken. Voor het later leven zal dat ongetwijfeld rijke vrucht afwerpen.

Doch het minst van alles komen de Leerl regelen .tot hun recht.

Met ónze Leerregels tegen de Remonstranten is g Tiet in dit opzicht het minst gelukkig gesteld. Van dit Formulier der Eenigheid wordt door de F gemeente het minst notitie genomen. Wel zijn er R vrome en trouwe broeders die of voor zich zelven, of in onderling gezelschap deze Leerregels lezen s en herlezen, en er gfootelijks hun kennis der waarheid mee vermeerderen, maar het aantal is niet groot. Zij-behooren tot de verstgevorderden en diepst ingeleiden onder de broeders, en zijn het meest tot den wortel der zaak doorgedrongen, en leven kerkelijk ook het rijkst en gelukkigst. Juist daardoor komt het, dat het getal niet zoo groot is; als wij het wel wenschen zouden.

En-dan besluit hij:

Dit alles neemt niet weg, dat wij toch den wehsch mogen uitspreken: och, dat al het volk des Heeren profeten waren, en ; dat allen de gansche gereformeerde waarheid goed en degelijk kenden. Er zou dan zoo veel meer helder inzicht zijn, zoo veel meer bewust worden geleefd, zoo veel meer van de kennis der waarheid geestelijk genoten worden. Zal het daartoe komen, dan moeten we leven in het klaar besef en in het volle bewustzijn, dat we niet één maar drie Formulieren van eenigheid hebben, niet alleen een Heidelbergschen Catechismiis, maar óók een Gereformeerde Confessie en óók Dordtsche Leerregels bezitten. En dan moeten wij niet alleen een boekje hebben, waarin die Drie Formulieren zijn saamgevat, maar dan moeten we dat boekske ook lezen en bestudeeren, het voordurend blijven lezen en er over nadenken, er ook met anderen in vergadering of vereeniging over spreken, en zien in het bezit van boeken te Iromen, die een goede uitlegging van deze Formulieren en van de gereformeerde waarheid geven.

Juist echter wijl dit zoo naar waarheid geteekend is, voelt men telkens weer onze achterlijkheid'in het officieel belijden.

Onze vaderen getuigden tegen de dwalingen van hun eeuw, maar wij lieten de dwalingen van onze eigen eeuw in onze Formulieren van eenigheid geheel onbesproken. Dat men toch toezie.

Zulk verzuim wreekt zich onverbiddelijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 januari 1915

De Heraut | 4 Pagina's

Uit de Pers.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 januari 1915

De Heraut | 4 Pagina's