GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

11 minuten leestijd Arcering uitzetten

Evangelisatie-arbeid van de Geref. Kerken in N.-Brabant en Limburg.

De deputaten der Particuliere Synode van N.-Brabant en Limburg hebben de eer mede te deelen, dat, inplaats van den Ed. Achtb. heer A. C. van Drimmelen te Klundert, die op zijn herhaald verzoek eervol is ontslagen en tot Eere-deputaat is benoemd — thans tot Penningmeester voor den Evang.-arbeid is aangewezen : Ds. P. Nonies, Pred. te Fijnaart (N.-Br.), die gaarne alle giften, bijdragen en collecten voor onzen arbeid in ontvangst zal nemen en verantwoorden. Als adjunct.penningmeester blijft de heer L. J. Schalekamp te Klundert werkzaam.

Den arbeid aan Uwe belangstelling en steun hartelijk aanbevelende.

Namens de deputaten voornoemd

L. G. GORIS,

Scriba.

Zevenbergen., 1 Juli 1915.

HELLEVOETSI.UIS, 19 Juli. De Classes Brielle komt op Woensdag 4 Augustus bijeen.

Stukken voor deze vergadering worden voor 29 Juli bij laatst-ondergeteekende ingewacht.

A. KoLLAARD, Voorz.

P. PRINS, Secr.

De Kerkeraad der Geref. Kerk van Zuidwolde (Dr.) verzoekt dringend aan collectanten, die in den kring zijner gemeente wenschen te collecteeren, zich minstens drie weken van te voren schriftelijk met bovengenoemden Kerkeraad in verbinding te stellen.

Namens dien Kerkeraad,

Ds. J. VISSER, praeses.

A. BosscHER, scriba.

Zuidwolde (Dr.), 12 Juli 1915.

Hulp in de Veldprediking.

Voor bovenstaande behoeven deputaten Syni. nog:

op 15 Aug. 2 predikanten » 22 » 1 predikant » 29 2 4 predikanten ï 5 Sept. 4 predikanten » 12 » 5 predikanten vanaf 19 » 7^8 predikanten.

Spoedige opgave van bereidvaardige Kerken en predikanten aan het adres van Ds. A. H. v. Minnen te 's-Gravenzande wordt dringend verlangd.

Namens deputaten ad hoc,

T. GERBER.

's-Bosch, 20 Juli 1915.

VELDPREDIKING.

Verleende hulp in de maanden Mei—^Juni 1915.

De Kerk te TÜburg werd bijgestaan door:

Mei. Ds. Brussaard, van «leppel; Ds. Wiersma, van Öosterbierum; Ds. Aalders van Beetgum.

» Ds. Meijering, v. Wildervank; Ds. Wisse, v. Bodegraven; Ds. Koelewijn, v. Dedemsvaart.

» Ds. Diemer, van Marrum; Ds. Kreijt, van Huizum; Ds. Bos, van Delfzijl.

» Prof. v. Voilenhoven, van Amsterdam; Dr.. Hania, van Steenwijk; Ds. Verhoef, v. Zeist.

Juni. Ds. Veenendaal, van Putten; Ds. v. d. Veen, van Gasselternijveen; Ds. de Jong, v. Wons.

» Ds. Hummelen, van Heerenveen; Ds. Dijkstra, van Diever; Ds, Doornbos, van Doetinchem.

» Ds. V. Lummel, van Zuidland; Ds. Gunst, van Woerden; Ds. de Groot, van Warnsveld;

Ds. V. Reenen, van Reitsum.

27 » Ds. Goedhuijs, van AVeesp; Ds. Meijnen, van Baarn; Ds. Munnik, van Bunschoten.

De Kerk te Eindhoven door:

2 Mei. Ds. Ligter, van Zuidbroek.

9 » Ds. V. d. Beek, van IJlst.

16 » Ds. Hangelbroek, van Wirdum.

30 s Ds. Geuchies, van Onstwedder-Mussel.

6 Juni. Ds. Spoelstra, van Sappemeer.

» Ds. Kievits, van Oldehove.

» Ds. V. Loo, van Mijdrecht.

» Ds. Lanning, van Dwingeloo.

De Kerk te Breda door:

2 Juni Ds. de Boer, van Garrelsweer.

6 » Ds. de Boer, van Garrelsweer.

13 » Ds. de Boer. van Garrelsweer.

23 » Ds. de Boer, van Garrelsweer.

Te Roosendaal (N.-Brab.) door:

2 Mei. Ds. Bootsma, van Loosduinen. 9 » Ds. Oussoren, van Borger.

16 » Ds. Oussoren, van Borger. Ds. v. Schaïk, van Anna Jac. Polder.

30 » Dr. Hepp, van Klundert.

6 Juni

6 Juni 13 » Oef. Waterink, van Haaksbergen. Ds. Veen, van Meliskerke.

20 » Ds. Hoeneveld, van Nijkerk.

27 » Ds. Telkamp, van Ter Aar

De Kerk te Rilland-Bath door:

20 Juni. Ds. de Boer, van Garrelsweer.

27 » Ds. de Boer, van Garrelsweer.

De Kerken te Hellevoetsluis en te N. Heivoet door:

2 Mei. Ds. Ruijs, van Dinteloord.

9 j Ds. Willemsen, van Wilnis.

16 » Ds. de Jong, van Dalfsen.

30 » Ds. de Bruijn, van Nieuwendijk.

6 Juni. Ds. V. d. Brink, van Dieren.

13 » Dr. Greijdanus, van Z. Beijerland.

20 » Ds. Sikkel, van Leidschendam.

27 » Ds. Tazelaar, van Lutjegast.

De Kerk te Rockanje door:

16 Mei. Ds. de Jager, van Scherpenzeel.

6 Juni. Ds. Kramer, van Monster.

20 » Ds. Goris, van Overschie.

De Kerk te Brielle door:

30 Mei. Ds. v. d. Vegt, van Ureterp.

13 Juni. Ds. Dalhuijzen, van Nieuwerkerk a. d.

IJsel.

Deze dankbaar aanvaarde bijstand stelde wederom in staat hulp in de veldprediking te verkenen in tal van plaatsen.

In overleg met de H. H. Veldpredikers is tot medio Augustus ook reeds in alle behoeften aan hulp regelend voorzien. Zullen echter intijds de diensten vanaf 15 Augustus kunnen worden geregeld, dan is eene vroegtijdige opgave van de bereidvaardige Kerken en predikanten zeer dringend noodig.

De Kerken gelieven die opgaven te adresseeren aan den Secretaris Ds. A. H. van Minnen te 's Gravenzande en niet aan ondergeteekende, die zich belast heeft met de nadere regeling der t> laatsing.

Namens Deputaten der Generale Synode ad hoc,

T. GERBER.

's-Bosch, 1 Juli 1915.

Vergadering der Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken in de provincie Utrecht, gehouden den 9en Juni 1915 te Zeist.

Ds. Munnik opent, namens de roepende kerk van Bunschoten, de vergadering.

De credentiebrieven worden door de Dienaren des Woords Goudappel en Jukkenekke nagezien. Alle classes zijn wettig vertegenwoordigd, behalve de classis Breukelen: afwezig is Ds. V. d. Kamp, die, evenals zijn secundus, Ds. van Loo, bericht gegeven had van wettige verhindering. Van de kerk van Loenen is br. L. Dolman en niet de afge\ aardigde, br. J. van Schaik, ter vergadering, noch zijn benoemde secundus. Daar van de kerk van Loenen een bericht ingekomen was, dat niet br. v. Schaik, maar br. Dolman eigenlijk was afgevaardigd, wordt br. Dolman met keurstem ter vergadering toegelaten. Zonder kennisgeving zijn afwezig: br. B. H. J. Jansen van Doorn en br. J. van Schuppen Hzn. van Veenendaal.

Het moderamen wordt aldus geconstitueerd: praeses Ds. W. Verhoeff, scriba Ds. H. Buitenhuis en assessor Ds. H. Teerink. Ds. Munnik, br. J. van Zanten, de prov. quaestor en br. C. J. V. Veen, de prov. dep. voor hulpbehoevende kerken, worden uitgenoodigd, als adviseerende leden der Synode zitting te nemen.

De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd.

Ds. Jukkenekke wordt aangewezen, om voor het persverslag te zorgen.

Aan de classis Breukelen wordt dezelfde steun inzake Art. 13 D.K.O. toegestaan, als ten vorige jare.

Op zijn verzoek wordt aan een emeritus-pred. een verhoogde finantieele steun verleend.

Een schrijven van depp. tot oefening van het verband tusschen de Geref. Kerken en de Theol. Fac. der V. U. wordt voorgelezen en voor kennisgeving aangenomen.

Het voorstel van de classis Amersfoort, ter goedkeuring van een grensregeling van het buurtschap Achteveld, ten behoeve van een eventueele institueering eener Geref. kerk aldaar, wordt, overeenkomstig de voorgestelde regeling, aangenomen, indien blijkt, dat er werkelijk een kerk in Achteveld geïnstitueerd wordt, met dien verstande, dat dit besluit geldt tot de volgende Part. Synode.

De rekening en verantwoording van den quaestor wordt voorgelezen, door de Dienaren des Woords Hey en De Jager nagezien en door de vergadering goedgekeurd.

De begrooting voor 't volgende Synodejaar wordt aangenomen. Ook wordt r.og opgemerkt, dat de respectievelijke classes de reiskosten van hare afgevaardigden behooren te vergoeden.

Het rapport van depp. voor het verkenen van onderstand aan hulpbehoevende classes ter ondersteuning van hulpbehoevende Kerken in de prov. Utrecht wordt /oorgelezen en voor kennisgeving aangenomen.

Het rapport van depp. voor de uitvoering van Art. 19 D. K. O. wordt voorgelezen. De handelingen dezer depp. worden goedgekeurd en de depp. worden, met dankzegging voor hun arbeid, gedechargeerd. In de Prov. regeling voor de uitvoering van het bepaalde in Art. 19 D. K. O. worden enkele veranderingen aangebracht.

Ds. Goudappel en br. J. Versloot zien de boeken der depp. voor de uitvoering van Art, 19 D.K.O. na en de rekening en verantwoording dezer depp. wordt goedgekeurd.

Inzake Art. 13 D.K.O. zal aan de depp. der Generak Syn. hetzelfde bedrag worden aangevraagd als ten vorigen jare.

Het rapport der commissie, het vorige jaar benoemd ter onderzoeking en mogelijke wegneming van een geschil in de kerk van B., wordt voorgelezen en, na ampele bespreking, worden depp., met dankzegging voor hun arbeid, gedechargeerd.

Benoemingen. De depp. voor Art. 11 en 49 D. K. O. Dienaren des Woords: Verhoeff, Meijnen en Roos, primi en Buitenhuis, Teerink en Willemse, secundi, worden gecontinueerd, alsmede voor Hulpbehoevende kerken, de Dienaren des Woords : Buitenhuis, Donner en Roos, primi en v. Nood, Teerink en v. Loo, secundi; voor Art. 13 D. K. O. de Dienaren des Woords : Teerink, Breukelaar en v. d. Kamp; voor Art. 19 D. K.. O. de Dienaren des Woords: Buitenhuis, Meijnen en Aalberts, primi en Bouma en Munnink, secundi, terwijl i. p. v. Ds. Ozinga vporloopig als secundus Ds Hey wordt benoemd ; voor de Generale Kas voor Hulpbehoevende kerken: br. C. J. v. Veen, primus en br. J. H. Honig, secundus, beiden te Utrecht. Verder worden gecontinueerd als curator der Theol. School: Ds. Donner, primus en Ds. Breukelaar, secundus; als Quaestor br. J. v. Zanten te Zeist, primus, en Ds. Breukelaar, secundus; als archief-bewaarder der kerk: de kerk van Utrecht.

Als roepende kerk voor de volgende vergadering, D.V. te houden den 2en Woensdag van Juni 1916 te Zeist, wordt de kerk van Tienhoven aangewezen.

Het persverslag wordt voorgelezen en goedgekeurd.

Na dankzegging door den Praeses, wordt de vergadering gesloten.

Op last der Particuliere Synode,

P. JUKKENEKKE J.PZN.

Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken in Noord-Brabant en Limburg, gehouden te Almkerk, op Woensdag 9 Juni 1915.

1. De praeses der roepende kerk van Almkerk, Ds. W. Bosch, opent de Synode, door te laten zingen Ps. 84 : 3, te lezen Ps. 46, waaraan Z.Eerw. een openingswoord verbindt om dan voor te gaan in gebed.

2. Ds. De Bruijn en Ds. De Jong onderzoeken de credentie-brieven, die in orde worden bevonden. Uit de classis Klundert is oud. A. Hendriks als secundus tegenwoordig in de plaats ^an oud. W. J. Zijlraans.

3. In het moderamen worden gekozen Ds. W. Bosch, praeses, Ds. R. W. de Jong, assessor, Ds. L. G. Goris, Ie scriba, Ds. H. de Bruijn, 2 e scriba.

4. Nadat het moderamen zitting heeft genomen, leest Ds. Gerber de notulen der vorige Particuliere Synode, die worden vastgesteld.

5. Ingekomen stukken: a. Van deputaten voor het verband tusschen de Geref. Kerken in Nederland en de Theol. Fac. der Vrije Universiteit. b. Verzoek om steun van een rustend Dienaar des Woords. Besloten wordt hetzelfde bedrag als verleden jaar te verstrekken.

6. Rapporten, a. Ds. Goris rapporteert namens deputaten art. 49 K.O. b. Ds. Basoski voor hulpbehoevende kerken. De ontvangsten bedroegen f 253.44, de uitgaven f 225.75, batig saldo f 27, 90. Door de classis den Bosch wordt voor de kerken van Helenaveen, Helmond, Heusden en Sprang ieder ƒ 20 gevraagd, door de classis Klundert voor de kerk van Moerdijk ƒ 50, welke worden toegestaan, c. Ds. Goris rapporteert namens deputaten voor Art. 13 K.O. Uitgekeerd moet worden een jaarlijksch bedrag van f 3306, terwijl over de verschillende classis, , wordt omgeslagen een bedrag van /' 1877, 61. d. Rapport quaestor. De ontvangsten bedroegen ƒ 1177.48, de uitgaven f926.22, saldo f 251.26. e. Rapport van de Archiefbewarende kerk. Een voorstel om de acta der Generale Synode's aan te schaffen voor het archief, wordt verworpen.

7. Voorstellen: a. Ten behoeve van de vacature-beurten te Helmond en Heknavesn wordt ƒ100 toegestaan, b. Aan Helmond zal ƒ 100 worden uitgekeerd ten behoeve van het traktement van den te beroepen Dienaar des Woords. c. Een verzoek om aan de kerk van 's-Gravemoer ƒ 100 steun te verkenen voor de beroeping van een Dienaar des Woords, wordt ingewilligd. d. Aan Ds. Both van Eindhoven wordt toegestaan dit jaar weer de catechisatie's te Helmond waar te nemen.

8. Na de pauze wordt de namiddagzitting geopend met het zingen van den Morgenzang VS. 4.

9. Ds. Goris rapporteert namens deputaten voor den Evangelisatie-arbeid. Het rapport getuigt van veelvuldigen zegen op den arbeid en stemt tot dank aan den Heere. Verschillende voorstellen van deputaten worden aangenomen; De rekening van den penningmeester geeft in ontvangsten en uitgaven een bedrag aan van f 7313.87V2. Aangezien broeder Van Drimmelen zich niet weder als penningmeester beschikbaar kan stellen, wordt hem op zijn verzoek eervol ontslag als zoodanig gegeven, onder dankbetuiging voor zijne zeer gewaardeerde diensten. De aanwijzing van een opvolger wordt voor dit jaar aan deputaten opgedragen. De synode besluit br. Van Drimmelen tot Eere-Deputaat te benoemen.

10. Een voorstel van de classis Klundert om, op nadere grondslagen, pogingen aan te wenden met de Zeeuwsche kerken een vast accoord van samenwerking aan te gaan, inzake de Zending onder de Heidenen en Mohamedanen, wordt unaniem aangenomen.

11. Benoemingen: Deputaat Generale Kas hulpbeh. kerken Dr. Hepp, secundus Ds. de Bruijn, Deputaten hulpbeh. kerken: Ds. Basoski, oud. Knol en J. Verhagen. Deputaten Art. 13 K.O.: Ds. Goris, de Vries en oud. Koekoek. Deputaten Art. 49 K.O.: Ds. Bosch, Both, Gerber, Goris en de Jong. Quaestor en secundus: Ds. Bosch en oud. Koekoek. Archiefbewarende kerk: 's-Hertogenbosch. Deputaten Evangelisatiearbeid: classis Almkerk: Ds. W. Bosch en oud. H. W. Knol. Classis 's-Hertogenbosch: Ds. T. Gerber en oud. H. Both. Classis Klundert: Ds. L. G. Goris, Ds. P. Nomes en oud. L. J. Schalekamp.

12. 's-Hertogenbosch wordt aangewezen als' roepende kerk voor' de volgende Particuliere Synode in Juni 1916.

13. Na gehouden rondvraag spreekt de praeses * een slotwoord, hetwelk doer den assessor wordt beantwoord, die den praeses dank betuigt voor zijne leiding en de roepende kerk voor hare gastvrijheid.

14. De Synode wordt gesloten na dankgebed door den assessor.

Op last der Synode,

H. DE BRUIJN, scriba II,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 juli 1915

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 juli 1915

De Heraut | 2 Pagina's