GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De vinger op de wonde.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De vinger op de wonde.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op de vergadering deir Anti-Revolutionaire Partij, die op Vrijdag' 15 October te 'utrecht gehouden , is om het bebenda millioenplan te bespreken, zijki door onze beide hoofdleiders zeer ernstige en behaïtenswaardige dingen gezegd. De heer Colijn heeft gewezen op de vermindering van geestdrift en idealisme', len de iinjzinkdng van liefde en kracht, terwijl 'de heer Idenburg gewaarschuwld heeft voor de verflauwing dier grenzen, die overal merkbaar is, en voor het gevaarlijk© relatjsisKl^i'. • *^^'' a-loitn veld wint. ••#'i-#**? ? -*': ^-"

Wat het wooird van den ieersten voorzitter aangaat, ontleenien w© aan het verslag in „de SLan-'daai^d" het volgenldie:

Onze païtij'-O'rganisatie heeft zeker tot dusver voortreffelijk gefuncitionneerd, maar om haar te doen beantwoorden aan de veel zwaardere eischen, die de toekomist stellen zal, dienen wij' op haar uitbouw 'cn versterking bedacht te zijn. Het weerstaan van het toenemende revolutionaire streven met zijn verwerping van aJle .Goiddelijk gezag zal in de eerste plaats^ van ons als Antirevolutionairen gïoote krachtsinspann'ing vragen, maar daarnevens hebben we niet minder krachtige actie naar binnen te ontwikkelen, te waken tegan het indringen van verkeerd© denkbeelden, op te komen voor het zuivel' houden onzier böginselen, en te streven naar onderling© eenheid. Het feit valt niet te loochenen dat sedert Dr. Kiuyper zich geleidelijk uit de organisatie en het politieke leven heeft teruggetrokben, veel van de beeieling en geeistdrift gedoofd is. De vefrschillenide oorzaken, die daarbij; van invloed waren, werden besproken.. Die matheid moet uit de gelederen verdwijnen, wil de partij hare roeping kunnen vervullen len daarvoor is het beste middel, dat we beginnen irnaf bezieling ©en O'ffer te brengen, een groot offer, en dat aanwenden om' met kracht den toestand van moeldeloosheid en matheid te bestrijden.

Als spr. go©d ziet, is er hizonderheid' in vien leemten te voorzien: Ie. is er behoefte aan verdeie uiteenzetting van de diepere beginselen der Antirevolutionaire staatkunde; 2e. m-oet de stelselmatige popiulaire verb-reiding dier beginselen worden bevorldend; 3e. is er onvoldoende voorlichting van o-nze mannen in raden en staten 'On 4©. b'estaat er gemis aan eenheid van actie in pers en propaganda. '

Over hetgeen 'de tweed© voorzitter sprak, zegt genoemd verslag:

De heer Henburg liet ©en krachtig en ernstig vermaan uitgaan tegen heit gieestelijik karakter van onzen tijdgeest, teigen de vetvloeiïng en verwording, die zich O'.a. openbaart in d© zucht tO't to-enalde^ ring van verschillende groepen en partijien, waarmede toenadering zich moeilijk verdragen laat zonder loslating van onze heiligst© begiuselen. In dit veirband kwam Spr. krachtig O'pi tO'gen het relativis'me, dajt op ieder terrein van het geestesleven de fundamienten onidergraaft. Op het buitengemeen gevaar, verbonden aan 'de ondermijning van vaste overtuigingen, voo-ral ook voor d© jongeren, die onze hope voor d© toeikomst zijn, werd de aan­ dacht gevestigd en ernstig allen Loegero-epen om toch te waiken en dat te doen door de best© mid-delen die wei hezitten, jdooi* het gebed., door standvastig te blij\ren in het gieloof in vol'ko'nien overgav© aan 'sHeenen ordinantiën. Door vast te houden daaraan, bezitten we een onverwinbare kracht, terwijl bij onze tegenstandeirs zwakheid is.

Met dan'kbaai-heid ban Spr. wijizen op: verschijnselen va|a besrleving en veld winnen van het Calvinisme ook in het buitenland. Behalve in Hongarijie, komt thatuB oob bij de Ger. groep in Duitsdhland 'een drang naar vonen om zich te ontwibkelen naar antirevolutionau© begin s©len en ook in Zwitserland is er beweging odder de jongere predikanten naar 'dieper levensbeginsel. Ontmoedigd mogen we niet zijb, 'zelfs indien malmnen als D!r. Kuyper ons ontvallen. Als goede Calvinisten houden we vast aan d© beginselen die wortelen en opgaan in: God, den Valder der lichten, van W.ien, alle kracht en alle niacht uitgaaJt ©n all© zegen nedendaalt."

Op deze uitlatingen mag wel a!lle nadruk vallen.

Zij zijn niet van de eersten die besten.

Dit ooïideel is ni'et uitgesproken door iemandi, die ons païtij'-leven niet ^kent, maar de eersten jen de besten mieenen den toestand aldus te moeten teekenen, en hun teekening is somjbeï.

Veel van de beizieling is gedoofd.

De oude geestdrift is voor ©en groot deel in^zonken.

Matheid beheetrsdht onze gelederen.

Er is tekort aan uiteenzetting onzer beginselen.

Wij hebben gebrek aan voldoende voorlichting'.

De eenheid van actie laat te wenschen over.

Wij staan aan het gevaar van vervloeiïng bloot.

Het veriderfelijk relativisme onzer dagen bedreigt ons.

De synüiesie-zncht sluipt ook onz© kringen binnen, — waarlijk, als onze leiders', die we ten volle vertrouwen en wier kijk op de dingen alle geloof verdient, zóó ons politieke leven bezien, en die verschijnselen opmleirfcen, is ©r voor ons wel reden om allen hooigen toon te laten varen, en in ootmoedig schuldbewustzijn te zoeken naar de wegen, die tot hers'tel moeben ingeslagen.

Er is refoTimatie noodig.

Dat blijkt ook' hier zonneklaar.

Hoe kostelijk, idat onz© .voorm'annen ons niet in slaap wiegen miet een lief gezang van Vrede'„ Vrede, doch ons wakker schudden, en toeroepen dat er gevaar drieigt, len we haast moeten maken.^ En zij zeggen ook' wat iör gedaan mb'et worden. Wjj zullen weer veel meer principieel© politiek moeten voeïen. De ware anti-revolutionair© beginselen moeten op 'dein vooirgrodd geplaatst en ontwiklceld en giepropa-geerd. Voor m: archanjdieer'en is het nu vooral geeii tijd, len tegen bet ï-t]e-: dvism0 en scepticisme zij' met allO', all© kïacht de strijd aangebonden.

Daartoe beziel© God ons' miet Zijia Geest.

Hij geve ons de oude toewijding en geestdrift.

Hij blaze het 'vuur aan tot laaiend© vlammen.

Hij wekke weeir het O'Ude entihousias'me, dat hem', den groot©, wiens levenslicht in deze 'dagen, al zwakbet en zwabber, uitflikbert, aangedreven heeft tot zijln gigantische worsteling.

Moet aan zijn sterfb©d onze ziel niet ontro-eren?

Mozes gaat heen, en de Jozüa's 'klagen: „Het feit valt niet te loochenen, dat sedert Dr. Kuyper zich heeft teruggetro'klten, veel van d© bezieling en geestdrift gedoiofd is." Ja, waar is ide God van Elia? Waar is Hijl, Die hen uit d© zee opgebracht heeft? Heere! vernieuw onze dagen als vanouds!

Zoo vraigein w© nu de oude leider wegsterft.

In de stonden van zijn avonds chijnsel.

In de laatst© oogenblikken van zijh langen, ontzaglijken levensdag.

De Heene zij' den moeden strijder tot den eindej met Zijln genaid© nabij.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 november 1920

De Reformatie | 8 Pagina's

De vinger op de wonde.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 november 1920

De Reformatie | 8 Pagina's