GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

195 resultaten
Filteren
van 20
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

INDRUKKEN VAN DE GENERALE SYNODE. 11. Hervatting van den arbeid: dr H. Kaajan. fMaandagavond werden de zittingen heropend. Ik kwam iets te laat ter vergadering; maar toen ik den voorzitter Psalm 90 hoorde lezen, vermoedde ik aanstonds wat een oogenblik later ...

De Reformatie
K. S.
K. D.
P. W. POSTEMA
J. M. S.
6498 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Een vaarweL Schrijvend voor dit hoekje van „De Reformatie", moge mijn eerste „groet" aan de lezers een „vaarwel" zijn. Niet van hem, die de niet te vervullen taak zich zag opgedragen Prof. Schilder hier te vervangen, aan hen, die vooral hier zullen merken, dat onze ...

De Reformatie
K. D.
C. V.
2303 woorden
De „Loci” van Dr A. Kuyper.

De „Loci” van Dr A. Kuyper.

Dr A. Kuyper heeft ons niet zooals we van Dr H. Bavinck mochten ontvangen, een eigen Gereformeerde Dogmatiek gegeven.Wel zijn, en God zij gedankt voor deze rijke erfenis, door hem in zijn, later in boekvorm uitgegeven, lieraut-artikelen tal van dogmatische onderwerpen voor ons volk behande ...

De Reformatie
KUYPER.
K. D.
1945 woorden
De strafhepalingen tegen openbare godslastering en vloeken.

De strafhepalingen tegen openbare godslastering en vloeken.

IV. Het zwakke punt in het rajpiport is m.i., dat de onderscheiding tusschen openbare godslastering en vloeken door onze overheid moeilij'k is vast te stellen. De personen, die de strafbepalingen uitvoeren, moeten dan wel allen van christelijk beginsel zijn, want i ...

De Reformatie
K. D.
1222 woorden
De strafhepalingen tegen openbare godslastering en vloeken.

De strafhepalingen tegen openbare godslastering en vloeken.

III. Nadat het rapport over de rijk'sstrafwet heeft gehandeld, zet het uiteen, dat oöki in de gemeentelijke veioiideningen pilaats is voor een strafbep, aling inzake Godslastering. Met dezö zaa'k is n.l. gemoeid het in art. 135 der gemeentewet genoemde „belang 'der ...

De Reformatie
K. D.
1217 woorden
De strafbepalingen tegen openbare godslastering en vloeken.

De strafbepalingen tegen openbare godslastering en vloeken.

II. Nadat het rapport uitvoerig gesproken heeft over de roeping va, n de overheid ten opzichte van de wet Gods, gaat het over tot de behandeling van de taalk, die op de overheid rust, om de ontheiliging van den na, am des He eren tegen te gaan. Alles wat in het alg ...

De Reformatie
K. D.
2072 woorden
De strafhepalingen tegen openbare godslastering en vloeken.

De strafhepalingen tegen openbare godslastering en vloeken.

I. Volgens belofte zou ik aan het belangrijke rapport, dat over bovengemeld onderwerp aan het Centraal-Comitc is uitgebracht, enkele artikelen wijden. .Die belangstelling is dit advies ten volle waard, en het gewicht van de quaestie zelve wettigt een uitvoerige bes ...

De Reformatie
K. D.
2410 woorden
Het adres van den Schoolraad.

Het adres van den Schoolraad.

Door den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel is het onderstaand adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gericht, een adres, waarvan alle eer toekomt aan den bekwamen secretaris.Het Moderamen van den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel heeft er met dankbaarheid kennis van ...

De Reformatie
K. D.
D.
3096 woorden
HET DOGMATISCH INDIFFERENTISME ONDER DE JONGEREN.

HET DOGMATISCH INDIFFERENTISME ONDER DE JONGEREN.

V. (Slot.) Is het wonder, dat van alle verschijnselen en beroeringen, die iiv noemde, . onze jongeren den nadeeligen invloed ondergaan? Met nadrnk zeg ik jongeren, want het jonge hart staat voor < le heerschende geQstesstroomingen veel wijder open dan de gemoede ...

De Reformatie
K. D.
2028 woorden
Verlangen naar den Geest.

Verlangen naar den Geest.

Mozes heeft wel reden om de gave des Geestes af te smeeken.Hij leidt een volk, dat slechts zwak en flauw de 'kenmerken des Geestes vertoont, en in menig opzicht tegen den Geest begeert. Het is een volk, dat in Egypte vermaterialiseerd is. Het is een volk, dat weinig Godsverlangen kent. Het ...

De Reformatie
K. D.
804 woorden
van 20