GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Zelfbedwang.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zelfbedwang.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

En Hij ; ging met hen at. Lucas 2:5ta.

Op het eersL© hooien wiel wat teleurstellend, dat „en Hij ging miet hen af".

In Jezus' mensclhelijilde ontwiklseling was .immers zulk eien heerlijl!; oogenblik gekomen. Hij' was zic!h bewTJst gewoTden, waartoe Hem ~de Vader geroepen had. Voor het 'eerst vernemen we, dat Hij met klaren bliJi het werk, 't welk God Hem had opgedragen, vóór zidh zag liggen.

Of het kwam-door het hooren.en ondervragen der leeraren^ de kenners der Schriften — alzeo doior het Woord Gods —, of door het zien van den rijken tempeldiensly waarbij Hij in velerlei beeld zichzelven aansohouwde, of door onmiddellijke bekendmaking des Vaders, — hoe het zij, er komt een oogenblik waarin Jezus zegt, d a t Hij m.oet zij'n in de dingen Zijns Vaders.

Hij, ziet Zijn Middelaarsroeping; Hij weet de 'Zoon Gods te zijn, in de wereld gekomen oni zondaars zalig te mlakien. Hier in den Tempel, hier in het Huis des Vaders is het Hem duidelijk geworden, wie Hij is en wat Hiji te doien heeift. En Zijn hart leeft erin; al Zijne begeerten gaan erin op; het is als had Hij al het andere daarvoior vergeten; en wanneer Maria en Jozef Hem daar aantreffen, dan moeten .zij Hem als tot eenö andere wereld terugroepen. Het kind Jezus is tot het volle besef gekomen: „Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders."

En wat volgt dan onmiddellijk' daarop*? - Hij jgiag met tien af". En

Zie^ wij zouden — zoo wö aan 'dit woord niet gewend waren — het toeh edgeiüijk niet hebben verwacht.

Wat wij verwachten zouden, dat is dit: „En „Hij' giüjg niet meer met hen af, maar .bleef te „Jei-u^alem en maakte zich bekend als de Zone „Davids, de Messias • Israels".

Wat wij verwachten zouden, dat is-dit: Deze Jezus, voor wiens blilc het werk staat, dat de Vader Hem oipdraagt, die gezien heeft dat Hij de Heiland der wereld zal zijn, —• dezö Jezus, wiens ziel erin juicht, dat Hij de redder van zondaren zal wezen, de Middelaar Gords en der ntenschen — zie. Hij zal nu staan in het midden der leeraren en Hij zal de rollen grij'pen, over welke zij zoo juist gebogen.waren, en Ilij zai zeggen: „Nu, „: giji mamnen van Israël! Heien is deze Schrift in „uwe ooren vervuld!., ...... Zie, .Hij staat midden

En dan lezien we'-ineffis" (©''"nuchtere, bijnateteurstellende: „En Hij iging met-hen at".

En Hij igaat niet slechts miet hen af, maar Hij' blijft daar te Nazareth nog achttien jaren. Tot aan zijn dertigste jaar — Hij is ' nu twaalf —• doet Hij geen teeken, leeft vergeten, houdt zidh terug, ^treedt niat op, zegt niet: Ik ben de Christus.

Hij, wiens ziel gebrand had daar te Jeruzalem om-in te gaan tot Zijn werk, Hiji be'dwingt dat vuur'en begraaft zich nog veile jaren te Nazareth.

„En Hij ging met hen .af."

Verstaat go welk' ©ene zielskracht er in dit woord openbaar wordt? Voelt ge welk heilig zelfbedwang daar in Hgt? Welk leene verlokking het voor Hem geweest is om zich daar te Jeruzalem vóór den tijdbekettiid te maken en welk eene zuigende verzoeking al die achttien jaren op Zijne ziel is aangekomen?

Denk u in als ons eene schoone, begeerlijke taa'k getO'Ond wordt. Hoe zijn wij' dan geneigd die aanstonds aan te vatten.

En denk u dan Jezus, die immers een vurig jongeling geweest m-oet zijn. Hoe zal Hij al die jai'en verlangd hebben, zich aan Israël te verioonen!

En tóch — en tóch: „Hij ging mat hen af enbleef te Nazareth."

Wat had Hij gezegd daar in den tempel? Immers: dat Hij moest zijin in de dingen Zijns Vaders! •

Nu, hier waren al aanstonds voor Hem die dingen des Vaders: het stil zijn len wachten; het wachten op Gods tijd. De dingen des Vaders lagen noig niet te Jeruzalem, maar ze lagen daar te Naz, areth. - -

Het was 's Vaders tijd nog niet. Zoo de Zoon zich nu reeds aan Zijn openbare werk had gegeven, de strijd ware gekomen vóór den tijid. Als menscti zou Jezus onrijp, te vroeg, gegrepen hebhen naar zoo groot een wer'k als de Yerlossing der wereld. Niet lonvoiorbereid, niet ongeoefend mag Hi; j ingaan tot. Zijn .arbeid. Daarom moet Hij: achttien jaren in de oefenschool der zelfverloochening. Zelfverloiochening zal eenmaal heel Zijn werk zijn. En daarom idoet de Vader dit: Hij laat den Zoon éérst daar te Jeruzalem Zijne heerlijke taak zien en dan leidt Hij Hem weer terug naar Nazareth, opdat Hij leere zichzelven te verloo'dhenen, Zijn heilig vuur te feedwinigen, fle verlokkingen te weerstaan, alle he^gieeiten-gevangen te geven onder den wil des Vaders, en 'daardoor straks — wij spreken naar den mensch — als een gerijpt man en geoefend held het groote strijdperk in te treden.

O, nu' wordt dit woord ons lief, nietwaar? „Hij ging met hen , ai."

Hij ging. Zij nem'en Hem niet mee, maar Hij gaat. zélf. Hij kiest den weg des Vaders. Hij wijst alles af, wat Hem daarvain.wil aflokken. Hij geeft zelfs Zijtoe onzondige begeerten gevangen aan den wille Gods. Hij wil niets dan één ding: ^ te zijn in de dingen Zijns Vaders.. ' '

Zouden wij de kracht niet zien, wellce zich hier' voior ons in den Christus opent?

Maar immers hebt ge de overeeinikomstige worsteling in uw leven reeds herkend; de worsteling om onder den wil Gods te kommen.

O, wel niet zóó als bij Jezus, maar daardoor juist is er bij Hem voor u, Icracht.

Neen, 't zijn niet , aJti|d de zonden waartegen hier moet gestrieden. 't Zijn ook onze wensChen en plannen — in zichzelf goed, maar die miet de lévensleidimig Gods niet overeenkomen. Wij' touden het zoo anders willen als de Heere het schi'kt. Wij' hadden het zoo niöt gedacht. Wij verstaan niet waaroan God het zoo leidt. In ons natuurlijk léven niet en in ons geestelijk leven niet. Wij hadden ons bestek gemaakt en Gods zegen daarover afgebeden. En inplaats dat God zieigende, . k'omt Hij en werpt oins haele plan omver. Ea Hij kruisigt ons vleesch en doet ons hart kreunen van pijn. Wij' wilden daar te Jeruzalem zijn en de Heere zond ons naar Nazareth.

En dan komt dé verzoekinig. De verzoeking om onzen eigen weg te gaan en ons eigen leven te miaken.

En zoo wij dat niet kunnen, dan meit God te twisten over Zijn bestel. En dan komt de zonde erin, de zonde van het niet willen blijven in de dingen des Vaders, van het niet willen afgaan flen weg dien God ons wijst, maar: het willen opgaan den weg van ons eigen hart.

Wie onzer' zal dit niet erkennen?

En wie onzer zal niet alzoo zwak' zijn, dat hij geen oogenblü? : ' kan bies taan?

O, zoo uw hart dan den weg des Heeren zoekt, zoo gij bidt en vraagt: „Haöre, leer m'ij' uwen weg; „ik zal in uwe waarheid wandelen", zoo gij-de kracht in uzelven gevoelt te missen om-af te gaan naar het Nazareth!, dat God u wijst — zie, dan is hier de bron uwier stei-kte, deze Jezus, van Wien staat: „En Hij ging met hen af"; déze Jezus, volmaakt blijvende 'in de din, gen Zijns' Vaders.

Dat heeft Hij voor u gedaan. Hij' is voor u afgegaan dien weg van zelfvealoochening, van heilig zelfbedwang, van vereeniging met ''s Vaders wil, opdat gij achter Hem zoudt aankomen, volgende in Zijne voetstappen. •

Gij moet óók zijn in de dingen des' Vaders. Niet in u w e dingen, niet in uwe plannen, niet in n w e levenslijnen, doich in de taak die uw God u wijst.

Maar gij kunt er niet alleen in zijh. Gij kunt er slechts in zijn mot Hém', mét da. kJraiCNtl van .uw; , Jezus, die er voor u in was. 'S^W^^^^^S^^'

Nu, laat het dan van U geÈielgd zrjS^S-if U ij' ging met Hem af. S'-y': : ; ^:

Niet alléén afgaan dien levensweg van Jeruzalem naar Nazar'eth. Maar eiken dag met Jezus afgaan. Hem vragende. Hem' vasthoaidende, aan Hem belijdende: „Heere, ik ga! Maar door IJ, door U „alleen!"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 januari 1922

De Reformatie | 8 Pagina's

Zelfbedwang.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 januari 1922

De Reformatie | 8 Pagina's