GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

„Christelijke Encyclopaedie voor het Neder]a,ndsche Volk.” Samengesteld onder re­ dactie van Prof. Dr F. W. Grosheide, Ds J. H. Landwehr, Ds G. Lindeboom, , Ds J. C. Rullmann.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

„Christelijke Encyclopaedie voor het Neder]a,ndsche Volk.” Samengesteld onder re­ dactie van Prof. Dr F. W. Grosheide, Ds J. H. Landwehr, Ds G. Lindeboom, , Ds J. C. Rullmann.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Eerste Deel. A •— Dynamisme. Kampen — J. H. Kok.

De verschijning van dit werk mag wel een evenement heeten.

: eg; : gev

: eg; : gev Soms scheen het of er geen.kracht was om te baren. Vóór de geboorte had het met allerlei tegenspoeden welke hier ni^ts^xnield behoeven te worden, te worstelen. 9^%fi< & '

Pessimisten, die er altijd en in eiken kring zijn, voorspelden dan ook een mislukking.

'Maar de uitaever. die, , als ilj^^'p^^Svel hei) vau Frieschen stam is^gette door. : ïS^^S|; ..

» En nu het werk datu' voor ons ligt, zullen zelfs vele optimisten moeten bekennen, dat zij eigenlijk toch nog pessimisten zijn geweest. ,

Deze uitgave overtreft zeer stoute verwachtingen.

De kloeke band is een straaltje .YiaaiaxJfetiiéteï^iücyi en drukkunst. .«j^w.FS^^*^'." ; ; .v^

Ook de inwendige verzorging, kan met ëricyclópaedieëi^ van andere zijde minstens konliurreeren. . •'"m

Onder de platen zijn er wel, die een beetje oud en algemeen zijn, maar daartegenover staat, dat men er ook verschillende in vindt, die in meer dan één opzicht uitblinken.

Wat nu het eigenlijke doel aangaat, de prospektus licht daarover in deze woorden in:

Het doel, dat met deze uitgave voor oogen staat, is om aan ons volk een woordenboek, een Encyclopaedie te geven, waarin alles, wat ook maar eenigennace in. verband staat met het godsdieiistig-zedelijk leven van den mensch, wordt behandeld. Deze Encyclopaedie ^geeift dus veel meer dan de bestaande Bijbelsche woordenboeken; zij bestrijkt een veel breeder terrein. In deze Christelijke Encyclopaedie is alles opgenomen, wat behoort tot de kennis van den Bijbel, de Leerstellige Godgeleerdheid en Zedekundei, Kerkgeschiedenis en Kerkrecht, Bijbelsche Aardrij: ks-en Oudheidkunde, ^ Zending, Geestelijke sfroomingsn. Kerken en Secten, Godsdienstwetenschap, Mythologie, Wijsbegeerte, Christelijke Kunst, Opvoeding en Onderwijs, Christelijke Filantropie, enz. enz. enz.

Hiermee blijken Redaktie en Uitgever niet te liorq^ to hebben gemikt.

Soms lijken zij mij d.aarboven zelfs te zijn uitgegaan, wat natuurlijk niet hetzelfde is als zijn doel te hebbeavooïbijgeschoten. _ » ; !

Wat men in andere encyclopaedieën heel vaak mist: ? nauwkeurigheid — elk vakman weet daarvan mee te praten — wordt hier, voorzoover wij kontroleeren kon-, den, aangetroffen.

A''anzelf is er in de wijze van bewerking, waar er door zooveel mannen van wetenschap aan is gearbeid, nog al onderscheid op te merken.

De een slaagt .er beter in populair te zijn dan de ander. '

Sommige auteurs weten zich merkwaardig kernachtig; !'! uit te druljken, wat voor een encyclopaedie ook als* eisch mag worden gesteld, anderen staan met het ruimtei-"^ begrip wel wat op gespannen voet. Artikelen als over „Avondmaal" en „Doop" b.v.-drijven een beetje den spot met normale verhoudingen. Misschien ligt dat echter ook wel daaraan, dat men in het eerstx den omvang van het werk niet kon overzien en er daarom meti wat vrije hand werd geschreven. Wij: hebben dan ookalle hoop, dat volgende deelen meer de evenredigheid gullen eerbiedigen. - > ; . i

Ongaarne missen we literatuuropgaven. Zeker, 'voor den gewonen lezer hebben die weinig belang, maar ik stel Ine zoo voor en zou er zelfs een lans voor willen breken, dat dit werk ook op studeerkamers zal worden nageslagen.

Daartegenover had ik gaarne in sommige artikelen citaten gemist. Maar 't is waar, er zijn er nu eenmaal, die zonder citaten niet kunnen schrijven. Laat ons met hun zwakheden en gebreken — dat zijn ze althans in een encyclopaedie o.i. — geduld hebben.

Doch deze opmerkingen strekken allerminst om op de waarde van dit werk af te dingen.

Ons Gerefonneerde volk toone, door algemeenen aaiikoop van .deze Encyclopaedie, dat de uitgever het niet heeft p.verschat, maar een rechten kijk had op de begeerte, welke er onder ons leeft, naar gezonde, liarmonische ontwikkeling.

HEPP.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 maart 1926

De Reformatie | 12 Pagina's

„Christelijke Encyclopaedie voor het Neder]a,ndsche Volk.” Samengesteld onder re­ dactie van Prof. Dr F. W. Grosheide, Ds J. H. Landwehr, Ds G. Lindeboom, , Ds J. C. Rullmann.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 maart 1926

De Reformatie | 12 Pagina's