GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Pers-stemmen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Pers-stemmen.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bibliotheek-gebouw.

Hebben Calvin College en Theologische School te Grand Rapids de beschikking over een uitgestrekt terrein (campus) in een fraai gelegen deel van de stad en zijn daarop reeds verrezen het gebouw van Calvin College en Theologische Sclhool en het vrijstaande Hospitium (dormitory), twee monumentale gebouwen, welke wel geschikt zijn om onze jaloezie gaande te maken, nog jaloerscher zouden we haast worden, waar we lezen, dat het een even monumentaal bibliotheek-gebouw (library) cadeau heeft gekregen. „De (Amerik.) Wachter" , gee^ aldus uiting aan zijn vreugde:

Zeer aangenaam werden de verzorgers van Calvin College en Theologische School verrast, toen ze Woensdag, den 26sten Mei, in 't belang der School vergaderd waren. Hun werd in 't belang der Kerk aangeboden het koninklijk geschenk van een 11 b r a r •y-gebouw, op te richten op de campus, waarop thans reeds het schoolgebouw en een dormitory prijken.

Hoewel niernand van het Curatorium ook maar iets van zulk een voornemen bleek te weten, hadden de gevers van tevoren reeds geruimen tijd heel deze zaak gepland en de noodige voorbereidselen gemaakt, zoodat ze met hun aanbod ook een prachtig uitgewerkte teekening van hun plan ons konden toonen. We kunnen^ onzen lezers de verzekering geven, dat het plan tenj tativelijk ontworpen, maar natuurlijk in harmonie met de architectuur van de gebouwen, die we reeds hebben, ook in aesthetisch opzicht een groote aanwinst voor onze campus zal zijn. En over de gepastheid en bruikbaarheid van een apart libr.ar y-gebóuw is 't nauwelijks noodig iets te zeggen, nadat onze School zich in de laatste jaren zoo sterk ontwikkelde en haar boekenschat daarmede in gelijken tred vermeerderde.

Wellicht zouden we er in de eerste jaren nog niet aan hebben durven denken, om in de behoefte te voorzien. Thans zijn we zoo eensklaps, zoo geheel "onverwachts, door deze milde gevers daartoe in staat ge-^^ steld.

Dat meent voor onze Kerk een gift van tusschen de vijftig en zestig duizend dollars. Doch het meent veel meeiT nog dan dat. Zulk sen gift is van groote beteeke--| nis. Het moedigt ons volk aan op den weg tot meerdere! toewijding voor ons positief Christelijk onderwijs in' 't algemeen en voor ons hooger onderwijs in 't bijzonder. Niet vele rijken is onder ons nog altijd regel. En als de enkelen die door God ruimer dan anderen met' middelen zijn bedeeld, zoo voorgaan met de belangen van Gods Koninkrijk te behartigen, dan kan het niet anders dan een goeden invloed oefenen. Dat steunt het personeel, aan onze School verbonden en geeft een uitstekend voorbeeld aan ons volk tot offervaardigheid, waar het de behoeften van ons hooger onderwijs aangaat.

Met hartelijke blijdschap en dankbaarheid aanvaardde het Curatorium het aanbod en aanstonds wer-' den er maatregelen genomen, om uitvoering aan het • plan te geven.

Op de voorpagina van „The Banner" ^ageiïfwi de teekening van dit gebouw. Het sluit zich.geheell aan bij het karakter van de andere gebonwen en| vertoont het grondtype van den „colonial" stijl. Wij zijn. , blijde met de blijden.

Studentenpfarrer.

Hadden wij het onlangs over studentenpredik'anten in Duitschland, thans k'imnen wij' daaromtrent, nauwkeuriger opgave verstrekken.

Schweizer Zeitung" ont-Aan de „Reformierte leenen wij:

Aan acht Duitsche universiteiten en één technische J Hoogeschool werden „Studentenpfarrer" aangesteld, ^ die zich inzonderheid aan de zielzorg voor de studen-_' ten hebben te wijden. De universiteit van Bonn ging '• daarbij voorop. Daarna volgden Greifswald, Heidel-^1 berg, Jena, Leipzig en de technische Hoogeschool te'; Hannover. Berlijn, München en Munster zullen binnen-; ' kort volgen. Deze predikanten zijn in den regel door de 1 kerk benoemd, behalve die in Jena, die door de Ghris-jS| telijke Studentenvereeniging is aangesteld.

Blijkbaar heeft de studenteaipredi-kant te .Haïi^ nover niet genoeg invloed, gehad om de reilléfjë^ tegen Prof. Lessing te voorkomen.

HEPP.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 juli 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

Pers-stemmen.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 juli 1926

De Reformatie | 8 Pagina's