GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Van Simon gezien.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Van Simon gezien.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien. Luc. 24 : 34.

De Heere is waarlijk opgestaan!

Dat is het blijde Evangelie van Paschen, dat wij weer beluisteren mochten.

Waarlijk opgestaan uit de dooden, Hij, Die voor zondaren stierf op Golgotha.

Hij heeft alzoo betoond te zijn de Z.oon van. God, Die door den doiod niet kon gehouden worden, maar ook de Borg der Zijnen, Die in zijn menschelijke natuur alles had geleden, en verricht, wat voor zijn schuldig volk gedaan moest worden, om het tot God te brengen.

Toen Hij het „Volbracht!" riep aan het kruis, èn stervende zijn geest beval in 's Vaders handeïi, toen wist Hij, dat aan den derdon morgen heerlijkheid Hem wachtte. Hij wist, dat Hij sterven moest om onze zonden, maar ook, dat Hij in zijn Middelaarsheerlijkheid zou ingaan, wijl Hij rechtvaardig was en gerechtvaardigd had degenen, die Hem van den Vader gegeven waren.

Zoo is de Opgestane nu de levende Heiland, de Zaligmaker.

De dood is verwoimen, het graf is geopend, voor zondaren.

Dood waar is uw prikkel, graf, waar is uw overwinning? zoo jubelde de Apostel, die het sterven •van Jezus had leeren verstaan, en de beteekenis zijner opstanding zoo heerlijk heeft vertolkt.

Het komt er nu op aan den O-pgestane te zien en Hem als Levens vorst te aanbidden.

Dan is het Paschen voor óns. Is het dat voor u allen nu geweest?

Of geldt nog van velen, wat de Emmaüsgangers van de discipelen van Jezus, die op het woord der vrouwen zich naar het geopende graf begeven hadden, getuigden: zij bevonden het alzoo, gelijk de vrouwen gezegd hadden, maar, Hèm zagen

z ij niet! En, omdat zij Hèm niet zagen, den Opgestane, den Levende, en de kracht Zijner opstanding nog niet kenden, daarom bleven zij troosteloos en droevig, en was het nog geen Paschen in hun hart.

Paschen werd het pas in hèn, toen de Heere hun verscheen, toen de Heiland Zich aan hen openbaarde, toen zij den Heiland zagen, en hun hart Hem aanbad.

Paschen was het in den vroegen morgen voor Maria, toen haar naam door Jezus was genoemd en zij geantwoord had Rabbouni!

Paschen was het voor de vrouwen, toen zij Hem ontmoeten mochten, en zij nedervallende Zijne voeten mochten kussen, en Hem aanbidden.

En in den avondstond was het Paschen voor Cileopas en zijn metgezel, toen Jezus hen de oogen opende door de kracht Zijns Geestes, nadat Hij hunne harten brandende in hen had gemaakt door Zijn goddelijk Woord.

Ja, maar ik ben ook geen Maria, of één© der vrouwen, die haar vergezelden, en mijn hart isi in liefde en trouw niet aan dat van Cieopiasi gelijk. Tot mij zal Hij niet komen. D'aarom zal het voor mij nooit waarlijk Paschen worden, zoo klaagt misschien een ongetrooste, die wel zijn 2sonden ziet, maar wiens oog den Zaligmaker van verloo-enen nog niet aanschouwde.

Maar, zoo mogen wij dan vragen, hebt gij de lijdensweken tevergeefs doorleefd?

Voor vrie leed dan toch de Heiland? Was het voor rechtvaardigen, vooir heiligen?

Of was het voor zondaren, om hen tot God te brengen ?

ZietI Voor degenen, die het leven in zich zelf niet vinden, maar het daarom in Jezus Christus zoeken, voor dezen is er een b 1 ij d e t ij d i n g op dea jubeldag van Christus' Kerk. Christus heeft voor dezen geleden. Hij is voor hen gestorven. En Hij is voor hen opgewekt. En Hij wil tot hen komen. Ze zoeken in Zijn groote liefde, en hart ©n ziel vervullen met Zijn vreugd.

D© Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien, zoo zegt het tekstwoord, vol van troost.

Van Simon, die geen Petrus meer kon heeten. Van Simon, den gevallene, den ontrouwe, den verloochenaar van zijn Heiland, maar die sindsdien had geweend, en om genade gebeden.

Ja! Van Simon is Jezus het éérst van al de jongeren gezien.

Omdat Simon 't het méést van nood e had. Omdat Jezus' hart het méést met Simon, den gevallene, was vervuld.

Omdat de Heiland Simon heeft gezocht. Heiland toch was Jezus in Zijn lijden. Heiland was Jezus in Zijn sterven. Heiland is Hij in Zijn leven.

Heiland nóg, voor armen en verlorenen, en die het leven in zich zelf niet vinden.

De goede Herder, Die Zijn leven stelde voor Zijn schapen.

Zijn schapen. D© goede Herder, de overste Herder der schapen. Die, uit de dooden wedergebracht, het dwalende lam wil zoeken, en het op Zijn schouderen nemend, het draagt naar de veilige kooi.

O, Paaschfeest, vol van troost voor 't hart, dat een Zaligmaker van noode heeft.

O Paaschfeest, vol van vreugd, voor het hart, dat dien Heiland ziet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1932

De Reformatie | 8 Pagina's

Van Simon gezien.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1932

De Reformatie | 8 Pagina's