GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Jezus zien en verblijd worden.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Jezus zien en verblijd worden.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen. Johs. 20:20b.

Welk €en verandering greep er bij de Jongeren plaats op dien grooten dag van Paschen op welken zij den Heere wederz a g e n.

Eerst leest ge: „als het dan avond geworden was op dien eersten dag der week, .en als d e deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vreeze der Joden, en dan, in het volgende vers: ide discipelen dan werden verblijd!

Ja, waar Jezus komt, en Hij gezien wordt, daar is blijdschap! Daar daalt de vrede naast de vreugde in het hart.

De zang van vreugde en vrede ruische niet alleen in den zaligen Kerstnacht! Zij weerklinke ook, en niet minder, op den heerlijken morgen van Paschen, ja aan den morgen van lederen eersten dag der week, in 'tmidaen der gemeente Gods.

Jezus Christus is overal waar Hij komt, een licht in de duisternis, vrede in den strijd, vreugde in de diepste smart.

Waar Hij tot zondaren komt, — en zóó komt Hij tot ons allen, — daar komt Hij, zoo lang het heden der genade duurt, nog niet als rechter, maar als de vader, die verloren zonen en dochteren wacht.

Christus brengt, na Zijn verrijzenis Zijn Jongeren dan ook geen verwijten, geen bestraffiiag, omdat zij Hem verlaten hadden, maar komende tot hen, bood Hij hun Zijn vrede, en gaf Hij hun blijdschap.

Met het woord „vrede" had Hij afscheid van hen genomen: „Mijnen vrede geef Ik u".

En, met dat woord komt Hij weder tot hen; „vrede zij ulieden".

Want Hij is en blijft Dezelfde, gisteren en heden, èn tot in alle eeuwigheid.

Nu, zoo had Hij ook beloofd: „Ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden.

Daarom, de discipelen dan werden v e r b 1 ij d, als zij den Heere zagen! Hier was dan nu de vervulling!

Jezus zien is: verblijd wórden. Vrede smaken.

Immers, Jezus zien, dat is uw Verlosser zien, uw Borg en Zaligmaker.

Jezus zien is dan ook de bevrediging van het zielsverlangen van de kinderen Gods, de vervulling van de diepgevoelde hoop, welker uitstel het harte krenkt.

Jezus zien!

Hoevele duizenden begeerden het niet reeds in de dagen van Jezus omwandeling op de aarde. Toen de scharen bijeenliepen en de menigte Zijn woorden opving, als het dorstig land den levenwekkenden regen.

Jezus zien in Zijn Woord, Zijn nabijheid en. vertroosting te ervaren door Zijn Heiligen Geest, Die

Zich aan Zijn Woord wil paren — het is nóg immer de kracht, die de scharen naar de bedehuizen trekt, aan eiken eersten dag der week.

Jezus zien in volle heerlijkheid, het is nog altijd het verlangen van al Zijn broederen, de gekochten met Zijn bloed, de toebereiden met Zijn Geest, wier stervenshope haar hoogtepunt bereikt in de zekerheid, dat zij straks Hèm zullen zien.

Dat zien zal eindeloos heerlijker zijn, dan het zien op aarde, zelfs zoo als Zijn Jongeren Hem zagen. De blijdschap is dan ook ongestoord.

Hier werd Hij in 't geloof aanschouwd als de Eengeborene van den Vader, ook door Zijn Jongeren.

Hier wordt Hij in 't geloof door ons gezien in het Woord. Met Hem treden wij in gemeenschap, in het gebed, en aan Zijn disch.

Daarom moest onze ziele altoos met de discipelen b 1 ij d e z ij n, van heilige vreugde onze harten vol, als we Hem ontmoeten aan de plaats der samenkomst.

Dit toch is een zalig voorrecht, een groote genade. Zijn erbarmen over ons en Zijn liefde tot ons is daarin openbaar.

En als dan eenmaal komt het volle zien in werkelijk aanschouwen met het gansch geheiUgde en volmaakte oog, in het volle licht des hemels en der heerlijkheid, dan zal ook .alles met die volle vreugde overgoten zijn, die bij die zaligheid behoort.

O, wie dat verwacht, die zie uit naar die ure, waarin geen traan het oog ooit meer verduisteren zal, maar alle ver donkerde oogen eeuwig ziende zullen zijn.

Ja, wie dat weet, omdat God het hem beloofde, en het heimwee naar dat zien in het harte werkte, die kan hier oogenblikken hebben, dat hij met Paulus verlangt ontbonden te worden en met Christus te zijn.

Dat aanschouwen toch zal volle zielsbevrediging schenken aan het hart, dat hier den Heiland leerde zoeken als het hoogste goed.

Dan is ook de blijdschap volmaakt, als het aanschouwen van en de gemeenschap met den verheerlijkten Christus volmaakt zal zijn.

Ach, in dit leven staat vaak nog zoo véél tusschen ons oog en den Heere Christus.

Treurt ons hart niet vaak, als het ons schijnt, dat Hij in donkerheid woont, wij althans alleen donkerheid zien, die rondom Hem is, en wij vergeten, dat de Heere nochtans enkel licht is.

Als Hij de schellen van onze oogen doet vallen, dan zien wij Hem, in Zijn oneindige Middelaarswaardij, Hèm in het roodbevlekte kleed, Hèm Overwinnaar, Verlosser door Zijn zoenbloed.

Dan zien wij Hem bij ons in donkerheid zoowel als in het licht.

In vreugde zoo wel als in smart.

Hèm bij ons, ook, ja juist als Gods oordeelen op de aarde zijn en Zijn gerichten de wereld verschrikken.

O, er is zooveel, dal ook óns kan doen beven in dezen tijd.

De discipelen sloten de deuren, die zij hadden moeten openlaten, om Jezus te mogen ontvangen.

Zij sloten ze, om de vreeze der jJoden.

Dat was een teeken van ongeloof.

Ach, wie kent de benamingen onzer vreesachtigheden, die ons zoo vaak de deuren doen sluiten, die wijd open moesten staan om Jezus te ontvangen.

Gelukkig, dat een gesloten deur geen beletsel is voor den verrezen Heiland; en Gode zij dank, dat een gegrendeld hart geen bezwaar is voor een kloppenden Jezus.

Maar toch, de vreugde komt pas, als Jezus is gekomen en als uw oog Hem ziet, uw hart Hem aanbidt

Ziet, nóg, ondanks wolken en donkerheid, khnkt Zijn woord: vrede zij uUeden. Vreest niet, gelooft alleenlijk.

Richte uw oog zich op Hem!

Hij is bij u. Hij blijft rondom u.

Wie dat gelooft, die zal het zien, ervaren, dat, wat de discipelen ondervonden, waarheid is voor elke eeuw, en voor elk kind van God.

Jezus zien, dat is verblijd worden.

Hier aanvankelijk.

Eens volkomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 april 1934

De Reformatie | 8 Pagina's

Jezus zien en verblijd worden.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 april 1934

De Reformatie | 8 Pagina's