GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Acta van de Classis Neder-Veluwe

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Acta van de Classis Neder-Veluwe

7 minuten leestijd

1592-1620.

Transscriptie van G. van der Zee, Herv. Pred.

IV.

Vacatures. Doop, Avondmaal, Huwelijk en Onderwijs.

Acta des N edervelu wischen Classis vergadert tot Harderwycli, de sen 13 April anno 1594.

1. Nae gedaenen geliett tot Godt syn vercoren tot ©enen Praesident Wilhelmus Wirtzfeldius, tot eenen Assessoren! Winandus Joliannis, tot eenen scribam Johannes Luntius.

Die naemen dergener die op desen classem compareert syn: Van Harderwyck, Wilhelmus Wirtzfeldius, dienaer des woorts ende Wolter van WolLinck, ouderünck.

Van der Elburch, Winandus Johannis, dienaer des woorts, ende Jan die Waeter, ouderlinck. Van Hattem, Johannis Sanderi, dienaer ende Geritt Janssen, diaken.

Van Doorspeet, Wesselus Groeningensis. Van der Neikereken.^ Johannes Zwitterius. Van lieerde, Wesselus Salingensis. Van Neunspeet Tilimannus Millus. Van T'oldebroeck, Timannus Elberti. Van Vorlhuisen, Johannes Luntius.

2. Hiernae syn die Credentien van drie Kercken, Harderwyck, Elburch ende Hattum gelesen worden, die andere, wyl sy geen gemeenten hebben, syn sy sonder denselven admitteert worden. 3. Ende dewyle het der orde Classis vorderde, dat die acta, particularis Synodi vorgelesen worden, heefft die Classis het selve laeten geschieden.

4. Die dienaers in desen classe vergadert gevraegt synde nae den standi haerer kercken, hebben verclaert dat haere kercken in eenen lamelicken staedt sijn. Ende also bevonden is, dat sommige dienaers opten platten landen niet en hebben die Acta Synodalia gehouden in 's Graven-hage anno '86, syn vermaent, dat sie deselve sullen uitschryven ende in den uaesten classe der vergaderinge vertoonen.

5. AlsoWesselo Salingensi (van Heerde) laeslmael opgeleit is in den Synodo geholden binnen Arnheim, attestatie te vertoonen van die plaetze daer hy laestmael gestaen is, heefft reden vortgebracht dat hy tot noch toe niet heefft connen te wegen brengen, te weeten het pericel om daer te reisen, so hebben die broders dese syne reden overlegd gende, syne excusatie vor dese reise aengenomen, ende hem belasst dat hj' sal narslicheit doen om deselve eerstdachs van die heimelycke gemeente daerssyde offt eenige andere godsalige personen te vercrigen, ende den naestvolgenden classi vertoonen, Gelyck hj' oock van Benthem doen sail.

6. Hebben die van Garderen by Instructie versoecht van den classe dat men sie versien solde met eenen dienaer, ende hebben daertoe nomineert Timannum Elberti, welcke heure begerte in deliberatie van den classe gestelt is worden, ende naedemael het der classis vor goet gevonden heefft uit wichtigen orsaecker, dat die vorsz. Timannus Elberti van het Oldebroeck transfereert worde, hebben die broederen verordonneert hem den Hove deses Vorstendombs te presenteeren om hem by provisie op Garderen te transfereeren, Welverstaende, dat hy gelyckwel niet eer in fhihistérib confirmeert worde, vor dat hy den Examini, h( welcke offt in classe offt in een kercke welcke gf deputeert sal worden, geschieden sal, sich ondei worpen heefft ende bequaem gevonden is, ene een proeff predich gedaen heefft.

7. So veel dan den dienst int Oldebroeck belaiij opdat deselve niet ledich stae, is der broedere advijs samentlich gewesen, dat Wesselus Groi ningensis een weke drie offt vier deselve kerck overden anderen sondach versien sal, daertoo te' dan der classis een vorschryven aen den Scha teis te Doorspeet om orloff van hem te vercriga geven sal; Ende daeretitusschen sal men scliryve aen Everhardum Johannis, dienaer tot Wydeni in Noorthollandt, om van hem te vernemen, ol men hem van syner gemeente hier henen W ropen can. Ende het is den dienaer van der o burch opgelecht aen hem te schryven. Indien li sich den hierin inwillicht, sal men oock denselve dienaer authoriseeren om hem een vorsctoiWt Hoff te verleenen in den naeme deses classis.

8. Op die vrage off men die kinderen oock dope sal, als die vaderen niet daer by syn, is gea" woort, dat men sie doopen sail, maer dat^? ^ nochtans nae uitwysen des 51 arti. Synodi Ki tionalis, haer beste doen sullen, om deselve c toe te vermaenen, dat sie selffs daerby syn, o den lieden geen orsaeck gegeven worde, om kinderen ongedoopt te laeten hggen offt oocK pausdom te brengen. , i^

9. Is vorgeslell hoo der classis sich te holden iw in negotio informationis by den papen "'^ j starrich syn. Ende resolveert hierop dat "^^^ , , j maels wederom aen die heeren Raeden ^cn ï sal, end anholden dat soe niet alle J'e'i°'^", schadelickste onder den pastoren mochten I

veert worden, namelick Putten ende Elspeet. (tacLum).

10. Aengaende die confirmatie Reiniri Wincopii 'Ie Barneveld), heefft den broederen goet gedocht, dat men deselve so lange op schurten sal, tot dat liy in eener benaubarter gemeenten miet ten avont- Biael gegaen sij.

11. Also in den Synodo te Arnheim besloten is, dat die aencomende dienaeren van den classe onder welcken sie syn, bevestiget sullen werden, hebben die broeders goet ende nodich gevonden deselve resolutie nae te volgen, ende sullen confirmeert Worden.

Joannis Luntius (Voorthuisen) als hy syne attestatie van Zutphen sal vertoont hebben, Tilewannus Mylius ende "Wesselus Groeningensis, waertoe committeert syn Winandus" Johannis om Wesselum, ende Wilhelmus Wirtzfeldius om Lun- 'ium ende Tilomanniim te confirmeeren. (is gedaen)

12. Soo veel oock die confirmatie der anderen twee dienaeren namelick WesseU Sahagensis (Heerde) eade Tlmanni Elberti (Garderen) aengaet, is besloten dat deselve oock opgeschoort sal worden, totdat Wesselus Salingensis syn attestatie sal vertoont hebben, ende Timannus wyders examineert sal syn.

13. Men sal den heeren te kennen geven de nootwendicheit der scholen op etUcke populosctie door- Pen. (is gedaen)

W Der classis laet hem qualick gevallen dat Gerardus Verstegus die met consent der van Garderen ••aerhenen gecomen is, lende buiten consent daer- ^'^1 gescheiden, gelyck oock buiten vorweten des "Classis, hebben derwegen die broederen beslooten ^at dat ^^^^ hiervan aeiï den Zutphischen classem sctiryven sal, ende hen die saecken te kennen geven door cenen brieff aen Henricum Dibbitz. (gedaen.)

15. Wat die profanatie des Sabbath belangt vindt der Classis v'or raedsam, dat mien nochmaels eens den Hove te kennen geve deselve, opdat sie aJfgestelt worde, (gedaen).

15, Die broederen vinden vor raedsaem, dat een dienaer die een ge wijs (gewis = een of ander) boeck vornemt te prediken, synen kerckenraedt om advys aenspreken sal om te vernemen off het oock stichtelick sy offLe niet. Item dat die dienaer daer geen kerckenraedt en is den classem offte ©enige benaubarte dienaeren om raedt aenspreken sail.

17 Heefft wyders oock den broederen goet gedocht dat op den platten lande het Avontmael niet uitgedeelt sal worden, als by advys end raedt des classis offt der benaubarder kercken.

18 Vindtder classis wyder voor goet dat soe menichmal der classis vergaderen sal, iemant uit den selven bevolen sal worden op den naestvolgenden classem een predich te doen. Ende is vor dese reis© opgeleit Johanni Luntio, ende is hem die text gegeven Joan 3 Sic deus diligit mundum. 19. Is ook geresolveert dat men aenmaninge doen sal by den Hove op het onderholt der weduwen der atfgestorven dienaren. (Gedaen).

20. Dewyledaereenonordeninge is in der insegeninge der eelieden, die nae gedaenen predich plach te geschieden, heefft der Classis vor goet aengesieu dat die insegeninge anders niet en behoort te geschieden als onder der predich by der gemeente, ende dewijle veele sich daer inne mochten beswaeren, so hebben die broders oock verordonneert, dat eenen dach in die weke gestelt werde, welcken gelyck die kindldoope alsoo oock die insegeninge der eelieden geschiede. 21. Sal wyder het Classis versoecken, dathetHoff aen den Schuiteis van Doorspeel schrijve, da hy •een huis wil temmeren aen den; torn aldaer, insonderheit deweile daer alrede ©en merckeUck somma gelts vorhanden is. Met orsaeck dat sie haene predich legenwordich in eener herberge holden. (Gedaen). ,

22. Dewy Ie nu een wyle tyts die kinderen in der latinische Scholen den Catechismum in der Kercken niet opgeseit en hebben, sa heefft der classis vor goet aengesien, dat dit selve nu vortaen wederom sail gecontinueert werden.

23. Hoe men sich dragen sal, als eenen dienaer iet vervalt buiten tyt des classis. Hierop is geantwoort, dat men die saeck sal refereren aen den praesidem des vergaenden classis, ende syne kercke, ende in gevalle dat die kerck te swaer valt, dat als dan der praeses sal aen die benaubarde kercke schryven, ende dit alles by provisie.

24. Off het georlofft sie, dat susters ende broderS aen malcanderen geheilicht worden. Hierop is geantwoort, dat dewyie het godes wort niet verboden en heefft, maer alleen tegen die ©erbarheit des houwelicken staets strijdet ende tegen die olde gewonbeit deses vorstendombs, dat sie geholden syn aen consent vant Hoff te vercrigen.

25. Die plaetze des naesten classis is genoemt Elburch, ende sal geholden werden in den aenvanck Septembris. 26. Syn also die broederen deses classis nae geholdener censura gescheiden.

WILHELMUS WIRTZFELDIUS,

praeses classis.

WINANDUS JOHANNIS, assessor. JOANNES LUNTIUS, scriba. (Wiordt vervolgd.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 juni 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

Acta van de Classis Neder-Veluwe

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 juni 1936

De Reformatie | 8 Pagina's