GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Acta van de Classis Neder-Veluwe

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Acta van de Classis Neder-Veluwe

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

1592-1620.

Transscriptie van G. van der Zee, Herv. Pred.

VI.

Stukken noodig tot bevestiging. Catechismus opzeggen in de Kerk. Particuliere Synode opgeroepen tot reformatie van het platte land. Een predikant-schoolmeester. Een predikant die om een beroep vraagt. Examen, etc.

Classicale Vergaederinge der Nederveluwische quartiers gehouden binnen Hattem anno 1595 den 20 Mai, stilo a n t i q u o.

1. Nae aenroepinge des Naeme Godes is tot Praeses verkoren Johannes Sanderus, tot Assessor Wilhelmus Wirtzfeldius, tot Scriba Winandus Johannis.

2. Die dienaers oock olderlinghe die op den Classem verschenen zyn, zien deese: Wilhelmus Wirtzfeldius van Harderwyck, dienaer. Jan van Eibergen, olderling. Van der Elburgh: Winandus Johannis, dienaer, ende Ariaen Wisselinc, ouderling. Van Hattem: Johannes Sanderus, dienaer, Christianus Franssen, ouderling. Van uit Niekerck: Johannes Sueterius, dienaer, Antonius van der Oldenbamevelt, ouderling. Van Doorspyck: Wesselius Groningensis. Van Oldebroeck: Gooswinus Dor; Van Nunspet: Tilmannus Milius, Van Elspet: Johannes Antonii, Van Gerderen: Timannus Alberti; Wesselus Salingensis van Heerde.

Weert bevonden absent te zyn: Reinerus Wyncopius, hebben de voerschr. dienaers, te weten daer kercken zyn haere behoerlicke credensbrieven vertoent, de welcke geapprobeert zien.

3. Overmits dat Goeswinus Dor eerst in onsen classe gekomen was, is hem afgevoerderl zyne altestatie soe van de classe waer onder dat hy gestaen hadde, alsoock van zyner kercke welcke hy vertoont heeft, te welen van eenige dienaeren zyner nabueren excuse ende sich soe veel den classe belangt, dat zy hem in Ooslvrieslant tegenwoerdich en hebbe, welcke excusatie hy oock doel van zynder. kercken, ende is hy alsoe geapprobeert zynde, zyne brieven van getugenis tot een membrum classis aengenomen.

4. Is oock van Johanne Antonii (gemerckt hy van het Nieuwe broeck getransfereert is op Elspet) gevordert geluigenisse des classis waer onder dat hy gestaen heeft, welck hy niet gehadt en heeft, ende is hem daerom opgeleit in den naeste classe geluigenisse te brengen ende den broederen te vertonen gelyck als oock van de confirmatie in zyne dienst.

5. Hier nae zyn de acta des vorgaende classis gelesen ende die dingen daer in wat besloten maer noch niet geëffectueert, vorgenomen.

6. Also de broeders was opgelesen in de naeste classe te vertonen acta Synodi gehouden in Sgraven Hage, soo ist dat syse alle te samen vertoont hebben, uitgenomen Reinerus Wynkopius ende Wesselus Salingensis welcke absentes waren.

7. Gemerckt Reinero Wyncopio, was uit name des Classis belaslel om het Avontmael des Heeren te gebruicken, wanneer het tot Niukerck mocht bedient worden, oock een gemeinte in zyne plaetse te versameien ende sulcks noch niet gedaen en is, is by de broederen goet gevonden ende besloten, dat hy daerin noch gehouden sal zyn.

8. De confirmatie WesseU Groningensis woert nocli opgehouden ter tyt toe zyne kerck mach getimmert worden.

9. Alsoe men bevint dat dat loffelicke gebruick in alle gereformeerde kercken geuseert van hel opseggen der vragen des Catechismi in der kercken van Harderwyck wort achtergelaten, hebben de broederen besloten de voersch. kercke te vermaenen gelyck oock sulcks op ondersch. tyden gi schiet is, om sulcks wieders in het gebruick te bringen.

10. Is Wesselo Salingensi afgevraecht ofhyvaii zyn beloftenis gevuerdeert heeft zyne attestatie vaii der heimelicker gemeinten binnen Salingen, ende wort bevonden hy hem excuseert door dien dat een gereist zy, die een testimonium vitae voor hem sonde vorderen, noch niet wieder gekomen, is hem nochmael belast om sorge te dragen dat hy most vorsien zyn op de naestvolgende classe van geluigenisse, dat men oock sal schriven aen Franciscum den dienaer des woerts tot Deventer oni van hem zyn gelegentheit te vereischen ende daer van na bevint der saecken met hem te handelen, (ghedaen).

11. De dienaeren gevraechl zynde van de staetnaer der gemeinten syn alle kercken doer Godts genaede in een lamelicke ordeninge bevonden.

12. Alsoe de meeste der dassen sorterende onaer de Synode van Gelderlant ende Graefschap Smphen goet achten dat der Synodus met de ieers e moghl becomen woerden, oock daer van D. ronlanus aen eenige deses classis in, het particuW geschreven heeft, soe ist, dat de broederen W^ vinden goei te zyn in hel particulier Ie schrive aen Fonlanum om te verstaen of hel niet rae saem en ware de plaetse des Synodi te leggen Aernem ofte anders te volgen de acla Synodi ie gehouden om geselve te houden lol Harderwj > en in der Kerck van Harderwyck tselve opge te schriven. j^j

13. Is oock voor 't bequaemst geacht de Syo° j te verschriven eene maent nae datum; sal ant onlfangen van Fontanus.

14. De persoon om op de Synode te trecken, gedeputeert zynt een dienaer van der Kerck van Harderwyek met oock een olderling der selver kercke; soe van der Elburch niemant senden konnen, konoen de dienaer van Nunspet ende eene ouderling van der Nieukerck, doch also dat die waer Elburch door een missive aen die van Harderwyck sich souden excuseeren soe zy niet en komen konnen ende van haer begeeren de stucken in haer plaets aen te nemen.

15. In de instructie die men de gedeputeerde sal met seven sal gestelt woerden dat mochte gevoerdert wrden die dingen die inde voergaende Synodo •"«sloten zyn, als de reformatie ten platten lande, «ttderhout der dienaren ende versorginge der We- ••"wen, van de extra-ordinaire onkosten, item hoe len met de sectarissen handelen sal, van de ver- Tdeninge des sabbath-dachs ende eerstens dat wek mocht Barnevelt als een herlicke plaets *esende versocht worden met eenen bequaemen fflenaer.

16- Verder is oock den Classe voergekomen van het *treck Johannis Lunlii, dienaer des woerts Go- ^«s tot Voerthuisen, hem geconsenteert door den Hoove, waer in dat de broeders aenmerckende de 'eden van den H. Raeden gealligeert, oock geconsenteert hebben, toch alsoe dat hem zyne attestatie J'l geven met vermaeninge aen hem door een brief "''' hy alsoe ordentlick niet in het aennemen zyner ahooldienst niet gehandelt heeft, overmits hy dien «lenst uitgevoerd heeft sonder sulcks de VeluW. «assis aen te geven. . 1'- Overmits de saeck Johannis Nuecken pastoris '" Oesterwolde anders is als de andere pastores is jcadviseerl hem tegen de naeste classe te ver- |*riyen op dat men hem eens in de tegenwoer- «jeheit der broeders hooren mocht ende tot dien *"'* is hem opgelecht van text Jis. 15 vs 1—6.

18. Heeft Tim. Alberü (Garderen) sich beclaecht dat hy vast het durp van Cootwyck bedient ende wenich daer af geniet ende daerom begeert datmen hem - wilde verleenen voorschrieving aent Hof opdat hem de goederen toekomende de pastori aldaer tot zyn onderhout mochte volgen, welcke hem geconsenteert is, ende dat soo veel te meer de pastori tot verder niet suffisant genoch en is om eene dienaer te voeden.

19. Tilemannus Milius (Nunspeet) heeft vorgestelt als dat eenige van zynder toehoorders zyn die sich begeeren te begeven tot den avonfanael des Heeren ende oock dat gevraecht hoe hy hem daer in dragen sal ende is hem geantwoert dat hy sulcks den luiden niet behoert te weigeren mitsi conditie, dat hy sal zien ofse van goede leven zyn ende oock een weinich fundaments hebben op de Religie, hetwelck oock andere dienaeren sullen doen, van dewelcke sulcks gevoerdert woert.

20. Alsoo Joh. Hookeli) staende tegenwoerdich opt Niuwe lant by Bolswart begeert heeft om in zyn vaderlant te dienen ende insonderheit wel sonde begeeren het durp Putten, soo ist raetsaem gevonden overmits hy den classe onbekent is, te sclariven aen Thomam Ruthuis, dienaer tot Bolswaert om van zy gelegentheit te vernemen ende als dan dat men behoert in der saecken te handelen. 21. Sien oock vorgedragen seeckere swarigheden van Johanne Sanderi om die aen den Magistraet der stadt Hattum te remonstreeren op dat door haere E. Autoriteit daer in mochte versien woerden als aengaende zyn stipendium ende coster ende oock de gerfkamer dat die mochte gebruickt woerden tot dienst der kercke welcke' 'dan doer eenige van de broederen daer toe gedeputeert gheschiet.

22. Aengaende Vorthuisen het welcke door 't vertreek Johannis Luntii vaceert is geresolveert dat Johannes Switerius sal schriven nae Oostvrieslant om nae een sekere persoon hem wel bekent te vragen ende dat men middelertyt- aen Fontanum schriven sal dat hy den Hove sulcx mochte adverteeren opdat de plaetse niet mochte praeoccupeert worden; den brief sal schriven die van Harderwyck.

23. Hebben de broederen aengehoort de propositie Tilemanni Alberti uit de Text Johannis 10 vs 1 ende hem broederlick aengeseit het gunt zy daer in achten geobserveert noedich te zyn.

24. Sind daernae oock voertgevaren met zyn examen ende naedien zyne antwoert op de vragen hem voergestelt tamenlick wel gevallen is, is besloten dat men sal voertgaen met zyne confirmatie welcke de kercke van Harderwyck is o-pgeleit.

25. Sal de classicale Vergaderinge wieders wesen tot Nieukerck, aengaende den tyt wanneer sal in deliberatie staen van de kercke doer de welcke die sal verschreven woerden, welcke kercke sal wesen die van Harderwyck.

26. Censura morum is gehouden ende naedien daer in voergevallen is als dat Wesselus Salingensis sonder consent der broederen daechs te voren zy nae huis gegaen sonder wiederom te komen, js goet gevonden soo hy op het verschriven aen hem gedaen, niet en verschynt, dat als dan de praeses wel scherpelick hem sal vermaenen zynder onordeninge ende van andere saecken de censura vorgehouden. (gedaen).

JOHANNES SANDERI, praeses. WILHELMUS WIRTZFELDIUS, assessor. WINANDUS JOHANNIS, scriba.


1) Heukelom. Vgl. R. en v. V. VI, 81.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 juni 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

Acta van de Classis Neder-Veluwe

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 juni 1936

De Reformatie | 8 Pagina's