GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Kampen, 29 Juni 1036

Hooggeachte Redactie,

Op verzoek schreef ik voor het Gereforttieerd Kerklid blad voor Drente en Overijsel" een korte recensie van boekje van Dr C. N. Impeta: „Zelfonderzoek Noodzatólijk!" Woord Vooraf van Dr A. G. Honig, Kampen 19*

Een van uw medewerkers heeft in de rubriek „Gees lijke Adviezen" van uw veelgelezen blad anderhalve volzin van de uit vier volzinnen bestaande recensie S siteerd (waarbij één niet onbelangrijke drukfout '^ '°° slopen) en daarop, laat ik het zacht zeggen, sclierp kritiek geoefend.

Voor een goede beoordeeling van de gewraakte P^^^L is aUereerst noodzakelijk, dat mijn talrijke DI^"^^" ^orte ze in haar samenhang zien en daartoe de geheele K recensie onder de oogen krijgen, die hier volgt:

„In dit voor een zeer ruimen lezerskring '^^^'^"^ Lp ook geschikte hoekje toont D'r Impeta helder en klaar • dat het aandringen op zelfonderzoek der gemeenteiea ^ of zij in het geloof zijn en het telkens in de P''^ ' jg^ handelen over kenmerken des geloofs en der ge ' in overeenstemming is met de Heilige Schrift, met

.jiulieren van Eenigheid, met onze iiiturgie-formuflT met Calvijn, Dr A. Kuyper, Dr H. Bavinck, Dr iroéesink, ^^ H. Bouwman, Dr T. Hoekstra en met I'H. H. Kuyper.

I Jfu sinds eenigen tijd sommige dienaren des Woords 1 andere leidinggevende personen in onze Gereformeerl Kerken, door een verkeerd inzicht in het Verbond der Miie met zijn beide deelen, theorieën en praktijken pro- Weeren, die lijnrecht indruischen ook tegen de letter en lm geest van de bekende belijdenisuitspraak van de Gejiale Synode van 1905, kan het goed gedocumenteerde «rzicht en betoog van Dr Impeta naar alle zijden uiljmende diensten bewijzen.

De te goeder trouw en met de beste subjectieve bejelingen dwalende broeders kunnen op het punt in Ljtie tot betere gedachten en uitingen gebracht worn; degenen, die in de rechte Gereformeerde lijn zijn iieven, kunnen bevestigd worden in hun overtuiging, les tot heil der Kerken en tot eere van 's Heeren Naam. jtoge daartoe Gods zegen op het met liefde en kennis ischreven werk van een der Redacteuren van dit Blad jiisten en de bede in vervulling gaan, vervat in het aanrd'ipend inleidend woord van Prof. Honig, die ronduit Idklaart het met de strekking van het boek geheel eens ïiin en nooit anders te hebben gesproken of geschre-

flu D's D. van Dijk niet alleen mijn handelwijze „absoontoelaatbaar" acht, maar ook in het „verband" van jerdenken en verdacht maken" op hetgeen ik schreef !, ... gewezen, hoop ik in den loop der volgende week in reis naar Groningen te maken om hem te bezoeken o in een 'broederlijk onderhoud over deze uitspraken na- |jr „geestelijk advies" te ontvangen en eventueel te (en.

Hoogachtend, Uw dw., G. M. DEN HARTOGH, Abonné van dit blad.

Wij hebben gemeend, onzen hooggeschatten medeweri(t in de gelegenheid te moeten stellen dit ingezonden ilik vooraf in te zien en desverlangd van een onderskift te voorzien.

REDACTIE.

dank de Redactie voor de toezending van bovend „Ingezonden" en maak van die toezending ge- Irnik tot de volgende

Kantteekening.

Bü bovenstaand „Ingezonden" zou ik gaarne de volmie kantteekeningen te maken.

i. Prof. den Hartogh maakt blijkbaar captie op het lit, dat ik in mijn artikel niet heel de betrokken recensie wrnam, doch slechts een deel daarvan.

Zulk een oaptie-maken zou zin hebben, als de door mij ((wraakte uitdrukkingen in de recensie een anderen inzouden krijgen door het weglaten van het hier door Prof. den Hartogh aan mijn aanhaling toegevoegde ge- Wte. Dat nu is niet zoo.

In die regels virordt wèl gezegd, wat Dr Impeta leert, naar niet wat door miji en anderen gesproken en geschre- •a wordt.

Ook in deze regels ontbreekt dus de motiveering en hel iiwijs van de beschuldiging, dat wiji een verkeerd inzicht ten in het Verbond en dat wij dientengevolge theorie- !ien practijken proclameeren enz.

Had Prof. den Hartogh nu nog bij deze beweringen zegd: „Naar het miji wil voorkomen" of iets dergelijks, lan zou de zaak nog niet zoo erg zijn geweest. Maar dat loet hij niet.

Zonder dat hij zegt wat wij leeren, poneert hij eenvou- 8 weg de beschuldiging, dat wij een verkeerd inzicht iften in het verbond enz.

Wanneer men nu bedenkt, welke waarde, natuurlijk, n groot deel der lezers van het blad, waarin Prof. den Hartogh schreef, aan zijn oordeel hechten, dan gevoelt BB, dat zulk schrijven niet anders is, dan een publiek il staat van beschuldiging stellen, terwijl men niet eens, tor zuiver weergeven van de veroordeelde leeringen, lezers in staat stelt te beoordeelen in hoeverre zulk «Il beschuldiging rechtvaardig is.

Inderdaad zulk een wijze van schrijven acht ik nog «toelaatbaar.

Daar wordt gesproken van één niet onbelangrijke li'iikfout.

ardoor v/ordt wéér de indruk gewekt, dat door die 'rakfout de zin van het geschrevene zou veranderen; im- *s alléén daardoor wordt zoo'n drukfout „niet onbelangrijk".

Ke drukfout zal dan deze moeten zijn. Prof. den Hari'i'li schreef: „Nu sinds eenigen tijd sommige dienaren * Woords en andere leidinggevende personen in onze '«reformeerde Kerken, door een verkeerd inzicht in '*t Verbond der Genade met zijn beide deelen, theorieën 1 ïractijken proclameeren" enz. {" mijn aanhaling viel het woordje door uit. 'emand, die nauwkeurig las, zal hebben gezien, dat ödoor de zin niet liep en zal bet ontbrekende woord «hebben ingevuld. "ie daar geen erg in had zal er uit hebben gelezen, * zij, die hier bedoeld werden, ook een verkeerd in- J™t in het Verbond der genade proclameerden. Welnu, «ligt ook inderdaad opgesloten in wat Prof. den Har- '* schreef.

wie door een verkeerd inzicht in het Verbond ver- 'erde theorieën en practijken propageert, propageeri , 'wdoor natuurlijk ook dat verkeerde inzicht in het lerbond.

%e drukfout neemt dus van mijn bezwaar tegen Woelde recensie de kracht niet weg. "• Feit blijft, dat Prof. d. H. ons heeft voorgesteld (! ? ®sohen, die met betrekking tot het genadeverbond 'Ilea en in verband daarmee verkeerde theorieën en "™i*en proclameeren. IJ^^rin die dwaling z.i. bestaat zegt hij niet; op zijn b 1, '^ uit wat hij' meedeelt van den inhoud van d, ? ij ''''ire van Dr Impeta zoo ongeveer worden afgeleid Welke richting men zou moeten zoeken. ]ijJ^. '^oet heelemaal geen poging om te bewijzen, dat inderdaad van dwaling mag worden gesproken. uevoelt Prof den Hartogh nu niet, dat dit inderdaad *6laatbaar is? - -

Hij denke zich toch eens in onze plaats en stelle zich voor hoe hij het zou vinden, dat men hem, zoo maar even in een recensie, voorstelde als hebbende een verkeerd inzicht in het Verbond der genade, als proclameerende verkeerde theorieën en practijken.

Prof. den Hartogh trekt het zich aan, dat ik zijn handelwijze bespreek in verband met „verdenken"' en „verdacht maken".

Maar is dat niet juist? Wordt door zulk schrijven niet op ons geladen de „verdenking" van dwaling?

Of neen, nog sterker, wij worden eenvoudig in staat van beschuldiging gesteld.

Is dat toelaatbaar, publiek iemand, die de zaken anders ziet dan wij, zonder bewijsi, openlijk te beschuldigen en dat op zoo'n gewichtig punt?

d. Prof. den Hartogh wil naar Groningen komen om over deze zaak een broederlijk onderhoud te hebben.

Natuurlijk zal ik hem gaarne ontvangen. Maar daarmee is de zaak niet klaar.

Hier is, publiek, een beschuldiging geuit; en ik blijf er op staan, dat deze beschuldiging publiek worde bewezen of teruggenomen.

Ik vraag van Prof. den Hartogh niet meer, maar ook niet minder, dan dat hij publiek aantoone in welk opzicht ik ook maar in het minst een verkeerd inzicht heb in het Verbond der genade en waarin bestaat het verkeerde van de theorieën en practijken, die ik, als vrucht van dat verkeerde inzicht, propageer.

Alleen zóó wordt de atmospheer gezuiverd en wordt het mogelijk opbouwend werk te verrichten.

D. v. D.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 juli 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 juli 1936

De Reformatie | 8 Pagina's