GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het Idenburgfonds.

In liet jongste nummer van „Het Zendingsblad" onzer ijjten deelt de ijverige penningmeester van ihet „Idenjrgfonds", de heer J. van Keulen te Laren (N.-H.) jj° dat „hij tengevolge van een overspanning op voorilirift van zijn dokter alle werk buiten zijn sc'hoolfjjeid neerleggen moet". Met leedwezen en deelneming i van 'deze tijding kennis genomen worden.

jlet groote energie heeft de heer Van Keulen zich eds jaren achtereen gegeven aan het behartigen van isdlüllende Zendingebelangen in ons Suriname. Van m is ook de gedachte uitgegaan, in overleg met de inilie Idenhurg, tot stichting van het Idenburgfonds. or en na de oprichting van dit Fonds heeft de heer au Keulen tal van giften enz. voor de Surinameiding (welke geleid wordt door het Zendingsgenoothap 'der Evangelische Broedergemeente te Zeist) ontangen, in het Zendingsblad 'geregeld verantwoord, en iar Zeist opgezonden.

Wij herinneren ons allen nog, hoe ook de heer Idenrg telkens zijne stem hooren 'deed, als de Surinameng in nood verkeerde. Op zijn sym.pathie'k woord oeiden vele kleine en groote bijdragen - toe.

Bit bracht den heer Van Keulen op de gedachte, lijk ik zeide, het Idenburgfonds te stichten. Het is 'bedoeling van dit Fonds, de Gereformeerden mobiel maken om het werk van Excellentie Idenhurg voort zetten. Gevraagd wordt een drie-maandelijlk'sche conibutie (bijv. van een kwartje), of een halfjaarlijklie of eene jaarlijksche bijdrage. De heer Van Keulen ilutte het nu reeds met de organisatie een goed begin maken. Verschillende kleine en groote gemeenten zijn ids 'bewerkt, met een verblijdend gevolg. Helaas moet de heer Van Keulen plotseling 'dit werk afbreken het secretariaat en het penningmeesterschap neerggen. Dit is voor hem eene groote teleurstelling. De eere moge hem herstellen en hem troosten ! Ook voor mijne 'geachte medebestuurleden en voor j is dit een pijnlijke zaalk.

Omdat de arts noodig vond, 'dat 'de heer Van Keulen tond als secretaris-penningmeester aftrad, heb ik fl heer K. R. H u m m e 1 e n, Ie Ebbingestraat 391, impen, (gironummer 196921), verzocht, onder nadere euring van het Bestuur, als secretaris-penningester van het Idenburgfonds te willen optreden. liefde voor de Zending heeft de 'heer Hummelen, Menaar ten gemeentehuize en ouderling bij de Geref. alhier, zich tot mijn 'hartelijke blijidsohap hiertoe eid' verklaard.

g ik nu vriendelijk verzoeken, alle correspondentie richten tot en alle contributies, giften en coUecten te den aan den heer Hummelen ?

Spoedig wordt D.V. eene vergadering gehouden van t voltallige Bestuur. Een kort verslag 'hiervan wordt de 'bladen gepubliceerd.

Wellicht zal het Idenburgfonds spoedig zijn eigen nummer hebben. Voorloopig storte of gireere men op het gironummer van den beer K. R. Hummelen Kampen.

? ik van 'deze gelegenheid gebruik maken, om 'het lenburgfonds nog eens hartelijk en dringend aan te eien? "Wij, Gereformeerden, zijn niet biJ machte al losten van de 'Suriname-Zending voor onze rekening nemen. Dan, dit behoeft ook niet. Vele Christenen l andere 'kerkengroepen steunen dit mooie en in den p der eeuwen zoo gezegende werk. Maar wel moeten 'Gereformeerden, een 'deel 'der 'kosten voor onze kening nemen, opdat niet deze zendingsarbeid nog er ingekrompen behoeft te worden en wij' kunnen tmet te meer sympathie doen, omdat de ellende van cn wereldoorlog en 'de 'daaro'p 'gevolgde tegenheden 'het ddel in Go'ds 'hand waren, om aan 'het Zendingsnootschap der Broedergemeente in geestelijken zin dieping te schenken. Helpe dan (desnoods met een kwartje per jaar), wie elpen kan ! En zegene de Heere ook deze Missie rijkelijk !

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 juli 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 juli 1936

De Reformatie | 8 Pagina's