GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

5 minuten leestijd

Die Aanstaande Sinode.

Nadat ons die kopie vir die vorige uitgawe van Die Kerkblad aan die drukkers gestuur het, het ons berig gekry dat die Geref. Kerke van Nederland 'n deputaat stuur om ons aanslaande generale sinode by te woon, die broederlike groete van die Kerke in Nederland aan ons oor te bring en die bande van koiTespondensie nouer aan te haal. Die deputaat van die Nederlandse Geref. Kerke is onder ons geen onbekende nie, want vir hierdie doel is afgevaardig Dr. S. O. Los, vroeër predikant van Pretoria en 'n tydlank proifessor aan die Teologiese Skool jn Potchefstroom en sinds 1920 predikant in Den Haag. Dr. Los het 'n tyd gelede sy emeritaat as predikant van Den Haag verkry. Ons voel bly en dankbaar dat Dr. Los, hoewel reeds emeritus-predikant, nogtans die kragte en die geleentheid het om die reis na Suid- Afrika te onderneem en die Kerke in Nederland op ons sinode te verteenwoordig. Ons roep hom 'n hartlike welkom toe en wil vertrou dat sy verblyf onder ons vir hom baie aangenaam sal wees. In ons kringe is Dr. Los nog goed bekend en tussen hom en ons bestaan daar bale bande wat nie deur die tyd verbreek is nie. Ons stel dit ook hoog op prijs dat die Geref. Kerke in Nederland weereens 'n deputaat gestuur het na ons sinodale vergadering om die bande van koi-respondensie en broederlike gemeenskap te versterk.

Uit Die Kerkblad van| 1 Febr. 1939.

Over bet Agendam van bovengenoemde Synode.

I-

Zooeven is verschenen de Agenda van de 26e Synodale vergadering van „Die Gereformeeirde Kerk in Suid-Afrika", die te Bloemfontein in Maart 1939 zal worden geopend. Deze Agenda is verzorgd door de correspondeerende gemeente te Heidelberg. Ze bevat o.a. 30 rapporten over zaken door een vorige synode aan commissies opgedragen. De synode wordt samengesteld uit afgevaarffigden van alle 120 gemeenten. Voor de eerste maal zal de synode in vijf seksies worden gesplitst, om de zaken vlugger te kvmnen behandelen.

De Agenda is een lijvig boek van 117 bladzijden. Ze bevat een rapport over sociale euvels, zooals Neomalthusianisme, Staatsloterij, Hondenwedrennen, Schijfschieten op Zondag. Voorts een rapport over het arme-blanken-vraagstuk en het coördineeren van armenzorg en staatshulp. Daarin komt deze zin voor: „Het ambt komt in het gedrang door het toenemen van staatshulp. Wat en hoe dan gedaan? De een roept: Spring in en help, ongeacht de beginselen. De ander: Kerk, pas op, houdt u er buiten. Het is gevaarlijk daaraan mede te doen! De commissie adviseert daarom, dat de Kerk van de beschikbare staatshulp^ met de diakonie als orgaan, gebruik make. Dan komt het ambt tot zijn recht."

Een ander rapport is een aanbeveling van den bundel „E enige gezangen, in het Afrikaans vertaald". Deze bundel bevat alleen berijmde Schriftgedeelten. Op de Synode van 1936 is reeds besloten, 'dat tegen de invoering daarvan geen principieele bezwaren bestaan. Nu alle gemeenten voldoende kemiis hebben genomen van die gezangen, wordt geadviseerd om tot de invoermg daarvan over te gaan. Echter met dien verstande, dat elke kerkeraad vrij blijft om ze te gebruiken of niet. Zoodra zijn gemeente rijp daarvoor is, dan invoeren.

Een interessant rapport is ook dat over het recht van appèl op de meerdere vergaderingen. Daarin wordt voorgesteld om bij den aanvang van elke synodale vergadering een commissie te benoemen, 'die met den Professor in het Kerkrecht zal onderzoeken of het appel ontvankelijk is óf niet.

Ook bevat de agenda een rapport over Kombinatie-beroepen. De commissie, beveelt aan, dat eventueele gemeenten, die zich combineeren, bij het beroepen van leeraars zullen stemmen alsof ze één gemeente waren. De bevestiging zal geschiet den in die gemeente, waarin de beroepen leeraar gaat wonen. De overige contractueele bepalingen zijln van denzelfden aaïd als die in Nedierland g^ bruikelijk zijn.

Wat de Liturgie betreft, stelt een commissie voor het gebed voor kranke en aangevochten men- Ischen, dat niet officieel is, weg te laten. In de andere formulieren, o.a. 't Iiuwelijkisfo'rmulier, zijn enkele wijzigingen noodzakelijk. Voor het H. Av. zal een verkort Nagmaalsformulier, met behoud van de beginselen van het bestaande formulier, worden opgesteld en aan de vrijheid van de ge'meenten worden gelaten om het lange of korte formulier te gebruiken. ,

Wat de emeriteering en losmaking van dienaren des Woords betreft, wordt door een andere commissie gerapporteerd, dat de Synode van 1930 heeft besloten, dat een predikant, die parlementslid wordt, zijn radicaal als predikant verliest. Een sterke minderheid was toen tegen dit besluit gekant. De motieven van de Synode waren echter van practischen aard. Ten einde deze zaak beter te regelen stelt de commissie voor, dat een predikant eerst zijn kerkeraad, en zijn classis met de deputaten van de Part. Synode moet raadplegen, eer hij zich verkiesbaar stelt. Ook moet de noodzakelijkheid van zulk een stap blijlcen, en daartoe behoort de Synode een leidraad te geven naar de beginselen door Voeüus, den vader van het Geref. Kerkrecht, aangegeven. Andere leeraars, die als professor in de theologie of in de zending of in de barmhartigheidsgestichten gaan arbeiden kunnen emeritaat bekomen.

Het rapport in zake art. 21 D.K.O. inzake het onderwijs is van historlschen aard. De co'mmissie ad hoc acht den tijd nog niet gekomen om de taak van de kerls; als instituut ten opzichte van de school duidelijk te formuleeren en wil deze zaak nogmaals commissoriaal maken. Wel heeft de Synode van Pretoria (1933) en heeft de particuliere synode van Transvaal reeds een beleid ten opzichte van Chr. Nat. onderwijs neergelegd, doch in den boezem van de Kerk bestaat hierover nog verschil van gevoelen.

Ziehier een kort overzicht van enkele rapporten. Wij zijn benieuwd wat de a.s. synode in dezen beslissen zal. Tot dnsver is er nog weinig verschil tusschen de praktijk die in Nederland en die in Zuid-Afrika gevolgd wordt. Daardoor kan men In vele opzichten reeds vermoeden wat de synode zal besluiten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 maart 1939

De Reformatie | 8 Pagina's

UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 maart 1939

De Reformatie | 8 Pagina's