GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Mei verkorting uit het Kerkblad van 13 Du. 1895.

Classis Middelburg, gehouden 12 November 1895.

Door den dienaar des Woords der roepende kerk. Ds. A. Steijling, wordt deze vergadering geopend met gebed, na het zingen van Ps. 65 : 2 en het lezen van Ps. 27.

De omvraag naar art, 41 D. K. O. is bevredigend. Omtrent den stand der ineensmelting op die plaatsen, waar meerdere Gereformeerde kerkeraden zijn, deelt de afgevaardigde van Middelburg B mede, dat waar het drang der roeping Gods is te komen ook tot plaatselijke ineensmelting, door den kerkeraad van genoemde kerk dé vele bezwaren daartegen zullen worden onderzocht, en getracht die uit den weg te ruimen. Ook de afgevaardigde van Middelburg C. kan getuigen, dat er ernstige pogingen worden aangewend. De broeders van Serooskerke A en B kunnen weer van eenigen vooruitgang spreken.

Betreffende een voorstel der kerk van St. Laurens: idat de Classis voortaan handhave, wat de Synode van 1892 besloot met betrekking tot het optreden voor de gemeente van hen, die aan de Theologische School of Vrije Universiteit in de Godgeleerdheid studeeren", neemt de vergadering de volgende motie aan: sDe Classis spreekt haar leedwezen uit, dat door kerken binnen haar gebied gehandeld wordt in strijd met de bepaling der Synode betreffende het optreden van Studenten."

De afgevaardigde der keik van Vlissingen B vestigt de aandacht der broederen op een onvoorzichtigheid, wel eens voorkomend bij het afgeven van attestaties. Bij de uitkomst blijkt, dat wel eens goede attestaties werden afgegeven aan zulke personen, op wier leer óf leven óf op beide wel iets was af te dingen. Hij wijst tevens op het nadeel van het afgeven van attestaties aan de personen zelven; omdat deze soms niet aan den kerkeraad worden bezorgd, maar teruggehouden, en zoo, vooral . jonge Bienschen, gevaar loopen van de gemeente af te dwalen.

Aangaande deze. zaak neemt de Classis het volgende gecombineerde voorstel: Oosten-Littooy aan: »De Classis, gehoord de exegese van art.. 82 D. K. O., wenscht als maatregel aan te nemen, dat bij het afgeven van attestaties aan den betrokken persoon, men tevens schrijve aan de kerk, waaraan de attestatie is afgegeven; waardoor men voorkomt, dat jongelieden zonder weten hunner ouders van de kerk afdwalen."

Op de vraag van de k«rk van Grijpskerke: »Weet de Classis een weg aan te wijzen, om gezatnenlijk het gewone nieuwjaar-wenschen tegen te gaan? " — wordt na toelichting uitgesproken, dat de kerken in de Classis hiervan nota zullen nemen.

Een ander voorstel van evengenoemde kerk, van den volgenden inhoud: »Ligt het op den weg der Classis eene diakonale Conferentie vast te_ stellen, en zoo ja, moet de kerkeraad afvaardigen? " — wordt in het breede besproken en als de meening der vergadering te kennen gegeven: sdat de Classis de wenschelijkheid uitspreke zulk een conferentie te houden, maar schrijve ze zelf niet uit. "

Classis Zutphen. Zitting op Maandag 9 December.

Wordt besloten de zaak van Doesburg in comité te behandelen. Alsnu worden de ingekomen stukken gelezen en besproken. De uit Doesburg aanwezige broeders, binnengeroepen, geven de gevraagde inlichtingen en deelen verder een en ander mede.

Na hun vertrek worden de besprekingen hervat, en wordt na rijpe beraadslaging met algemeene stemmen een motie aangenomen, welke vooralsnog niet gepubliceerd, doch slechts in afschrift den betrokkenen toegezonden zal worden.

De predikanten der Classis met de broeders Ouderlingen H, Ormel en T. te Winkel worden gedeputeerd, om ten spoedigste naar Doesburg te gaa.n. Hiermede worden de broeders uit Doesbuig in kennis gesteld.

Nog een voorstel, alsnog niet voor publiciteit vatbaar, wordt mede met algemeene stemmen aangenomen.

Op verzoek van Ds. E. Th. Ploos van Amstel, rustend predikant der Gereiormeerde kerken, thans woonachtig te Oudewater, is de Classe Gouda volkomen bereid te verklaren, op grond van verkregen inlichtingen van den kerkeraad van Oudewater, dat er harerzijds niets bekend is, van hetgeen bezwaren zou mogen opleveren, om dezen broeder in de bediening des Woords en der Sacramenten te laten voorgaan.

De Classe beveelt daarom Z.Eerw. aan de kerkeraden, die zijne hulp in de bediening des Woords begeeren, van harte aan.

Namens de Classe Gouda, (w.g.t.)lfj. A.^DE JONG, Scriba.

Algem. Kas voor Emer.-Pped, Pred. Wed. en Weezen.

Gemachtigd door de Generale Synode te Dordrecht 1893 komen Deputaten der Algemeene Kas tot de Gereformeerde kerken in Nederland, met het dringend verzoek eene derde collecte ten behoeve dier Kas nog in dit jaar te willen houden, en deze collecte vóór 31 Dec. 1895 te willen opzenden aan den Deputaat hunner provincie.

Op I Oct j.l. moest de Penn. der Kas ƒ 3000 meer uitkeeren, dan hij ontving. Daarmede meenen Deputaten is de aanvraag om eene (/«•; /(? collecte volkomen gerechtvaardigd.

Mogen ditmaal alle kerken deze derde collecte houden; 't zou Deputaten, en niet 't minst den Penningmeester hartelijk verblijden!

Namens Deputaten voorn..,

A. V. D. SLUYS, Praeaes.

H, BRINK, Scriba.

Dec. 1895,

G. BRUGSMA. Fenn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 december 1895

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 december 1895

De Heraut | 4 Pagina's