GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met verkorting uit het Kerkblad van i j Maart.

DEP. CORR. ISET DE OVERHEID.

Deputaten

Deputaten van de Gereformeerde kerken voor de Correspondentie met de Hooge Overheid vestigen de aandacht van kerkepaden op het volgende:

Menige kerkeraad ontving in de vorige maand van den ontvanger der directe belastingen een aanslagbiljet om een zekere som grondbelasting te betalen voor kerk, of voor pastorie, of voor beiden, over het jaar 1897. Staan echter die bezittingen niet op naam van één of meer kerkeraden^ of op naam van een vereeniging^ of op naam van de kerkelijke kas, maar op naam van de Gereformeerde kerk (of de gemeente) selve, dan geschiedt die aanslag onwettig en kan de kerk er vrij van komen. Vandaar dat de jongste Generale Synode van Middelburg, zie no. 6 van art. 178 harer acta, besloot: ide kerkeraden er top ie wijzen, dat zij voor kerken en pastoriën, *die op naam hunner kerken staan, overeenkomtstig art. 2^b der Wet van 26 Mei 1870, vrijtdom van grondbelasting kmmen verkrijgen.

Naar dat art. der wet kan dit ook verkregen worden voor gebouwen, uitsluitend dienende voor kosters, alsmede voor begraafplaatsen.

Om een of ander te verkrijgen heeft de kerkeraad :

a. van den betrokken ontvanger te vragen een dubbel van zijn aanslagbiljet;

b. een adres, op ongesegeld papier, op te stellen, in hoofdzaak, van den volgenden inhoud:

Aan Gediiputeerde Staten v, m de Provincie

De kerkeraad van de Gereformeerde kerk te . _ als zoodanig wettig bij de Regeering bekend naar de Wet van 10 Sept. 1853 {Staatsblad no. 102, ) neemt door dezen de vrijheid, onder overlegging van een dubbel van het aanslagbiljet, op grond van art. 5r no. i der Wet van 26 Mei 1S70 {Staatsbl. no. 82), Uw college beleefdelijk te verzoeken hem ontheffing en verdere vrijstelling van dien aanslag te verkenen, aangezien hij dezen in strijd acht met letter b [en c] annex de laatste alinea van art. 25 der genoemde Wet.

Met verschuldigde hoogachting,

namens den Kerkeraad voornoemd, Voorzitter. Scriba. den Maart 1897,

c, beide stukken in één couvert op te zenden binnen 3 maanden na de afkondiging van het kohier (zie voor dezen datum achterop het belastingbiljet) onder het volgende adres: Aan Gedeputeerde Staten van de Provincie te

Aanm. Van letter c. der wet mag in het adres dan alleen sprake zijn, wanneer ook of slechts ontheffing voor begraafplaatsen wordt gevraagd. Voor kerk, pastorie of kosterswoning is het voldoende dat in het adres letter b wordt vermeld.

Namens Deputaten voornoemd,

M. NoosDTzij, Scriba.

Deputaten, door de Generale Synode van 1896 belast met het nazien der rekening en verantwoording van den Quaestor Missionis, brengen ter kennis van de Gereformeerde kerken, dat zij de gelden, fondsen en boeken met bescheiden tot 30 September 1896 hebben nagezien en in orde bevonden,

J. FLESCH.

R. PRENT VAN DALEN.

J. C. VAN SCHAICK JZN,

Amsterdam, 10 Maart 1897.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 maart 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 maart 1897

De Heraut | 4 Pagina's