GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

22 resultaten
Filteren
van 3
1897-03-14
De Heraut
Afsnijding.

Afsnijding.

Over het Formulier van afsnijden rijst hier en daar twijfel, die zijn uitdrukking vond in dit ons toegezonden schrijven : Mijne vraag is deze: Is in ons sForraulier van afsnijding" niet het, een en ander, dat tot misverstand aanleiding geeft ? Eerst wordt de afsnijding een «uiterste ...

14 maart 1897
De Heraut
700 woorden
Register op E VOTO.

Register op E VOTO.

Er is een naam-, zaak-en /^y^jifregister op de vier Deelen van E Vota in gereedheid gebracht, dat voor de premie-inteekenaren op dit werk verkrijgbaar wordt gesteld tegen den prijs van vijj en zeventig cents. Voor de overige koopers van E Voto tegen den prijs van een gtdden vijf en twintig cents. ...

14 maart 1897
De Heraut
187 woorden
Van de gemeene Gratie.

Van de gemeene Gratie.

TWEEDE STUK. XXIV. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vruclit des wijnstoks, tot op dien dag, wanneer ik met u die nieuw zal drinken in iict Koninkrijk mijns Vaders. Mattli. 26:29. ...

14 maart 1897
De Heraut
3637 woorden
Doop en Belofte.

Doop en Belofte.

In zake het verband tusschen Doop en Belofte ontvingen we dit ernstig schrijven, waarop we gaarne antwoorden.Mocht het UEd. niet ongepast schijnen, om een kleine opmerking neer te schrijven, die mij eenigen tijd bezig houdt. Het is deze. Veel heb ik in de laatste jaren gehoord en gelezen o ...

14 maart 1897
De Heraut
636 woorden
„Jesus borg geworden.”

„Jesus borg geworden.”

Van eèn zooveel beter verbond is Jezus Borg geworden. I Hebr. 7:22. Het is er wel uitgepreekt, en ten slotte bespot zelfs en beschimpt, dat Jezus onze borg zou zijn; maar desniettemin blijft de gemeente er aan vasthouden, en hield de hooge poëzie er aan vast, toen ...

14 maart 1897
De Heraut
1880 woorden
Beroeping of Oproeping ?

Beroeping of Oproeping ?

NASCHRIFT, De indruk is ontvangen, alsof hetgeen we over de tegenstelling tusschen Beroeping en Oproeping ten beste gaven, ook slaan zou op missionaire artsen, missionaire onderwijzers, missionaire ziekenverpleegsters enz.Dien indruk wenschen we daarom weg te nemen.In onze be ...

14 maart 1897
De Heraut
1284 woorden
Buitenland.

Buitenland.

ll Meianehthon. Luiher heeft eenmaal ge­ setuigd : > Wat wij van de wetenschappen en van ware philosophie weten, dat danken wij aan Philippus"; en aan het eind van zijn leven schreef hij: _ ïWat God door dit zijn werktuig op het g ...

14 maart 1897
De Heraut
WINCKEL.
1572 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

De Utrechtsche kerkeraad heeft het zeer gewichtige besluit genomen, om Ds. Adriaanse van Poerworedjo als predikant te Utrecht te beroepen, en alsdan voor den dienst te* Poerworedjo te delegeeren.Hierover schrijft Ds. Klaarhamer in de utrechtsche Kerkbode dit; De laatstgehouden Synod ...

14 maart 1897
De Heraut
1693 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van i j Maart. DEP. CORR. ISET DE OVERHEID. Deputaten Deputaten van de Gereformeerde kerken voor de Correspondentie met de Hooge Overheid vestigen de aandacht van kerkepaden op het volgende: ...

14 maart 1897
De Heraut
R. PRENT VAN DALEN.
M. NOORDTZIJ
Scriba.
J. FLESCH.
J. C. VAN SCHAICK JZN
451 woorden
De Martelearen.

De Martelearen.

ccxxxv. GEORGE EGLE. Het heeft den Heere vaak behaagd het kleine en verachte dezer wereld te verkiezen, (om daarin den menschen zijne eere en macht te toonen, zooals wij in het Oade Testament lezen van vele mannen, die de Heere riep ...

14 maart 1897
De Heraut
DE GAAY FORTMAN
973 woorden
van 3