GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Metverkortinguit het Kerkbladvan 24 Maart '99.^

DEP. CORR. MET DE OVERHEID.

Deputaten van de Gereformeerde kerken voor de correspondentie met de Hooge Overheid-vtztigen de aandacht van Kerkeraden op het vol gende:

Misschien ontving een kerkeraad in de vorige maand van den ontvanger der directe belastingen een aanslagbiljet om een itVtxfioxa. grondbelasting te betalen voor kerk, of voor pastorie, of voor beide, over het loopende jaar. Staan echter die bezittingen niet op naam van één of meer kerkeraadsleden, of op naam van een vereeniging, of op naam van de kerkelijke kas, maar op naam van de Gereformeerde kerk (of de gemeente) zelve, dan geschiedt die aanslag onwettig en kan de kerk er vrij van komen. Vandaar dat de jongste Generale Synode van Middelburg, zie no. 6 van art. 178 harer acta, besloot: , ^e kerke-„raden er op te wijzen, dat zij voor kerken en „pastorieën, die op naam hunner kerken staan, „ova-eenkomstig art. 2< ^b der Wet van 26 Mei „1870, - vrijdom van grondbelasting kunnen verkrijgen"

Naar dat art. der wet kan dit ook verkregen worden voor gebouwe? i nitshntend aienende voor kosters, alsmede voor begraafplaatsen.

Om een of ander te verkrijgen heeft de kerkeraad :

1. van den betrokken ontvanger te vragen een dubbel van zijn aanslagbiljet;

2. een adres, op ongezegeld papier, op te stellen, in hoofdzaak, van den volgenden inhoud:

Aan Gedeputeerde Staten v.m de Provincie . . . .

De kerkeraad van de Gereformeerde kerk te . . . ., als zoodanig wettig bij de Regeering bekend naar de Wet van 10 Sept. 1853 {Staatsblad no. 102), neemt door dezen de vrijheid, onder overlegging van een dubbel van het aanslagbiljet, op grond van art. 51 no. I der Wet van 26 Mei 1870 [Staatsbl. no. 82), Uw college beleefdelijk te verzoeken hem ontheffing en verdere vrijstelling van dien aanslag te verkenen, aangezien hij dezen in strijd acht met letter b [en c] annex de laatste alinea van art. 25 der genoemde Wet.

Met verschuldigde hoogachting, namens den kerkeraad voornoemd, Voorzifter. Scriba. den 3. beide stukken in één couvert op te zenden binnen 3 maanden na de afkondiging van het kohier (zie voor dezen datum achterop het belastingbiljet) onder het volgende adres: Aaa Gedeputeerde Staten van de Provincie . . . te . . . .

Aanm. Van letter c der wet mag in het adres dan alleen sprake zijn, wanneer ook of slechts ontheffing voor begraafplaatsen wordt gevraagd. Voor kerk, pastorie of kosterswoning is het voldoende, dat in het adres letter /; wordt vermeld.

Namens Deputaten voornoemd,

M. NooRPTZrj, Scriba.

DEP. CORR. MET DE OVERHEID.

Deputaten van de Gereformeerde Kerken voor de correspondentie met de Hooge Overlieid achten zich geroepen het volgende aan de overwegingen van de kerkeraden aan te bevelen.

Menige kerkeraad werd misschien reeds vroeger door het burgerlijk gemeentebestuur opmerkzaam gemaakt, dat hij nog niet voldaan had aan art. 7 van de armenwet. Andere kerkeraden werden daarop niet attent gemaakt tn hebben toch evenmin aan het voorschrift dier wet voldaan.

Uit dit verzuim vloeit echter, naar het slot van genoemd art. 7, voor, dat de diaconie „mist „de bevoegdheid tot het aangaan van burgerlijke „handelingen" en dat o. a. legaten, rechtstreeks aan haar vermaakt bij testament, voor kaar beslist verloren gaan, zoOals in het jaar 1896 nog het geval is geweest.

't Is daarom, dat de jongste Synode van Mid delburg, op voorstel der Deputaten, naar luid van art. 178 no. 4 harer acta besloot: „de kerkeraden te yfijzen op denotdzake.lijk/ieid, datdoor hen in naam van of door de diaconieën zelve worde voldaan aan art, 7 van de armenwet en dienovereenkomstig aan het dagelijksch bestuur der burgerlijke gemeente schriftelijk kennis gegei'en van de bepalingen, uit de Dordsche Kerkenordening, die betrekking hebben op het bestuur en de inrichting van de diaconie."

Ter uitvoering daarvan bieden Deputaten aan de kerkeraden, aan wien het bij onderzoek ten gemeentehuize .is gebleken, dat door hen tot dusverre niet is voldaan aan 't gestelde voorschrift der wet, het volgende ontwerp-schrijven met bijlage ten gebruike aan.

Aan het Bestuur der gemeente te . . . .

De diaconie [kerkeraad] van de Gereformeerde kerk te . . . ., als zoodanig wettig bekend bij de Hooge Regeering heeft door dezen de eer U, ter voldoening aan de wet van 28 Juni 1854 {Staatsblad no. 100), uit de Gereformeerde Kerkenordening van Dordrecht anno 1618/19, waarnaar de kerk voornoemd leeft — hiernevens als bijlage te doen toekomen hare [de] „bepalingen betreffende de inrichting en het bestuur" [van hare diaconie]. Namens de diaconie [den kerkeraad] van de Geref. kerk te . . . Praeses. Scriba. den . . . .

Bijlage.

Bepalingen uit de Kerkenordening van de Gereformeerde kerk te . . . . betreffende de inrichting en het bestuur der diaconie. ' (Hier moeten nu volgen, uitgeschreven uit de Dordsche Kerkenordening, zooals die voorkomt in de acta van de Generale Synode \-an Dordrecht 1893, de volgende artikelen, welke telkens met hunne nummers moeten worden aangeduid namelijk de art. 2, 3, 24, 25. 26, 27, [38], 40, 79> 80 en %z)-

Namens de diaconie [den kerkeraad] van de Geref. kerk te . . . Praeses. Scriba den . . . .

Hierbij moet dit onder 't oog gehouden worden:

1. dat waar ter plaatse, in verband met art. 38 der Dordsche Kerkenordening de diaconie niet afzonderlijk is georganiseerd, in het te verzenden schrijven en de bijlage: a telkens het tusschen vierkante haakjes geplaatste woord moet gebruikt wordci in plaats van het daar-aan onmiddellijk voorafgaande, en b aanhetj-Zo/ van het schrijven evenzoo de tusschen [ ] voorkomende woorden, doch zonder weglating van de onmiddellijk voorafgaande; —

2. dat het schrijven en de bijlage op ongezegeld papier moet geschreven en tegelijk verzonden worden onder 't adres: Aan het dagelijksch Bestuur der gemeente

Een en ander strekke tevens ter beantwoording der vele op dit onderwerp betrekking hebbende brieven.

Namens Deputaten voornoemd,

M. NooRDTZtj, Scriba.

Aanm. De woorden tusschen de vierkante haakjes geplaatst [ ] kunnen, naar verkiezing weggelaten worden.

Namens Deputaten vooriwemd.

M. NooRDTzy, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 maart 1899

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 maart 1899

De Heraut | 4 Pagina's