GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1899-03-26
De Zending.

De Zending.

XX. Aan de Goudkust zijn de Nederlanders de eersten geweest, die — zij het ook in zeer geringe mate — zich aan de Protestantsche zending onder de bewoners hunner bezittingen hebben gevoegd. Wij zeggen de Protestantsche zending, omdat vóór hen de Portugeezen er gear ...

26 maart 1899
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1063 woorden
Van de gemeene Gratie.

Van de gemeene Gratie.

DERDE REEKS. LXXIX. Alles heeft eenen bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijnen tijd. Er is een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven. Pred. 3 : I en 2a. Vatten we h ...

26 maart 1899
De Heraut
3468 woorden
Festus Hommius.

Festus Hommius.

Amsterdam, 24 Maart 1899.In het begin dezer maand is aan de Vrije Univer.siteit een dissertatie verdedigd, die haar eere brengt. We bedoelen de dissertatie van Dr. P. J. Wijminga, predikant te Voorburg, over Festus Hommius.D«ze studie heeft dan ook zelfs buiten onzen kring zoo uitne ...

26 maart 1899
De Heraut
875 woorden
„Weent niet over mij.”

„Weent niet over mij.”

En Jezus, zich tot haar keerende, leide: ij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven, en ever uwe kinderen. Lukas 23 : 28.Een traan uit deernis om wat gij lijdt, uit anderer oog te zien afbiggelen, vooral zoo die andere een vreemde is, stilt niet, maar verzacht ...

26 maart 1899
De Heraut
1933 woorden
Ineengroeiïng.

Ineengroeiïng.

IV. Onze geïnstitueerde kerken hebben niet gekozen voor „ambtelijke Theologie." Ze hebben er tegen gekozen. Zoowel de erkenning van de „vrije studie, " als de regeling van sommige verhoudingen ten opzichte der Vrije Universiteit, bewijzen dit.Wie zegt: „ambt ...

26 maart 1899
De Heraut
1847 woorden
Onze Eeredienst.

Onze Eeredienst.

XL VIII. Gelijk door Dr. H. H. Kuypcr in ons No. 1092 zoo nauwkeurig is aangetoond, had reeds van Calvijns dagen af de voorlezing der Wet plaats, niet in het teeken van Vraag 3, maar in het teeken van het Derde deel van denHeidelberger Catechismus.Het zij on ...

26 maart 1899
De Heraut
1836 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Metverkortinguit het Kerkbladvan 24 Maart '99.^ DEP. CORR. MET DE OVERHEID. Deputaten van de Gereformeerde kerken voor de correspondentie met de Hooge Overheid-vtztigen de aandacht van Kerkeraden op het vol gende: Misschien ontving een kerkeraad in de ...

26 maart 1899
De Heraut
M. NOORDTZIJ
910 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Zoo dikwijls de Opleidingsquaestie onder Gereformeerden aan de orde komt, heeft met name Dr. H. H. Kuyper stem in het kapittel, die, gelijk men weet, de eenige, zoo hier te lande als in het buitenland is, die deze quaestie historisch heeft toegelicht.Van zijn hand nu lezen we in de Friesch ...

26 maart 1899
De Heraut
1230 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Eene Gereformeerde clas­ sis in gevaar.De confederatie (classis) van Gereformeerde kerken in Neder-Saksen, die van af 1701 bestaat en tegenwoordig 7 gemeenten (Celle, Bruns-\vijk, Hannover, Bückeburg, Münden, Altona, Göttingen) omvat, loopt geva ...

26 maart 1899
De Heraut
WINCKEL.
314 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

^Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Geachte Redacteur !De ondergeteekende veroorlooft zich de vrijeid op te merken, dat hij zich volstrekt niet an vereenigen, met Uwe opmerking, aan den oet van het stukje over de „Kerkelijke finaniën" door Ds. Klaarhamer overgenomen uit e ...

26 maart 1899
De Heraut
Uw Ed. dw. dienaar
br.
P. GOEDHUYS
194 woorden
van 3