GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een hond-: rd jaar geleden , waren er in het Schotsche eiland Arren op 5000 Inwoners slechts drie kerken. Tegenwoordig zijn er op een bevolking van 4, 800 drie en twintig kerken. Zeven kerken werden geïnstitueerd, sedert het Hoogerhuis nu vijf jaar geleden besliste dat de kerkgebouwen en hospitalen der Vrije Schotsche kerk in het bezit zouden blijven van die leden der Vrije Schotsche kerk, welke niet met de vereeniging met de geünieerde Presbyteriaansche kerk konden medegaan. De leden der geünieerde Vrije kerk waren genoodzaakt nieuwe kerkgebouwen te stichten. Wel mag men van Let eiland Arren dus getuigen dat het »overchurched« is, dat wil zeggen, dat het al te zeer met kerken overladen is.

In het Augustusnummer van de QuarterUy Register, het orgaan van algemeene alliamtie van Gereformeerde kerken met Presbyteriaansche kerkorde, vindt men het verhaal van een politiedienaar in Rusland, die naar eene vergadering van Stundisten gegaan was om haar uiteen te jagen, omdat zij geen verlof van de overheid had. Hij werd echter door de woorden die hij daar hoorde zoo aangegrepen, dat hij niet alleen een tegenspreken uit de Grieksch-orthodoxe kerk het zwijgen oplegde, maar er ook voor zorgde dat de vergadering voortaan ongehinderd kon plaats hebben.

Vermindering van het getal studenten in de Theologie. Schier overal klaagt men dathetaanta! jongelieden, die zich geven willen aan den dienst des Woords, vermindert.

In de Vereenigde Staten van N.-Amerika waren er in 1894—95 4004 studenten in de Theologie; twaalf jaar later telde men er nog maar 3 304, ofschoon in de 26 voornaamste kerken in hetzelfde tijdperk het ledental van 13 361.856 tot 16 791.948 klom, en de blanke bevolking van het land met 30 pCt. toenam.

In Groot-Brittai> je is het aantal candidaten tot den H. Dienst ook zeer verminderd, al is in Schotland en Wales in de Vrije Kerken die vermindering niet zoo sterk als Engeland. Wat de Episcopaalsche kerk betreft, is in de bisdonimen van York en Canterbury het aantal candidaten van 814 in 1886, verminderd tot 587 in 1907, niettegenstaande de vermeerdering van de bevolking.

In Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid Afrika is hetzelfde droeve verschijnsel op te merken; alleen de HoUandsche Gereformeerde kerk van Zuid-Afrika maakt eene uitzondering. Hetzelfde kan van het vasteland van Europa gezegd worden, met uitzondering van Nederland en een deel van Scandinavië , , , ,

In Duitschland waren er in de Roomsche kerk in 1890 nog 1906 seminaristen; in 1908 was dit aantal 1232. Het getal studenten in de Theologie is in dit tijdperk van 4190 tot 2208 gedaald. In Frankrijk vergaderde de particuliere Luthersche Synode van Pargs van 7 tot 8 Dec. 1909. Met leedwezen moest op die vergadering geconstateerd, dat er dat jaar geen beurs voor het Seminarie van Parijs kon verleend worden, omdat er geen Luthersche studenten bij de Theologische faculteit waren.

Te Washington is van ig tot 24 Mei 1.1. een Zondagschoolcongres gehouden. Meer dan 5000 afgevaardigden namen daaraan deel, welke 53 natiën vertegenwoordigden, terwijl 10.000 menschen de vergaderingen bijwoonden. De president der Vereenigde Staten heette de afgevaardigden welkom in de hoofdstad. Bij de Unie der Zondagsscholen hebben zich 286.000 scholen met 2 millioen onderwijzers en 38 millioen leerlingen aangesloten.

Ook in N.-Amerika wordt de behoefte gevoeld om de predikantstractementen te verhoogen. De levensmiddelen worden duurder, de levenswijze eischt steeds meer geld en daardoor komt menig predikant in het gedrang. Men heeft van elf kerken onderzocht hoe het staat met de predikantstractementen. En het bleek dat 2 percent der Dienaren des Woords meer dan ƒ S.oco per jaar ontvingen; 17 percent ontvangt meer dan ƒ 4.800, en 40 percent minder dan /2400. Ook in de pers wordt op den nood der misimumlijders gewezen, en terecht.

De president van de driemaandelijksche meetings der Geünieerde Methodistische kerk van Engeland, de predikant Chapman, heeft met het oog op vergaderingen in Sept. en Oct. aanstaande een schrijven gericht aan de kerken, om haar er op te wijzen, dat op die [samenkomsten voornamelijk twee dingen ernstig aan de orde moeten komen. Het eerste is: de belangrijke vermindering van het getal leden. De tegenwoordige stand van zaken kan niet in overeenstemming zijn met den wil Gods. Als middelen tot verbetering geeft Rev. Chapman aan: ie. Ieder wijdde zich opnieuw aan den dienst des Heeren; 23. Men smeeke gemeenschappelijk en gedurig om een rijken doop van den Heiligen Geest; 3e. Mea berame wijze middelen om te komen tot een uiterste krachtsinspanning tot evangelisatie.

Het tweede punt is de betreurenswaardige vermindering van het aantal leerlingen en onderwijzers op de Zondagsscholen.

Om hierin verandering te brengen, stelt Rev, Chapman voor, de tot hiertoe gevolgde methode te wijzigen, het onderwijs op hooger peil te brengen en te bidden dat de leerlingen tot Christus zullen geleid worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 september 1910

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 september 1910

De Heraut | 4 Pagina's