GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Engeland. Uit de Calvinistische Methodistische kerk van Wales. In het vorstendom Wales vindt men eene Calvinistische methodistische kerk, wier ontstaan zoo nauw verbonden is met den arbeid van Whitefield, Howel Harris en Thomas Charles, welke betrekkingen onderhoudt met de Gereformeerde Kerken in Nederland, ook door het zenden van afgevaardigden naar onze Generale Synoden.

Eenige dagen geleden hield deze kerk hare „Association meetings" te Carnarvon. Tijdens de samenkomsten werd Gods Woord verkondigd, waarbij groote menigten sich rondom de kansels verdrongen. In bet verslag dat uitgebracht werd, wordt de toestand der kerk in het jaar 1910 vergeleken met dien in 1900, en het resultaat was niet in alle opzichten bevredigend, vooral als men in aanmerking neemt dat in Mei tien jaar de revival onder leiding van Evan Roberts heeft plaats gehad. Wel kon er met dankbaarheid op gewezen worden, dat bijv. in het graafschap Carnarvon het getal kerken met drie vermeerderde, terwijl er 128 nieuwe belijdende leden gevonden worden. Maar elders waren de cijfers niet zoo bemoedigend.

De Genede, een nieuwsblad in Wales verschijnend, dat niet verdacht kan warden van vijandige gezindheid tegenover de Calvinistische Methodisten, maakte hierover de volgende opmerkingen:

„Deze mededeelingen doen ons zien dat de toestand ernstig is. Men jaoet de feiten onder de oogen zien. Het is niet goed „vrede" te roepen, als er geen vrede is, of behagelijk met de armen over elkander te zitten, terwijl het land gepaganiseerd wordt....

De Methodistische vaderen braken met de Engelsche staatskerk, om den last van hun Meester te gaan volbrengen en uit te gaan in de velden en op de wegen.... Maar nu «ijn onze kerken en hare predikanten tevreden met het verkeeren in hun eigen schaapskoai sn laten de wereld gaan waarheen zij wil., .. Vóór de dingen weer kunnen wordsa gelijk het behoort, vreezen wij dat sommigen weer zullen moeten dissentieeren van de Dissenters en met de Nonconformisten behoorea ta breken".

Wij beamen deze woorden niet geheel. Da Heere heeft de ambten in Zijae kerk ingesteld, in de eerste plaats „tot volmaking der heiligen en tot opbouw van het lichaam van Christus". Wanneer deze arbeid in getrouwheid gedaan wordt, blijft het zoeken van het verlorene en het terecht brengen van het weggsdrevene niet uit. Als de kerk des Heeren bloeit, oefent zij invloed uit op de wereld, in wier midden zij leeft. Zij is dan een licht op een berg. Wij houden het er dan ook voor, dtt als er in dese dagen geklaagd wordt, dat er zoo weinig kracht uitgaat van de kerk des Heeren op degenen die buiten zijn, dit voornamelijk daaraan te wijten is, dat de kerk des Heeren in een kwijnenden toestand verkeert.

Laat ons nog hieraan mogen toevoegen, dat niet alleen de Calvinistische Methodistische kerk van Wales te klagen heeft over stilstand of achteruitgang. Die klacht wordt nog sterker vernomen in de Methodistische kerken die Wesley tot haar geestelijken vader hebbes.

Griekenland. De B ij bel in de volkstaal verboden.

De Bijbel kan in Griekenland niet meer in e volkstaal uitgegeven werden. Slechts zeer weinigen verstaan bet Grieksch, waarin het ieuwe Testameat geschreven is. Nu werd tien aren geleden bij administratieven maatregel verboden het Nieuwe Testament ia de hedenaagsche Grieksche taal uit ie geven, en thans s eenzelfde verbod uitgesproken ten opzichte an het Oude Testament; men denkt door den nvloed van het Patriarchaat te Constantinopel. aardoor wordt het Grieksche volk beroofd van en Bijbel in de volkstaal.

Het Britsch en Buitenlandsch Bijbelgenootchap heeft te vergeefs getracht, de Heilige ynode te bewegen toe te staan, om op zijn osten een vertaling van die Syaode in het icht te geven. Het genootschap deed daarna een beroep op den beteren Griekschen geest, ie steeds de bewondering en vriendschap van et Engelsche volk beeft geronnen, opdat het itspreke, of men in Griekenland al dan niet rijheid hebben zal, om den Bijbel in de taal ie het volk spreekt, te lezen", Of dit beroep ets uitwerken zal, moet de toekomst leeren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 september 1911

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 september 1911

De Heraut | 4 Pagina's