GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Classe Dordrecht.

Classe Dordrecht. De kerkeraad der Geref. kerk te SUedrecht bericht, dat de classe Dordrecht D.V. vergaderen zal te Dordrecht op Donderdag 11 November a.s., gewone tijd en plaats.

Punten voor het agendum worden ingewacht vóór of op Zaterdag 23 October e.k. bij den scriba.

Namens den kerkeraad voornoemd:

J. BRUIGOM, praeses.

A. F. VAN NEUTEGEM, scriba.

Sliedrecht, 8 Oct. 1914.

Classe 's-Gravenhage,

De kerkeraad der Gereformeerde kerk te 's-Gravenhage, bericht, dat de classe 's-GravMihage te 's-Gravenhage vergaderen zal op Dinsdag 16 November a.s-, en niet op 9 November, zooals eerst gemeld is.

Namens den kerkeraad voornoemd:

C. LiON CACHET, scriba.

De roepende kerk van Hellevoetsluis maakt bekend, dat de classe Brielle op 3 Nov. te Middelharnis zal vergaderen des v.m. te 9 u. 30. Stukken voor deze vergadering worden vóór 27 Oct. bij de laatstondergeteekende ingewacht.

A. KOLLAARD, praeses.

P. PRINS, scriba.

Korte notulen der vergadering van de classe Barendrecht, 1 Sept. 1915 te Barendrecht.

1. De praeses van den kerkeraad der roepende kerk. Ds. Kunst van Barendrecht, opent te half negen de vergadering. Gezongen wordt Ps. 84 : 3, gelezen Psalm 84. De praeses gaat /oor in gebed.

2. Op aanwijzing van den praeses worden de credentie-brieven nagezien door Ds. Goote en br. C. Wüst. Alle kerken blijken wettig vertegenwoordigd. Er zijn vier instriicties. Bij onderzoek wordt de afwezigheid van een der dienaren des Woords, in wiens plaats een ouderling werd afgevaardigd, verklaard uit de omstandigheid, dat die leeraar nog niet van vacantie was thuisgekomen. De classe spreekt hierover hare afkeuring uit, indien althans blijken zou dat dit inderdaad de reden van afwezigheid is.

3. Het moderamen wordt geconstitueerd. Ds. Kunst is praeses. Ds. Steenhuis assessor. Terwijl in de plaats van Dr. Greydanus, die de classe verliet, als scriba wordt aangewezen Ds. Goote.

4. 'Terwijl de assessor praesideert, leest de^ctuarius de notulen, die goedgekeurd en geteekend worden.

5. Aan de orde komt het rapport van de laatste Particuliere Synode, dat gedrukt ter tafel is. Het geeft tot geen discussie aanleiding. De wenschelijkheid wordt uitgesproken om voortaan het gedrukt rapport niet slechts aan de kerken, maar ook aan de zes dassen te zenden.

6. Rapport wordt uitgebracht van de vergadering der kerken van Barendrecht, Heerjansdam en Rijsoord, waarin de approbatie der beroeping van Ds. Runia naar Arnemuiden werd verleend, Wordt voor kennisgeving aangenomen.

7. Gelezen ^j'ordt een circulaire van Deputaten der Generale Synode voor de verzorging van em. pred., pred.-weduwen en - weezen. Aangedrongen wordt daarin op een onderzoek, of alle kerken reeds de door Utrecht 1905 gewilde stipulaties met hare dienaren hebben gemaakt. Een voorloopig onderzoek geeft gunstig resultaat. Den kerkvisitatoren wordt deze zaak bijzonder aanbevolen.

8. Een verzoek om hulp in den dienst des Woords van de classe Briella wordt gelezen. Waar in eigen kring het getal vacaturts zoozeer toenam, moet de classe tot haar leedwezen besluiten deze hulp niet te kunnen verleenen.

9. Gelezen worden de stukken betreffende de beroeping van Ds. van Pernis naar Schoonrewoerd. Ze zijn alle in orde. Een acte van losmaking wordt in duplo aan Ds. v. P. verleend.

10. Aan de orde komen de instructies van de kerken te Zuid-Beyerland, Strijen, Westmaas, Klaaswaal en Heerjansdam, alle vervulling vragend van vacaturebeurten.

Alle aanvragen worden toegestaan. Deputaten ad hoc zullen de regeling dier vervulling ontwerpen.

11. Aangewezen worden tot consulent van Westmaas, Ds. Heidema, van Zuid-Beyerland Ds. Koolstra, van Strijen en Klaaswaal Ds. Goote, en Heerjansdam Ds. Kunst.

12. Bij de rondvraag naar art. 41 K. O. brengt een der kerken een zaak ter sprake, die de classe echter nog jniet in behandehng kan nemen, aangezien niet bleek dat zij in de kerkeraadsvergadering niet had kunnen zijn afgehandeld.

Geklaagd wordt, dat bij de afscheidsprediking van een der dienaren des Woords geen classikaal vertegenwoordiger aanwezig was. Het blijkt, dat de betrokken kerk van de afscheidsure geen kennis had gegeven aan den consulent en deze dus niet ingebreke kan worden gesteld.

13. De kerken van Heerjansdam, Westmaas en Numansdorp vragen volgens art. 11 of 13 K-O. dezelfde ondersteuning aan als het vorige jaar is genoten. Die aanvragen zullen onderzocht worden, ook in verband met de vacaturen dier kerken.

14. Er wordt gepauzeerd. De collecten en quota worden ge'ind. Eenige nlatatige kerken worden na de pauze vermaand, de vereischte collecten en bijdragen alsnog te zenden.

15. De deputaten worden gecontinueerd. In de vacature van Pernis wordt als deputaat voor de evangelisatie aangewezen Ds. Schouten en als deputaat voor de vacaturebeurten eveneens Ds. Schouten.

16. De vacaturebeurten worden aldus geregeld: Klaaswaal 10 Oct. Ds. Steenhuis, 21 Nov. Ds. Heidema en 12 Dec. Ds. Goote. Strijen 12 Sept. Ds. V. Pernis, 21 Nov. Ds. Goote en 12 Dec. Ds.'Steenhuis. Zuid-Beyerland 17 Oc Ds. Heidema, 14 Nov. Ds. koolstra, 19 Dec Ds. Sleeswij k Visser. Westmaas 3 Oct. Ds. Sleeswijk Visser, 21 Nov. Ds. v. Duin°, 12 Dec. Ds. Koolstra. Heerjansdam op nader te bepalen datum Ds. Kunst.

17. Dsi Schouten, over wiens herstel bij den aanvang der vergadering door den praaees de blijdschap der classis was uitgesproken, dankt voor de in zijn krankheid ondervonden hulp van de zijde der classis, met name van de Dienaren des Woords. Hij gewaagt van den zegen dien de Heere over de kerk van Ridderkerk geeft.

18. Ds. van Pernis spreekt een hartelijk afscheidswoord, dat door den praeses beantwoord wordt. De vergadering zingt Ps. 100 : 4.

19. De volgende fclassicale vergadering zal door de kerk van Bolnes D. V. tegen 1 Dec.

20. Ds. van Pernis gaat in dankzegging voor. De praeses sluit de vergadering.

De Actuarius,

J. G. KUNST.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 oktober 1915

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 oktober 1915

De Heraut | 4 Pagina's