GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Gerichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Gerichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons:

Met de verzending der kwitantiën is't zoo ver gevorderd, dat alle H.H. correspondenten en agenten wier lijstjes ontvangen zijn, hunne kwitantiën kunnen thuis hebben.

Bij het overmaken der geldenis het 't best, zoowel voor groote als kleine bedragen, gebruik te maken van den post girodienst No. 632 7, welk nummer aan alle postkantoren bekend is.

Werd de vorige week een belangrijk bedrag voor het fonds 1920 uit Afrika vermeld, ook in Amerika denkt men aan de Vrije Universiteit, zooals uit de annonce in de Heraut bleek.

Wel worden nog uit Amerika niet zooveel dollars ontvangen als ponden uit Zuid-Afrika, maar dat komt, omdat de oud-studenten in Amerika niet zooveel medewerking kunnen betoonetf als die in Afrika aan den dag.leggen.

Evenwel, dat zal nog wel komen.

Dat werken winnen is, blijkt weer uit de opgave uit Overijsel en een klein stukje van Drenthe ontvangen.

Dezelfde broeder, die met zooveel succes Noord-Brabant heeft bewerkt, is meer Noordelijk opgetrokken en het werd hem gegeven ook daar warme belangstelling te ontmoeten.

In een goede week tijd werden 105 contribuanten ingeschreven en de contributiën met f 180 verhoogd, en wel in Genemuiden 23 contribuanten /" 29, ih Zwartsluis 37 ƒ 55.50, in Hasselt 15 ƒ 22.50, in ZwoUerkarspel 2 ƒ 6 en in Assen, waarmede de Drentsche tocht begonnen is, 28jWot een bedrag van f 67. Opmerking verdient, dat nog geen twee jaar geleden n deze plaatsen was gewerkt en gewonnen en dus van een naoogst kan worden gesproken.

Zij dit tot aanmoediging van de broeders correspondenten en agenten. Soms meent men dat er heusch niet meer te winnen is, en het

blijkt toch, dat er altijd nog wel wat te vindea is.

Het bewerken der groote steden is wel het meest moeilijk.

Het zou overweging verdienen, een prijsvraag uit te schrijven voor de beste wijze van bewerking. Wellicht moet het den weg op, die aan de kerken wordt aanbevolen, nl. het parochiale stelsel ia te voeren. Reeds is daarmede een begin gemaakt voor Rotterdam. Kralingen heeft destijds een lokaal-comité verkregen en de inkomsten zijn er meer dan verdubbeld.

Delfshaven is opnieuw aan 't organisèeren. Zoo zou ook te Katendrecht een comité kunnen optreden.

Voor Amsterdam zijn herhaaldelijk pogingen aangewend om Overtoom of Amsterdam-Zuid te organisèeren, en ook Watergraafsmeer.

De winter-samenkomsten zijn aangevangen. Winterlezingen zijn georganiseerd over hoogst belangrijke, vaak nieuwe gezichtspunten. Ov^er de Vrije Universiteit behoeft niet meer gelezen te worden, of toch ja, wat zou het van groote beteekenis zijn, zoo men nog eens ging lezen bij V.: „Strikt genomen", „Souvereiniteit in eigeo kring", „De hedendaagsche Schriftcritiek in hare verderfelijke strekking", „Verflauwing der grenzen", „Het Kerkrecht in zooverre het de Kerk met het recht in verband brengt" en „De beteekenis der gemeenteleden als zoodanig volgens de beginselen, die Calvijn, toen hij openlijk optrad, heeft ontwikkeld en toegepast", enz. enz.

Een arsenaal vol wapenen voor „de jongeren" die zich druk maken met „nieuwe dingen" die reeds jaren geleden zijn genoemd en weerlegd.

L. S.

De classis Dordrecht heeft in hare vergadering van 18 September 1919, gezamenlijk met de hoogleeraren der Theol. School te Kampen en de professoren van de Theol. fac. v. d. Vrije Universiteit te A'dam, onderzocht in de vakken voor het praeparatoir-examen, uitgebreid met de vakken, waarin ook bij het peremptoirexamen wordt geëxamineerd, den eerwaarden Heer A. Lauwers, gewezen R. K. priester, en hem met alle stemmen toegelaten om té staan naar de bediening des Woords en. der Sacramenten in de Geref. Kerken in Nederland.

Deze broeder heeft den wensch te kennen gegeven, dat er geen beroep op hem zoude uitgebracht worden, aangezien besprekingen gaande zijn, die tengevolge kunnen hebben, dat hij aan de kerk van Brussel verbonden worde, in betrekking tot de evangelisatie.

Namens de Classis voornoemd,

C. J. GOSLINGA, k. t. praes.

G. M. V. RENNES, h. t. asses.

M. M. HORJUS, h. t. scriba.

Dordrecht, 18 Sept. 1919.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 oktober 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Gerichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 oktober 1919

De Heraut | 4 Pagina's