GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Ons plan.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ons plan.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Mag ik onzen lezers in korte trekken het plan (ik Bou 'haast hebben geschreven: den plattegrond) van ons blad voorleggen?

Dit proefnummer draagt vanzelf een exceptioneel karakter.

Men ontvangt hieruit wel eenigazins een idee van wat ouze „Refoi-matie" week aan week hoopt te bieden. Maar toch niet ten volle.

Daarom .zial een enl^el woord van inlichting' niet ondienstig zijn.

Gelijk men laan het hoofd van ons blad kan , zien, hebben tal van Medewerkers hun woord verpand om tot het welslagen vsin onze actie het hunne bij te dragen. Laat ik de veiizekering mogen geven, dat zij hun naam niet enkel hebben gegeven om moreelen steun te verleenen, gelijk dat wel voorkomt, maar om met artikelen van bun band de zaak der Reformatie daaidwerkelijk te dienen. De opzet is n.l. deze, dat de Redactie niet alleen of in hooldzaak zal spreken, maar in zeer ruimen zin het woord aan anderen zal laten. Het behoeft dan bijna geen afzonderlijke vermelding, dat ieder slechts verantwoordelijk is, voor • wat hijzelf heeft geschreven.

En nu iets over de verschillende rubrieken.

De vóórpagina is bestemd voor de bespreking van een belanjgrijk onderwerp van meer algeme en en aard. Voor afwisseling , zal daarbij gezorgd worden. Daarom zullen er geen lange artikelenreeksen in worden opgenomen. Vijf nummers is het maximum, dat daarvoor ter beschikking wordt gesteld. Bovendien .zal aan de schrijvers van vervolgstukken gevraagd worden om hoven een volgend artikel den korten inhoud van wat reeds voorafging te plaatsen, aoodat de lezers dadelijlc weer georiënteerd zijn.

Dan komt een meditatie, welke geen breede Schriftbeschouwing wenscht te geven, maar een enkele gedachte uit een Schriftwoord licht en die kort uitwerkt. Da theologische Redacteuren hebben deze rubriek gfSzamenlijk voor hun rekening genomen. Zij zullen elkander om de maand vervangen.

Rechtens heeft het Kerkelijk Le, ven aanspraali; op een volgende i'ubriek. De aorg daarvoor werd aan mij opgedragen. Echter doe üc een krachtig beroep op de medewerking van anderen.

Sociaal Leven nam Dr. Dijk op zich. Ook hij , zal ^ich daarvoor in verbinding met anderen stellen.

Zendingen Evang elisatie zal door Dr. Wielenga worden geredigeerd. Ds. J. Di Wielenga van Anna Jacoba-Polder en de heer N. Baas zullen onder meer hem hierin ter zijde staan. Ook Dr. Van Andel beloofde reeds een bijdrage.

Litteratuur en Kunst werd eveneens aan Dr. Wielenga toebetrO'Uwd< t3? o namen onzer Medewerkers staan er borg voor, dat ook onder hen mannen van talent gevonden worden, die izich met liefde op dit gebied , zullen bewegen.

Van Ds J. C, RuUmann kan men van tijd tot lijd verwachten een Brief aan een jongeren tijdgenoot.

In Euitenlan dsche Kerken hoopt Dr. G-. Keizer de lezer? op de hoogte te houden met wat er buiten onze erve in het kerkelijk leven voorvalt. Bovendien •zullen correspondenties uit het buitenland zelf daarin een plaats vinden.

Bij de B o e k b e s p rl e k i n g, die in handen van Redacteuren en Medewerkers wordt gegeven, zial met geen andere belangen rekening worden gehouden dan met die onzer lezers. Naar het oordeel der Redactie mogen de gewone recensie-loopjes er niet in voorkomen. Voor openhartige critiek zal niet worden teruggedeinsd. Evenwel .zal hierbij steeds de toeleg voiorzitten, om de waardeering niet onder de critiek te laten lijden.

Door mij .zial vervolgens een Pers-schouw worden gegeven. Bij uitzondering slechts zullen stulcken van eenige lengte worden overgenomen. Meestal zullen uit andere bladen en tijdschriften, niet alleen van onze, maar oiok van andere richting enkele typeerende zinnen over allerlei actueele onderwerpen worden aangehaald. Het behoeft wel geen betoog, dat alles wat in deze rubriek wordt opgenomen, nog niet onze instemming heeft. lic wensch liierin slechts onze lezers met het oordeel van anderen in kennis te stellen.

Prof. Dr. Grosheide en Dr. De Moor werden bereid gevonden een Vragenblus gereed te zetten en den weetgierigen met hun veelomvattende kennis te dienen. Men zendo zijn vragen aan Eerstgenoemde, Amsteldijfc 83, Amsterdam: .

Echter zal nog meer worden gedaan om met onze lezers voeling te houden. In ons blad zal ook oen ruimte gereserveerd worden voor Stemmen uit o n iz e Kerken. Ieder, die de Gereformeerde belijdenis van harte lieflieeft en over het een of ander weleens zijn gedachten wü uitspreken met het doel hierdoor reformeerend en ontwikkelend te werken, vindt hier gelegenheid. Natuurlijk moet de Redactie daarbij .zekere grenzen trekken. Vooreerst mogen zulke inzendingen niet te veel plaats vragen. Men gelieve daarom zijn bordeel saam te vatten in ten hoogste vijftien regels druks. Voorts worden geen stukken opgenomen, die een aanklacht behelzen tegen een persoon of eenig kerkelijk college. AI het persioonlijke en al wat den kerkelijken weg ontwijkt behoort hier sti'eng te worden geweerd. Eindelijk berust, gelijk van zelf spreekt, de beslissing-over het al-of niet-geschikte voor opname bij de Redactie. En waar de Redactie als regel eens per maand vergadert, verwachte men geen onmiddellijke plaatsing van het toegezondene. Overigens hopen wij, dat van deze gelegenheid een druk gebruik zal worden gemaakt. Hiermede wordt stellig voldaan aan een verlangen, dat in den boezem onzer Kerken leeft.

Zóó ziet dan ons plan eruit.

Het is echter voor uitbreiding vatbaar.

Dat onizelJezers die sp'oedig mogelijk maken!

En ik twijiel er niet aan of dit zal ook g, eschieden, wanneer refclrmatorische bezieling ter eere van G-od en Ziin Christus onze Kerken doortrekt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 september 1920

De Reformatie | 8 Pagina's

Ons plan.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 september 1920

De Reformatie | 8 Pagina's