GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

PASCHEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PASCHEN.

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het P; i^M^^pi^^clitig^.uiiPf^Tiet christendom, rees omhoog in één \wgenbiik.

Het kan niet in tijdsduur worden uitgerukt, hoelang het vorderde, dat de geest van onz^n Koning Jezus Zicli, , met. Zijti niet ontbonden licha^^.ver-

Sneffp^lÉI^^E^^^SlS^lfel^PSaar

Hoogéy •%•& • "de 'Wóhderbüoin verheft' 'zij''ziè

En even vergankehjk als de vvonderboom waè\^ even onvergankelijk is zij.

Zij is gegoten uit eeuwigheidsgraniet..^

Zij zal niet dooibuigen, al drukt de kerk der tocgbbiachten, liet geestelijke gebouvy'der l< 3vende steeiicn steeds'zwaarder. \lpSlïï^^ifef*S"

Zij zucht niet onder een ziéieni^/'stlaJïF SCMC oiider een lichamenlast van een schare, die niemand tellen kan.

'Geen schgur, geen barst vertoont zij.

En heel de kerk van alle eeuwen jubelt het in haar Paaschpsalm uit: Wij zien hej!, maar doorgronden 't niet.

Geen scheur, geen barst in de Opstandingszuil?

Zoo heeft van deA eigen morgen der opstanding het ongeloof geïnsiniieerd..

Reeds den eersten dag begon de wereld de Paaschvreugde der, discipelen te veigfillen door haar lengen.' '^^^^ - ^^^^ft^ÉI'"

Maar hoe aë-ötóg& kochte wachters'hètóok" uitbazuinden: men heeft het lichaam van Jezus gestolen, als wij sliepen, zij lieten daardoor hun blijdschap niet dempen.

Zij wisten.

Zij hadden gezien.

Menig keer daarna vertoonde de heilige Verrezene zich aan hen met velo gewisse kenteekenen.

Eu zij; die door hen in Jezus' naam gelooven, de levenskinderen, de zonen en dochteren der opstanding laten de geestdrift van Paschen door alle leugenen, welke tot op heden tegen het bpstantlingsfeit gestoffeerd worden, niet dooven.

Al hebben zij zelf Hem niet gezien, zij juichen raet (Ie jongeren mee: de Heere is waarlijk opgestaan en Hij is van Simon gezien.

Zij zijn de zaligen, die niet zien en nochtans gelooven.

Zij eiscben geen zintuiglijke waarneming eer zij aannemen, dat Jezus leeft.

Zoo deed Thomas. Hij stelde de zintuiglijke waarneembaarheid van 'len levenden Christus afhankelijk van zijn zintuiglijke waarneming, ^^iï^^lgf

Maar Clnistus gaf" bfef hem bij Zijn verscbijning '6 veistaan, dat zintuiglijke 'waarneembaarheid en zintuiglijke waarneming twee zijn. /

En Thomas kon zijn standpunt niet handhaven. Hij jcon - ^^^i^., aanbidden „mijn Heere en mijn God!

'•jecn enkele valsche verf loopt er door het he-Welsch marmer van de opstandingszuil. - j^et i^ maagdelijk wit.

De strijd, welke om het Paaschfeit gestreden Wordt, koncentreert zich voor een goed deel om "G zintuiglijke waarneembaarheid.

Neen, dié zintuiglijke waarneembaarheid is maar niet iets van minder belang,

De zaligheid, de eere Gods hangt er aan.

Indien de opstanding had plaats gehad op een wijze, waardoor zij aan de zintuiglijke waarneming als zoodanig ware ~örü|mSiliyiï; ? fc zou geen opstanding zijn. "-px^p^i& ^^^ms^iSf»^

Al mag ik mijn vinger niet steken in het teeken Zijner nagelen, Hij moet toch hot lichaam hebben hoi nomen, waarin' dat teeken shiat afgedrukt.

Wat zou het Paaschfeit beteekerien, indien Christus jüot te zien en te hoor en en te tasten ware?

i3au zou do opstanding-slechts een spelen-met woorden wezen. .^p^^^s^ipk/^^ps^^^^

De zintuiglijke, waainèöihlsaarhéïd' is jiïi^^^t centrale in de verrijzenis onzes Heeren^'Sfé-teö.

Dat heeft het ongeloof ter dege gevoeld.

Nu eens loochende het die zintuiglijke waarneembaarheid driest en stout, dan weder nam liet iïjnere kunstgrepen te baat en suggereerde: liet zintuiglijk waarneembare is immers van lager orde, de opstanding moet in de sfeer van de .hoogste feitelijkheid worden gezocM^^ï; *i|al|if|^ër draagt zich alles geestelijk toe. ''''•' ' ^' '"''•''"

En het moet met schaamte bekend, al die ongeloof svindingen resonefiip.i^; ^|i; ^Je^.; ^^^^^p^iking van tegenwoordig. - .-SÏ'^fci^P^MMilr^^^S^^s

He-t wordt van de kansel j urtgezoenid: Paaschfeest is lontefecst. De opsüiu'ding is het symbool van het nieuwe leren, dat steeds weer uit wat dood scheen doorbreekt. ZoO' kan ook het geloof in Gods liefde niet sterven. Het kan doormaken een wintertijd. Maar daarna botten toch de knoppen uit en uit die knoppen wringen zich bladeren, bloemen en vruchten en de zon van den hemelschen Vader vervult dé luchten van geurige mcnsclienliefde. ; , , ; ; J„; ^; 'V

Het wordt f^^pkansels gepropageerd: de droefheid had bij de discipelen het dieptepunt bereikt. Wildon zij niet psychisch samenbreken, dan moesten zij wel tot autosuggestie de toevlucht nemen. Zij infekteerden elkander: hij kan niet dood zijn. En' de meest sensibele naturen oifder hen kregen liallucinaties: zij zagen hem in levenden lijve vóór zich. Zij aimbaden hem. Doch dat is het beste bewijs, dat het christendom niet staat of va.lt mot menschen. De eerste christenen waren argelooze zielen, maar in gebrekkige vormen brachten zij' de boodschap der onsterfelijkheid. Dit is het eigene in het Paaschevangelie: de herinnering van den Goede, den Groote leeft voort en zal menigeen ten voorbeeld zijn op het moeilijke levenspad, aansporen tot zachtmoedigheid, geduld geven bij het lijden, sterkte instorten om te sterven en tot het einde toe het optimisme doen behouden.

Het wordt van de kansels geleeraard : verre boven den zintuiglijk waarneembaren mensch Jezus gaat de Christus-idee. En nu bestaat hierin de Oipstanding, dat men na het'sterven van Jezus de Christusidee, welke vooral in de astraalreligies reeds lang bestond; op Jezus toepaste, in dien zin verrees Jezus voor de , , leerlingen" uït het graf en dit maakt de blijdschap van Paschen uit, dat de Christusidee onvergankelijk, onuitroeibaar is. Mensdien gaan heen, maar de ideeën blijven. Mï^W:

Het wordt van de kansels verkondigd: niét de histojische Jezus heeft de hoogste waarde voor het christelijk geloof. Het moet u te doen zijn om den thans levenden Heer in den hemel. Indien gij Zijn gemeeuschap ervaart, dan kunt gij desnoods alle 'historische werkelijkheid miss.en. Dan is er u weinig aan gelegen of Jezus uit een moedermaagd is geboren, of Hij inderdaad leefde, gelijk de evangeliën u beschrijven, of Hij opstond en door allen die in 1 Korintbe 15 worden vermeld is gezien, of Hij voor de oogen van zijn discipjelen ten hemel voer. Al zou de historische kritiek u dat alles ontnemen, de waarheid van het Christelijk geloof zou ei' niet door veranderen. De echte opstanding-rust voor u "hierin, dat gij 'u het kontaJct met (den lovcn'don hemel in Christus bewust wordt.': ^? ^^sfc

Zoo wordt op allerhande wijze, zelfs doóff\i-te vleien met do hoogere werkelijkheid van ervaring en bevinding, aan de zintuiglijke waarneembaarheid van de Opstanding en den Opgestane getornd. Zoo wordt het Paaschfeit ontfeit.

Maar de oprecht geloovige onderkent in al deze thcoiieën en hypotheses ' cle stem van den Leugenaar van den beginne.

Hij hoort hierin een herhaling van het: is het ook? , waai mee de verleiding eens tot den mensch kwam.

En hij veijaagt den duivel van de deur van z'yn jiart met een: ga weg, Satan, daar staat geschreven: de Heeie is waarlijk opgestaan en Hij is van Simon gezien.

Mijn Heiland bleef niet zintuiglijk waarneembaar in den dood.

Want dan was Hij mijn Heilaird niet meer.

De Doodvorwinnaar is evengoed zintuiglijk waarneembaar.

Als ik dat niet kon gelooven, ware ik de ellendigste van alle schepselen. -

De zintuiglijke waarneembaarheid is voor mij geen bijzaak pp Paschen, maar hoofdzaak.

Weliswaar leef. ik thans nog door geloof' en niet door aanschouwen.

Weliswaar is mijn Jezus thans nog aan mijnzintuiglijke waarneming onttrokken.

IMaar mijn nieren verlangen in mijn schoot om Hom, den Zintuiglijk Waarneembare straks niet alloen met zielsoog, .maEt; !.: .-ook metrjïiJS lichamelijk oog te zienJ|#8^^^di#fSg^fe%

En dat verlangen-Kal-h6Wect^*--55wp; en.

Want ik heb de belofterilflgiiv^^i:

Ik zal Hem zien gelijk Hij is.

Mijn oogen zullen den Koning zien in Zijn onvergelijkelijke schoonheid.

Hij verzekert mij op dit Paaschfeest: Ik loef en gij zult leven.

Ik, zal leven gelijk Hij.

Niet slechts-als afgescheiden ziel.

Maar als het volmaakte zal gekomen zijn ook in oen zintuiglijk waarneembaar lichaam.

Ik zal Hem mogen aanraken.

Ik zal, wat aan de Magdaleensche niét vergund. was. Zijn voeten mogen Jcussen.

Ik zal Hem hartelijk mogen omhelzen.

Ik zal als vol mensch mij aan Hem, nog voller mensch, in Wien de volheid der Godheid lichamelijk' woont, mogen verzadigen.

Dan zal het aUijd I^aaschfeest voor mij zijn.

En gij, o-ongeloovige, zult Hem ook zien.

Niet verscholen achter een wolk.

Maar zittend op een wolk.

Dan zult gij, hoe religieus gij uw ongeloof ook inkleedt, moeten getuigen: en toch was .Hij zintuiglijk waarneembaar.

Gij zult Hem aanschouwen, maar niet van nabij.

Gij zult Hem zien, dien gij in uw ongeloof doorstoken . hebt.

En gij zult rouw bedrijven.

Maar het zal een te laat berouw zijn.

De gemeente van dezen dag achte het zintuiglijk waarneembare in het Paaschfeit toch niet van ondergeschikt gewicht.

Zij late het in haar.. Paaschzangen volle recht wedeivaren. - -'^'1 *

Alzoo vange zij het eeuwige Paaschfeest reeds in deze dagen aan.

HEPP.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 april 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

PASCHEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 april 1926

De Reformatie | 8 Pagina's