GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

HET AMERIKAANSCHE WIJKKEBKEN-STELSEL ONS TEN VOORBEELD.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

HET AMERIKAANSCHE WIJKKEBKEN-STELSEL ONS TEN VOORBEELD.

19 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het groot aantal kerkgebouwen is niet alleen te verklaren uit de talrijkheid van de „denominations", maar niet minder draagt het streng doorgevoerde parochiestelscl hot zijne ertoe' bij.Om drieërlei reden ontstaat er een nieuwe parochiekerk.lo. omdat een kerkgebouw te klein wordt voor de steeds gi-oeiende gemeente.2o. omdat ergens een nieuwe wijk ontstaat.3o. omdat tengevolge van het Anierikanisatie-proces het sterk toenemende Engelsch sprekende deel der gemeente om eigen diensten vraagt.Om het leven van een Amerikaansche parochiekerk goed te leeren kennen, kiezen wij er één van uit en deelen allerlei bijzonderheden omtrent haar mee.Toelichting over den staat van inkomsten.

I'Op den staat van uitgaven yan deze wijkkerk vindt men veivolgens „Printing, Psalters and Catechism Books", d.i. drulcwerk, psalm-en catechi^atieboeken ruim 196 en „Bijbels in 'de kerk" ruim 148 dollar.

Uat wijst op een aanbevelenswaardig gebruik in onze Amerikaansche wijkkerken.

De kerkeraad zorgt, dat er op iedere plaats een b ij b e 1 en een psalmboek ligt.

Niet alleen voor vreemdelingen levert dat gerief, maar ook voor de eigen gemeenteleden.

De gewoonte, welke hier t© lande bestaat, dat ieder zijn eigen bijbel en psalmboiek moet meebrengen, jieeft een onmiskenbaar nadeel.

Velen laten uit gemakzucht hun bijbel maar thuis of Ijehelpen zich met een Nieuw Testament, en de psahnboeken nemen al kleiner afmetingen aan. Ondernemende uitgevers adverteereir boekjes-ter grootte vaii een lucifersdoos. Bij ietwat donlter weer zijn deze zelfs voor jonge oogen onbruikbaar. Heeft men een vaste plaats in de kerk, dan worden niet zelden afgedankte exemplaren neergelegd. De oude Duitsche letter is soms sterk vertegenwoordigd. De gezangen achter de psalmen herinireren nog aan. den genootschapstijd. W; anneer bij deir schoonmaak alle boeken bij elkander, worden gelegd, doen ze vaak meer denken aan een stalletje op het Amstelveld dan aan een verzameling in gebruik bij een Gereformeerde kerk. Roerende artikelen worden er van tijd tO't tijd in onze kerkbodes geschreven om toch een heelen bijbel mee naar de kerk te nemen. Indien men echter wachten löoet tot allen aan dat verzoek voldoen, zou men over verscheiden leveirs moeten beschikken. Zelfs de zuigeling onder ons, die den hoogsten leeftijd zal bereiken, zal dat wel niet meer beleven.

', Zouden wij niet beter doen het voorbeeld van e Amerikaansche wijkkerk te volgen? |.: Een kleine verhooging van het budget en men

fDe bijbels in Amerika zijn alle van kloek formaat 6'ft psalmboeken evenzoo. Raakt er een wat sleets, de kerkeraad zorgt voor vernieuwing.

Het is een prettig gezicht, als men in de Amerikaansche kerk al die uniforme, goed onderhoaden, frissche kerkboeken de banken ziet stoffeeren.

En zooals bij meer gelegenheden vraagt men zich af: kunnen wij niet anders worden?

Aan de B o n d s - b i b 1 i o t h e e k is een van 100 dollar besteed. bedrag

Iedere kerk heeft een bibliotheek.

Meestal is zij het eigendom van den Bond vereenigingen in een gemeente. van

Elk gemeentelid heeft het recht er boeken uit te leenen.

De wijkkerk, waarover wij schrijven, beschikt over een kleine 1500 boeken.

Waar de kerk het hoo'ge belang van zulk een bibliotheek inziet, voteert zij jaarlijks een niet te kleine so'm voor het aanschaffen van boeken.

De verschillende vereenigingen nemen evenwel het leeuweitdeel voor haar rekening.

Ook in dit opzicht hebbeil wij te klagen over versnippering. '

Elke vereeniging heeft bij ons haar apart bibliotheekje.

Voor een deel komen in die verschillende bibliotheekjes dezelfde boeken voor.

En elk voor zich heeft slechts een beperkten omvang. • - .••• "-'..•Jïi.-.*'v*, ^i-i

In de Amerikaansche wijkkerkeaï"; 'ëc!hfér''h"0'uden alle vereenigingen voeling met elk'ande^

Zij' vormen samen een bond.

Wat men daar gezamenlijk kan doen, zonder het eigen karakter der vereeniging te schaden, doet men.

Zoo' is men ook in staat er een flinke bibliotheek op na te .houden, welke al maar aangroeit.

Op die wijze oogst men de voordeelen zoowel van decentralisatie als van centralisatie in.

Wat dunkt u?

Zijn wij - hier in Europa te oud om hiervan te leveren ?

S choolreparatie.

Dat is het hoofd van een anderen post.

Allicht zou men hieruit afleiden, dat de kerk daar de school onderhoudt.

Evenwel is dat niet het geval.

De christelijke school had een nieuw gebouw gekregen. De kerk heeft het onde gebouw gekocht. Hoewel het in de „basement", in het sous-terrein van de kerk' over genoeg lokaliteiten voor vergaderingen beschikt, heeft men ook nog op het verlaten schoolgebouw de hand gelegd. Het moest echter de noodige herstellingen ondergaan. Vandaar deze post.

Overigens offert deze kerk, gelijk men elders uit den staat van uitgaven lezen kan, jaarlijks duizend dollar voor de Christelijke School, bovendien voor de Christelijke School 'in het landelijk deel van deze gemeente. Country Christian School, twee honderd dollar en zij stortte nog in het bouwfonds van de Christelijke School (Christian School Building Fund) 30 dollar.

De séliool heeft dien steun hard noodig, want de staat subsidieert bijzondere scholen niet.

Zelfs was er in den staat Michigan een schoolwetamendement ingediend om het bijzonder christelijk onderwijs kortweg te verbieden.

Daartegen ontbrandde een aktie.

Een schoolstrijd werd aangebonden met het gevolg, dat het amendement verworpen werd.

Voor dien schoolstrijd nu droeg onze wijkkerk nog ruim 159 dollar bij.

Gelukkig zijn wij op dit gebied verder dan Amerikaansche broeders. onze

Zelfs ziet men onder Gereformeerden nog niet algemeen het gevaar van de „Püblia School" in.

Maar daarover later misschien iets. In deze reeks van artikelen hoort dit niet thuis.

Bulletins.

Zoo' heet een nieuw hoofd in dezen staat van uitgaven.

Men deirke hier niet aan kleine aanplakbiljetten, uitgegeven bij ziekte van den predikant ol zoo.

Neen, bulletins zijn lieele kleine blaadjes, ter grootte van onze tralitaatjes.

Zij beslaan gewoonlijk 4 pagina's.

Op de voorzijde vindt men een afbeelding van het kerkgebouw, daaroarder de namen van den predikant en den scriba met hun woonplaatsen en telefoonnummers en op een bulletin, dat thans voor mij ligt (niet van 'de door mij' besproken wijkkerk, maar van een andere) geheel onder aan de bladzijde den tekst: „How amiable are thy tabernacles, o Lord of hosts!" d.i. „Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o-Heere der heirscharen".

De achterzijde staat bedrukt met officieele bekendmakingen, die voor altijd gelden en dus elke, week gelijkluidend zijn.

Alles kort en krachtig. - ^^^^A

Wij nemen de moeite om die hier te VèrfMen:

Godsdienstoefening, des Zondags, halfüën v.m., 7 uur 's av.

K e r k e r a a d.

De Kerkeraad vergadert in gewone zifting in de konsistorie den tweeden Dinsdag van elke maand, 's av. om 8 uur.

Zondagschool.

Kerkelijke Zondagschool om 11 uur v.m.

De Zoudagschoolonderwijzers vergaderen 's Vrijdagsavond s om 8 uur.

Vereenigingen.

De iJannenvereeniging vergadert 's Woensdagsavonds' om 8 uur.

De Jongeliiigsvereeniging vergadert 's Zondag'snamiddags half 2.

De Vrouwenvereeniging en de Vrouwenvereonigiiig tot onderlinge vorming vergadei't om den anderen Woensdagnam. om half drie.

De Jongemeisjesvereeniging „In eenheid is kracht" vergadert 's Dinsdags om de Ï4 dagen, 's av. 8 uur.

Het Schoolbestuur vergadert den eersten Woensdagavond van iedere maand in de school in de Baxterstr.

B i h 11 o t h e e k.

Boeken uit de Kerkehjke Bibliotheek worden uitgeleverd 's Zaterdagsavonds van half 8 tot half 9.

Cathechisaties.

Borstius, leeftijd 5, 6, , 7 — 's Zaterdagsmorgens 10.45 uur.

Bijbelsche geschiedenis voor jongere kinderen, leeftijd 8 en 9, 's Zalerdagsmorgens 10 u.

Bijbelsche Geschiedenis voor oudere kinderen, O.T. leeftijd 10 en 11, 's Zalerdagsmorgens 9.15.

Bijbelsche Geschiedenis voor oudere kinderen, N.T., leeftijd 12 en 13, 's Zalerdagsmorgens half 9.

Kort Begrip, jongens en meisjes van 14, 's Zondagsmiddags 2 uur.

Kort B.egrip, jongens en (meisjes van 15 en 16, 's Zondagsmiddags om 2 uur.

Uitlegging van de Gereforiueerde Leer, jongelui van 17 en daarboven, 's Maandagsavonds 8 u.

Uitlegging van de Gereformeerde Leer, gehuwde verbond sleden, 's Zondags om 11 uur.

De tweede pagina betreft den dienst opi den bepaalden Zondag. Wij geven die hier onvertaald.

SUNDAY, OCTOBER 12, 1924.

Morning Service 9.30 o'clock.

Votum. ;

Psalter, iSfo. 207.

Invocation.

Reading of the Decalogue.

Scripture Lesson—Isaiah 28.

Psalter, No. 159.

Prayer. '

Psalter, No. 335.

Offertory Prayer.

Sermon—Isaiah 28:15, 16. „The Laying of the Foundation Stone."

Thanksgiving.

Psalter, No. 232.

Doxology.

Benediction. ', :

Evening Service 7.00 o'clock.

Votum.

Psalter, No. 317.

Invocation.

Readirig o£ the Apostles' Greed.

Scripture Lesson—Romans 8.

Scripture Lesson—Romans 8. Psalter, No. 171.

Prayer.

Prayer. Psalter, No. 123.

Offertory Prayer.

Sermon—Romans 8:29a. „Conformity to Christ."

Sermon—Romans 8:29a. „Conformity to Christ." Thanksgiving.

Psalter, No. 308:1—4.

• Doxology—Page 425, No. '8.

Benediction.

Ook voor hen, die geen Eiigelsoh kennen, is er wel uit wijs te worden.

Voor hen slechts een piaar vertalingen. Psalter =r psalm, reading of the Decalogue =: lezing van 'de wet, Prayer =1 gebed. Scripture Lesson = Schriftlezing, Sermon == Prediking, Benediction =r zegen, Reading of the Apostles Creed z= Lezing van de Geloofsbelijdenis.

Achter de opgegeven psalmen leest men de nummers 207, 159, 335, 232 enz.

Men hoeft n.l voox de 150 psalmen niet evenveel nummers. Eén psalm heeft in het kerkbo-ek, in gebruik bij de Chr. Ger. Kerk in Amerika soans meerdere berijmingen en melodieën. Vaak zijn enkele veizen op die eene melodie gezet en de volgende weer op andere.

Daaronder zijn zeer schöone melodieën. Maar over het geheel — dat is niet alleen onze opinie, maar ook van vele Engelsch sprekende Gereformeerden — moeten zij toch achter staan bij de onze.

Uit het oogpunt van Internatioiiaal Calvinisme ware het te wenschen, dat men op de oude Calvinistische psalmmelodieën Engelsche berijmingen vervaardigde.

Heeft het vele Hollanders in Hongarije getroffen, dat men, hoiewel met verschillende woorden, tocli dezelfde melodieën zong en gaf dat een wonder eenheidsgevoel, het zon zeer wensohelijk" zijn, dat alle kerken van Gereformeerde belijdenis deze melodieën behielden. Dan kon men op konferanties, hoewel in ondersoheiden talen, töch als uit één mond uitzingen de groote wérken Gods.

Doch keeren we tof ons „bulletin" terug.

De derde pagina zullen we maar niet afdrukken. Zij lievat mededeelingen, welke voiox één week, de week, die juist is begonnen, van nut zijn.

Deze bulletins worden niet thuisbezorgd, maar ieder kerkganger neemt er bij den ingang van het kerkgebouw één weg.

Zij nemen dus de plaats iii van onze kerkbodes.

Tevens geven ze een kijk op de Amerikaansche efficiency.

In ons land bestaan er misschien een 60 plaatselijke of provinciale Gereformeerde Ker'kbodes.

Daarvoor worden wekelijks 60 meditaties geschreven, allerlei beschouwingen ten beste gegeven en vele circulaires herdrukt.

De Amerikaan moet daarom lachen.

Hij noemt het spilzucht.

Daar heeft hij zijn gro'ote kerkelijke pers voor.

Deze organen „De V^^achter", „The Banner", „De Hope", , , The Leader", „Onze Toekomst", „The Christian Journal" kunnen daarom veel omvangrijker zijn dan bij ons „De Heraut", „De Bazuin" of „De Reformatie".

Verschillende predikanten worden daardoor niet onaanzienlijk ontlast. Anderen \dnd6n des te beter gelegenheid om voor de groote pers te werken.

Er is koncentratie van krachten.

Heeft ook dat ons misschien wat te zeggen?

Ook de Evangelisatie wordt niet vergeten.

Voor eigen evangelisatie gaf deze wijkkerk 350 dollar uit^ Die te Hoiboken steunde zij met 75 dollar. Een gift voor den „vrije evangehst" P. Stam maakte zij aan het adres over. Het traktaatgenootsöhaip van Chicago' dacht zij 50 dollar toe. De Chicagohelpende-hand-zending 35 dollar. Samen alzoo 515 dollar.

Toch is dat niet hef eenige, wat voor dit doel door de leden van de wijkkerk wordt geofferd. Ook de verschillende vereenigiiigen brengen voav Evangelisatie, Christelijke School, Zending en Barmhartigheid vrij groote sommen bijeen. De Engelsolre Vro'uwenvereeniging b.v. 415 dollar en de Hollandsche 541 dollar. Wel een bewijs, dat de vereenigingen geen sukkelend bestaan lijden.

Voorts komt ook nog het hoofd Inwendig e Zending voor. In de Classikale Kas werd 421 dollar en in de Algemeene Kas 415 dollar gestort.

De „Inwendige Zending", welke van de Classis uitgaat, heeft een predikant, die de verstrooide leden binnen het ressort van de Classis geregeld bezoekt, waar zich kleine kringen hebben gevormd, kerken-to't openbaring brengt en gemeenteir, die geen predikant kunnen beroiepien in de bediening des Woords voorgaat. Door samenwerking wordt alzoo een intensieve bearbeiding verkregen, waar' aan het bij ons helaas nog maair al te zeer ontbreekt.

Een niet zoOi geringe som wordt afgedragen aian de „Algemeene Kas", waaruit Classes, die zelf deze „Inwendige Zending" niet geheel kunnen bekostigen, worden geholpeii.

Nu de Zending.

De Chr. Ger. Kerk drijft, als ik mij niet vergis gedeeltelijk in samenwerking met de Hollandsch Gereformeerde Kerk, drieërlei zending, nJ. onder de Joden, de Indianen en in China.

De Jodenzending komt op de lijst van uitgaven voor met een bedrag van *9i, de Ïndianen-Zending van 394, de China-Zending van 389 dolla.r voor. Bovendien is er voor de Zendingskapiel te Zuni, een Indianendorp, 271 dollar geofferd. Daarbij komt dan nog wat de Vereenigiiigen doen. Zoo nemen de Hollandsche en de Engelsche Vrouwenvereeniging boven haar andere bijdragen nog het onderlio-ud van een Zunileerling voor haar rekening, wat haar op 180 dollar komt. Maiar de kerk alleen brengt voor de Zending in één jaar 1145 dollar op. of meer dan 2500 gulden.

Zou een kerk van gelijke grootte hier te lande niet klagen, dat'zij overbelast wals?

Ook de Hulpbehoevende Kerken vragen ODze aandacht.

Het Kerkhulp-fonds dient om aan aanvragen voor kerkbouw te voldoen. Daarvoor werd 100 dollar jafgezoriderd. De hulpbehoevende kerken van Sultan in Washington, Brooten in Minnesota, Ogilvie in Minnesofa en de armen te Denver (waarheen veel longlijders tot herstel van gezondheid zijn heengetrokken) werden respektievelijk met 82, 100, 65 en 5 dollar geholpen.

Over het werk der Barmhartigheid vindt en het wetenswaardige onder de hoofden Cuterville, Bethesda en Lijdenden. Cutlerville is een stichting als bij ons Veldwijfc. Zij ligt niet zoover an Graud Rapids. Djat kan men reads uit de bedragen opmaken. Voor CutleTville werd gegeven 482 dollap, voor het verpleegstershuis aldaar 81.42 en voor het bouwfonds 25 dollar. Bethesda is het sanatorium voor tb.c.-lijders in Denver. Het werd bedacht met 75 dollar. Voor noodlijdenden in Duitschland werd bijeengebracht 353 en voo^r die in Saksen afzonderlijk nog 136 dollar. Behalve wat de leden partikulier nog bijdragen, was de wijlifcerk goed voor meer dan 1000 dollar.

Ook het Holland Home kan hier ondergebracht. Dit is een tehuis voor ouden van dagen, oor de Chr. Ger. kerk en de Hollandsch Geref. Kerk in Grand Rapids opgericht. Onze wijkkerk bracht als haar deel ruim 100 dollar op.

Om nu een paar posten \\} elkander te nemen. De Theologische School, waarbij Calvin College is inbegrepen, ontvangt uit deze wijkkerk alleqp ruim 1000 dollar. Dat is ook ongeveer et bedrag, waarvooT deze kerk is aangeslagen. e kosten van Theologische School met Calvin Colege toch worden door hoofdelijke omslagen over de kerken gedekt. Wel zijn er stemmen opgegaan om Calvin College aan een vereeniging op te dragen. elfs komt de zaak op het agendum van de Synode an Chicago voor. Maar ik denk niet, dat men dit vooralsnog aandurft. In breede kringen wordt gevreesd, dat dan het noodige geld er niet zal omen.

In de kas voor Emeriti-predikanten werd gestort ruim 375 dollar.

In die van Hulpbehoevende studehten, waarvoor nog de vroeger Hollandsche, thans noch in Amerika noch hier meer passende naam van E B(onis) P(ublicis) is aangehouden, 225 dollar.

Hoewel wij natuurlijk niet in alle oplichten het Amerikaansche systeem verdedigen (men werkt er nog al graag met generale kassen) blijkt hieruit wel wat een wijkkerk vermag op te brengen.

Afzonderlijk dient nog gewag gemaakt van de D i ak on i e-kas.

Ziehier de staat van inkomsten en uitgayen.

In kas 31 December 1923 Inkomsten 918.06 3Ï42.35 Uitgaven in 1924 Tezamen 4060.41 „3002.66 In kas 31 December 1924 1057.75

Dit alles is natuurlijk weer in dollars uitgedrukt.

De Diakonie-kas vertoorit hetzelfde beeld als de Kerkekas.

De ontvangsten overtroffen de uitgaven.

Aan het einde van 1924 had men een saldo van meer dan 1000 dollar.

Aan tekorten doet men ook hierbij niet.

Algemeen zal men moeten toestemmen, dat deze wijkkerk financieel bloeit.

En zij is heusch geen uitzondering.

Zij is daarin één uit vele.

Hoe O'p die manier een stad bearbeid wordt, willen wij even uit het Jaarboek' van de Chr. Ger. Kerk van 1925 aanhalen.

Wij geven hier een overzicht van de kerken in Grand Rapids!

Wijkkerken Coldbrook . . . Creston . . . . Dennis Avenue . Eastern Avenue . First, G.R. . . . Neland Avenue . Oakdale Paik . . Sherman Street . Alpine Avenue . Bethel . . . . Brodway . . . . Burton Heights . Franklin Street . Grand ville Avenue La Grave Avenue Twelfth Street . W. Leonard Street Gezinnen 252 117 245 504 186 192 304 268 250 175 201 180 260 425 200 133 190 Bel. Leden 525 256' 598 1234 484 452 716 652 610 402 415 397 526 917 390 286 428 Zielen 1000 541' 1025 2400 855 891 1429 1264 1150 785 800 789 1040 1875 720 645 852 Kerkeraads leden 20 13 18 22 17 13 20 16 19 14 16 16 16 25 14 12 16

De kerken in Grand Rapids telden dus samen ongeveer 18 duizend zielen. Alzoo 2000 minder dan de kerk van Amsterdam-Centrum.

Sinds is er nog eenige verandering ingetreden.

Een kerk als die van Eastern Avenue met haar 2400 is voor Amerika iets abnormaals. Door minder aangename omstandigheid is deze wijkkerk thans normaal geworden. Haar toenmalige predikant toch. Ds H. Hoeksema , moest omdat hij zich niet aan de Synodale uitsptaak inzaik'e de leer van de Algemeene Genade onderwierp, uit zijn ambt worden ontzet. Het grootste deel van die gemeente volgde hem en vormt thans een schismatieke kerk. Dat beteekent een vermindering, van minstens anderhalf duizend leden. Nu zijn de kerken van Grand-Rapids in dien tijd wel gegroeid, maar of zij dat verlies reeds hebben ingehaald, is zeer de vraag.

En toch ? ijn er in dien korten tijd weer 3 wijkkerken bijgekomen. In het geheel zijn er dus uu 20. En dat 0: p 18 of nog geen 18 duizend zielen!

Naar dien maats'taf moest de kerk van A ms t e r da m-C en trum minstens. 22 predikanten hebben. Immers telt zij ongeveer 20 duizend zielen. .i

Zij heeft er echter slechts elf. *

In 1924 hadden de kerken van Grand Rapids samen 287 kerkeraadsleden. Men kan veilig aannemen, dat thans hun getal boven de 300 is geklommen.

Deze cijfers bewijzen wel, hoe intens de bewerking der gemeente er is.

Als gevolg daai-van floreeren de vereenigingen er beter dan hier. Want zij groepeeren zich om elke wijkkerk. En wanneer ik eens een lij'st van onderwerpen gaf, welke er alzoo worden behandeld, zou men tot de konklusie komen, dat zij ook in gehalte tegen onze vereenigingen kunnen koncurreeren.

Het is moeilijk in getallen uit te drukken, welif een zegen er van het wijkkerken-stelsel uitgaat.

Natuurlijk zal men gaarne ook iets van de nadeelen willen weten.

Het eerste, waarnaar een Nederlander, met name een Amsterdammer, zal vragen, is: maar zijn er daar niet veel „loopers". Zijn niet een paar predikanten in trek en preeken de anderen niet voor leege kerken?

Keen, de Amsterdamsche misstand, dat men de predikanten nummeren kan naar het gehoor, dat zij hebben, bestaat daar niet.

Zij, die een bepaalden predikant naloopen, behooren tot de uitzonderingen. Het verschijnsel is er niet geheel onbekend, maar het heeft tocih weinig te beteekenen. Als regel gaat ieder 's morgens naar zijn eigen wijkkerk en 's nam. of 's avonds gebeurt het wel, dat men in verband met familiebezoek ook weleens in een andere wijkkerk komt, Maar een opeenhooping bij één predika.nt geeft dat niet.

Het komt ook wel voor, dat in dezelfde stad een predikant uit de ééne wijkkerk naar de andere beroepen wordt. Er bestaat echter geen vrees voor, dat, al is hij in zijn gemeente nog zOiO' geliefd, eeii deel van zijn gehoor zal meenemen. Hoogstens blijft het bij een enkeling.

De wijkkerk ontwikkelt nu eenmaal een middelpuntzoekende kracht.

Als eigenaardigheid van de Amerikaansche wijkkerk zij nog vermeld, dat zij tamelijk elastisote grenzen heeft. Een strenge indeeling der stad hebben de gezamenlijke wijkkerken niet gemaakt. Het i!s niet zóó, dat, wanneer iemand vta.n de eene zijde der straat verhuist naar de andere, hij-soms gedwongen is zijti attestatie naat een andere wijkkerk aan te vragen. Men laat daar de menscheii vrij in. Zelfs al verhuizen ze naar een ander deel van de stad. En het gaat goed.

Nog veel zou ik over de Amerikaansche wijkkerken kunnen mededeelen.

Maar ik geloof, dat, wat ik' er nu over sclireef, genoeg is, om zicli eenige konkrete voorstelling van dit stelsel te vormen.

Natuurlijk denk ik er niet aan om slaafsche n< tvolging van dit stelsel voor ons land aap te bevelen.

Met de andere omstandigheden moet rekening worden gehouden.

Doch het wil er bij mij niet in, dat het stelsel als zoodanig in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen enz. geen kans Van slagen zou hebben-

•|lën moest — bij wijze van spreken — de Beren-^aria kunnen charteren om de felste' tegenstanders van het wijkkerkenstelsel eens een trip te latC'n maken door kerkelijk Amerika. Wie weet of ze dan zelfs niet enthousiast terugkwamen!

Het is natuurlijk het doel van deze artikelenreeks niet om wenken te geven voor. de doorvoeing van het wijkkerkenstelsel ten onzent.

" Slechts wilde ik een voorbeeld voor oogen stellen, in het vertrouwen, dat waar de leering wekt, het voorbeeld trekt.

Met een paar lijnen meen ik dan ook te kunnen volstaan.

In onze groote steden zal het voorloopig wel den weg van Kerksplitsing o-pi moeten, gelijk dat door Ds Lindeboom is aangeprezen en in Den Haag tot een begin van uitvoering is gebracht.

Behoudt de oude stad een tamelijk konstante Gereformeerde bevolking, dan zal men m.i. bij kerksplitsing niet k'umien blijVen staan, maa.r zal men langzamerhand tot wijkk'erkvorming moeten doorgaan. Gelijk men uit deze artikelen zal begrepen hebben ligt voor mij aan de wijkkerli de onderstelling ten grondslag, dat zij geheel zelfstandig is en derhalve êen .eigen kerkeraad heeft.

Wordt de oude stad, .gelijk het meestal het geval is, als woonstad meer en meer verlaten en trekt men naar de buitenwijken, dan zal de wijkkerkvorming mét meer bezwaren gepaard gaan, hoewel ook dan de moeilijkheden miji niet onoverkomelijk lijken.

Doch beslist is te ontraden, dunkt mij', dat de kerk in de O'ude stad door deelen uit de buitenwijken tot zich te trekken, haar positie zoekt te handhaven. Zij neme er vrede mee, dat er hoe langer hoe meer van haar vroegere glorie verdwijnt eu trachte nic't uit alle macht den oiuden tO'esland te bestendigen. Integendeel werke zij de vorming van wijkkerken aan den rand der stad .zooveel mogelijk in de hand. Het gaat immers niet om eigen .parochie, maar om het koninkrijk Gods!

Waar er nu tal van randgemeenten zijn, die de grootestadskerk beginnen na te doen en reeds twee 'of meer predikanten hebben, wO'rde dit nog tijdig gestuit. In die randgemeenten zit men niet aan het historisch gewordene vast en kan men daarom gemakkelijker hQ.t ideaal nastreven.

Het zou te wenschen zij'a, dat, zoodra een randgemeente te groot werd voor één predikant, zij op de vorming van een nieuwe zelfstandige wijkkerk bedacht was. Splitsing van de reeds massaal geworden randkerken in zo'lfstandige wijkkerken, tkcüi ook. thans met veel minder nioeite dan in het Ééntrum van de-stad worden bewerkstelligd.

Voorts heeft de ervaring geleerd, dat men als maximale grO'Ofte een wijkkerk rhoet stellen op duizend zielen of 250' gezinnen.

^len bouwe dan ook geen kerken van meer dan 700 zitplaatsen.

Zulke kle-inere kerken bieden het voordeel, dat zij door lederen predikant zijn. te bespireke'U en dat zij de intimiteit bevo-rderen, waardoor een samenkomst der geloovigen zich moet* kenmerken.

Wien de nood der groote steden tot een zaak fies gebeds geworden is, zal zich van de gedachte töt doorvoering van het wijkkerkenstelsel met de zoo vaak geopperde en zoo telke^ns weerlegde be-^.waren niet durven afmaken!

Nogmaals: het wijkkerkenstelsel beteekent op. zichzelf nog geen geestelijke O'pwaking.

Maar het biedt toch een. uitne'mend middel ter betere bearbeiding van de kerk van onzen Heere Jezus Christus.

-\ls Christus het bloe'd der zielen van de hand der ambtsdragers eischen zal en de vraag zal stellen: waarom hebt gij Mijn. schapen niet beter gehoed, wat zal dan het antwoord zijn van hen, die tegen ingrijpende verandering hebben opgezien eu iii de onde' sleur hebben volhard?

') Hoewel zoo streng" mogelijk wordt vastgehouden aan •'wi redactioneelen regel om een' reeks hoofdartikelen uit niet meer dan een vijftal te laten bestaan, moest er thans om technische redenen-i-vSaüC: *öéiw> a^gf0'feèn. Vandaar dit nestle als slotartikel.' 'SÊ$SMeMXSi!k''-MlSïê$^-'-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 juli 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

HET AMERIKAANSCHE WIJKKEBKEN-STELSEL ONS TEN VOORBEELD.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 juli 1926

De Reformatie | 8 Pagina's