GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Synode-indrukken.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Synode-indrukken.

15 minuten leestijd Arcering uitzetten

H.

Oe huisvesting der SynGde-leden.

Wie een oog werpt in de adreslijst van die Synodeleden in Groningen, ziet dadelijk, dat een niet zoo klein aantal in een hotel is on-d erg ebraoht.

Misschien zal dat den een of a.n'der wel aanleiding tot bescho'uwingen geven.

Vooral als dat ter kennis ko-mt van bladen als „De Nederlander".

Wist dit laatste blad niet te vertellen, dat 'er op een onzer particuliere Synodes geklaagd is, dat te Assen zoovele Synodeleden in een hotel war'cn gelogeerd en daardoor de kerken op hooge kosten werden gejaagd?

Natuurlijk was het een puur verzinsel, dat die particuliere Synode zich in dien zin zoiu hebben uitgelaten.

Trouwens, wie een verge'lijking trekt tusschen het groote Groningen en het kleine Assen, denlct met bewondering terug aan wat Assen op dit punt heeft gepresteerd.

Of Groningen dan niet zijn beste beentje voorzet ?

Daaraan behoeft men niet te twijfeleiu.

Denkelijk heeft de vacantie hierop wel invloed.

De Synode is wat vroeg, gelijk mC'U weet naar ons oordeel te vroeg, en niet ieder kan vacantia nemen wanneer hij het het liefst wil.

Anders zouden zeker nog we'l enkele Synodeleden bij ' particulieren zijn geihuisvest.

Maar toch is het niet zoo slim als het wel lijkt, dat 21 van de 78 afgevaardigden, praeadviseiurs, rapporteurs enz. him adres .hebben in een hotel.

Men moet ook hier met tellen niet volstaan.

De regelingscommissie van de kerk te Groningen is werkelijk handig en zuinig te werk. gegaan.

Hotelkamers zijn grootendeels gereserveerd voor hen, die niet de geheele Synode bijwonen.

ZoOi voor de afgevaardigden uit de buitenlandsche kerken, van wie verwacht kon worden, dat hoogstens alleen de Nederlandsch sprekenden zouden blijven.

Ook voor de rapporteurs, die geen Syno-deleden zijn en slechts overkomen, wanneer hun zaak, 't zij in comité, 't zij in de Synode zelf, wordt behandeld.

Zoo wordt het getal yan hen, die blijvend in. een hotel logeeren, tot elf teruggebracht.

-En men moet een rekenmeester zijn om uit te maken op welk een minimale fractie van een cent dit onderbrengB'n in een hotel onze kerken per hoofd komt.

Dit aan het adres van hen, die zich gaarne bezig houden met krentenwegen.

Dan — onder - de Synodeledein is een algemeene voldaanbeid — welke ben nog niet tot bourgeois satisfaits maakt — over de huisvesting.

Groningen heeft in enkele dagen reeds een goede reputatie verworven.

De regelingscommissie blijkt alles tof in de puntjes voor elkaar te hebbeai.

Wie nog eenigen • wenscb kenbaar maakt, vindt dien dadelijk vervuld.

Zooi wordt bet den Synodeleden opi alle manier gemakkelijk gemaakt.

Natuurlijk komt dit een vlugge afwikkeling der zaken zeer ten goede.

De openingsrede.

Ds Miedema, de oudste der Groningsche predikanten, een op onze Synodes bekende figuur, hield de openingsrede.

Men heeft haar in haar geheel, in ons blad kunnen lezen.

Ze was sober en kalm gesteld.

De sfeer, waarin de Synode zo'U verkeeren, werd daarin heel juist aangevoeld.

Zij leidde die sfeer, uitnemend binnen.

De vriendelijke verschijning van Ds Miedema is de Synode tot een symbool geworden.

De discussies worden gevoerd in vriendelijken toon.

Er beerscht een jeheel andere kalmte dan in Assen.

Toen was het een kalmte geboren uit christelijk zelfbedwang.

Men voelde de sp: snning, maar waalcte er voor, dat die zich liiet in onrust uitte. •

Nu echter wordt er van het zelfbedwang niet veel gevergd.

De kalmte draagt er een spontaan karakter.

D.at maakt de atmosfeer zooveel .aangenamer.

De harmonie met de op^eningsrede en met hem.

die haar uitsprak, bleef tot op. het oogenblik, waarop-wij dit schrijven, prachtig bewaard.

En het ziet er niet naar uit, dat het anders zal worden.

De Synodekerk,

De Koorderkerk is uitgekozen toit yynodekerk.

D> e Commissies vergaderen in de konsistories van de vijf kerken, welke Groningen rijk is.

•Maar de publieke zoowel als de besloten zittingen worden in d© Noorderkerk gehouden.

Ik vérmoed zoo, dat deze kerk de trots is van de Groningsche Gereformeerden.

Ze maakt bij het binnentreden een grootschen indruk.

Het front van het interieur heeft een rnarmeren bekleeding.

Do nis, waarvoor de kansel is aangebracht, heeft een boog, die op den predikant als het ware vio.lette stralen werpt.

De zijbeuken welven zich tot halve koepels.

Blijkbaar is ze uit milde beurs gebouwd.

Alleen vertoont ze geen eenheid van stijl.

Men ziet hier meer een eklekticisme van stijlen.

Uit architektonisch oogpunt zou er daarom wel het een en ander op zijn aan te merken.

Men meene echter niet, dat dit het oo.g hindert.

Al is ze niet oorspronkelijk, al yomat ze stilistisch bezien geen geheel, de afzonderlijke deelen zijn mooi' afgewerkt.

Evenwel heeft ze gelijk zoovele kerken in de groote steden één nadeel.

Als zij niet geheel gevuld is, is de akoestiek er niet te best.

Als een öynodelid niet achter den lessenaar gaat staan, maar van zijn plaats al het woord voert, hoort men vaak niet anders dan een gebrom.

Ook de moderamenleden zijn, wanneer zij niet staande spreken, VOOT Synodeleden, die aan de buitenste tafelrij gezeten zijn, sdms moeilijk te volgen.

Men hoort dan ook wel eens den wensch uiten, dat er een luidspreker werd ^aaigeschaft.

Bovendien is de ruimte, waarin de synodale meubileering is geplaatst, iets te krap.

Toen D'S Miedema zijn openingsrede hield en het had over de ruimte, welke Groningen allengs verkregen had, waarvoor dit kerkgebouw ten bewijze strekte, hoorde ik achter mij de opmerking: en ini zitten we nog zoo nauw.

yinds is daarin eenige verbetering aangebracht.

af­ Maar de vaste banken beletten dit gebrek doende te ^verhelpen.

Als Synodekerk was die vaa Assen nog wel zoo geschikt.

Doch eenigszins bekrompen zitten behoeft nog niet te leiden tot bekrompen opvattingen!

De'verkiezing van het moderamen.

Ook bij de verkiezing van het moderamen spanning vrijwel afwezig. was

Werd voor de Synode van Assen reeds weken tevoren de naam van den toekomstigen voorzitter , gelanceerd, thans hoorde men er voor de verkiezing ternauwenxood van reppen.

Het is natuurlijk voor elke Synode gewenscht een goeden praeses te hebben.

Maar nu de kerkelijke wateren rustig waren, maakte men zich niet bezorgd, wie het zou worden.

Voor Synodes als deze zijn er gelukkig in onze kerken meer geschikte praesidiale krachten.

Dr K. Dijk, wiens naam en voodetter, als men door de straten van Groningen loopt, men nog al eens tegenkomt, is er een van.

De leiding der Synode is aan hem best toevertrouwd.

De opgewekte assessor. Ds Miedema, ziet men gaarne naast hem op het podium.

En de beide scribae. Dr G. Keizer en Ds P. J. Klaarhamer zijn zoo .wat op het scribaat geabonneerd.

Zij, beschikken over groote routine.

Welk voordeel daarin steekt is voor iemaaid, die de interne aangelegenheden van een Synode niet kent, moeilijk te begrijpen.

Zoo zijn dan alle posten uitnemend bezet.

De commissies.

Ouder gewoonte zijn ook ditmaal vijf commissies benoemd.

Men weet, hoe ze zijn samengesteld.

Laat mij het persverslag mogen aanvullen door globaal te zeggen, wat aan elk der commissies is toevertrouwd.

Commissie I behandelt de zaken, welke uit de beslissingen te Assen zijn voortgekomen.

Commissie II iieeft als hoofdschotel het Promotierecht.

Commissie III bezorgt de radio-, pensioens-en militaire aangelegenheden.

Commissie IV wordt genoemd Tie kerkrechtelijke commissie.

Commissie V kan men heeten de Zendingscommissie. '

De duur der Synode.

Hoe dikwijls ik al niet ben aangeklampt om den vermoedelijken duur der Synode aan te geven, zou ik niet kunnen berekenen.

Op het oogenblik, waarop wij dit schrijven, valt echter wel een voorspelling te doen.

In twee weken komt 'ée Synode stellig niet klaar. IMogelijk zal de Synode nog wel een derde week vol maken.

-^ Kuypers „Studie-methode". I.

I.

In het „Gereformeerd Jongelingsblad" piubliceerde Ds Piullmann een hoogst interessant document.

Indertijd gaf Dr A. Kuyper a, an zij^n studenten, een college over de methode van studeeren.

Hij ontwierp voor hen een studieplan.

Wij hadden er vroeger wel viajn hooren spreken,

maar het was ons nooit gelukt het in handen te krijgen.

Maar aan den speurzin van Ds Rulhnann ontkomt zoo iets niet.

Wij zijn hem erkentelijk, dat hij het in zijn Kuyper-bibliographie opnam.

Gaa, me brengen wij het onder het oog van onze lezers.

.Wa'nt het is niet aiUeen merkwaardig voor studenten en predikanten, maar voor ieder, die de geschiedenis van onze Universiteit en van onze kerken ter harte gaat.

Wij willen dan ook, nadat het studieplan hier is afgedrukt, enkele aanteekeningen er bij maken.

Vooraf verontschuldigen we ons, dal wij de vreemde woorden in dit stuk onvertaald lieten.

Het is voor onze niet-gestudeerde lezers van geen gewicht of zij elk woord begrijpjen.

Op de methode komt het voor hen aan.

En op verschillende opmerkingen, welke zoo en passant gemaakt woerden.

In dit nummer geven we dan het eerste deel van het Studie-plan, in het volgende het slot:

METHODE VAN STUDIE

naar l'rof. Kuyper.

In aanmerking komen de requisita. Deze zijn deels van .sl.udieusen, deels van genetisolien, deels van ethischen aard.

Ethische requisita.

Eisch is, dat aanwezig zij palingenesie. Er moet w«diergeb 00 rt e en bekeering zijn gekomen esa na i^ijn bofceerinjgcpmriojuoC van den H. Geest.

Eiscli voor een theoloog, de requisita van Christus aan Zijn apostelen.

a. g"ehoorzaamheid.

h. lijdzaamheid.

c. blieken met .eigen behoeften.

a. Zich laten inlijven in de lijfwacht van. zijn Koning. Van bet begin der studie tot het stengen is het bewustzijn in dienst van dedi Koning; alle gezag en invloed aan hem ontleend. Gehoorzaamheid onxAvikkelt een onweerstaanbare kracht.

b. Patient ia. „In do wereld zult gij verdrukking hebben". Geen theologie studeeren met het oog op een prettig leven. Dat zou teleurstelling baren. Door bet zich overgeven aan die illusie volgt later ontmoediging: men wordt pessimist of foirmalist. Verstaat men de patientia, dan wordt dit naast de obedientia een lust; „Zalig zijn zij die naoxovtixc."

c. breken met zijn persoonlijke behoeften. Men moet het anti-kosmisch karakter van de Kerk van Christus verstaan. De Kerk mist zonder dat baar raison d'etre. Zij is en blijft de ecclesia militans. Wie als officier dient moet den krijgsmansplicht nakomen. Niet uit den weg gaan voor verwondingen, bestand zijn tegen ontberingen.

Intellectueele requisita.

Zes jaar gymnasium, en twee, jaar propaedeuse zijn minimum, anders loopt'men gevaar de theologische studiën niet fe kumien volgen. 6 en 1 niet boven 5 en 2 te verkiezen. Er kan aan tegemoet gekomen, wanneer het 6e jaar aan het gymnasium zich eenigszirns op de komende studiën richt.

Als resultaat der voorbereidende studiën moet aanwezig zijn: volledige kennis der oude en nieuwe talen, mathematische vakken, geschiedenis, philosophische vakken, aesthetisohe ontwikkeling. Het kunstleven is veel nader aa, n het religieuse leven verwant dan dat van bet verstand. Verband tusschen talen en theologie niet sterker dan tusschen aesthatiek en theologie. De theologische studiën zelf loopen over vier volle jaren. In drie jaren theologie te studeeren is onmogelijk. Daarom is het scliema van studie berekend op vier jaren.

E e r s t e jaar.

a. cursorische , d o o r 1 e z i n g van de E n-c y c lo p aedi, c, met het doel zich op theologisch terrein te oriënteeren.. Wie het .anders aanvat gaat naar een land reizen, zonder er een kaart van te hebben gezien, ; y.^ ..

b. Kerkhi st o r i erc, ^*: ; -, r; -}.

a. een klein bandboekje (b.v. de kleine Kurtz). Overzicht van geheel het terrein der kert Hoofdlijnen en mijlpalen voor goed erin zetten. b. Oude kerklüstorie tot op Karel den Groote zóó bestudeeren, dat .men kan zeggen, dit gedeelte onder de knie te hebben.

c. Exegese O. en N.' T e st am en t; studie der N. T. grammatica en der hermeneutiek. In het eerste jaar is het geraden voor Exegese O. en N. T. niet anders dan de historische boetoen te nemen. N. T. alleen: Evangeliën en Handeliijgien. Behalve dat, cursorische lezing dagelijks van 't N. T. in 'tGrieksch en 't O. T. in 't Hebreeuwsch.

d. Dog m a t i e k. Na den locus de Sacra scriptura is de locas de ChristO' centrale loens, vanwaar het gemakkelijkste idtgangspunt.

Voorts degelijke, gezonde studie voor het leven. Oude Philosopbie, Idololatrie (sit venia verboi), Aesth^itiek, Moderne Talen.

Tweede jaai'.

a. Ke.rkhi s t o r i e. In de eerste plaats repetitie der oude kerkhi'storie (alleen door repetitie worQ'Pffèï ons eigendom). Verder de kerkhistorie tot 1648.

b. Exegese. Gemakkelijke profetische boeken én brieven (met. uitzondering van de te moeilijke, aan de Romeinen en de Galaten).

c. Dogmatiek. Al bet overige excerpeeren. Loei de Magistratu, • de novistimis, de ecclesia.

Voorts Nieuwe Philosophie. Idolojatrie (geheel). Studie 'der talen.

Derde jaar. Twee semesters.

Vóór de Kerstvaoantie.

a. Kerkhistorie van 1648 tot heden met de vaderlandsche.

c. Kerkrecht, i - . ,

d. Ethiek. "1; p||8|#'

e. Locus de 'Ecélesia.

Na de Kerstvacantie.

a. Keirkgeschieclenis: generale repetitie.

b. Ethiek-repeiitie.

c. Dogmatiek-generale repetitie en nieuw: locüs de majgistratu en de novissimis.

d. Encyclopaedie, die uu eerst kan begrepen worden.

G andi daats.examein! rV-s.!'

Vierde jaar. "^^^MM^Ü ' ' '-,

a. Symboliek.

h. Dogmeai, geschiedenis.

c. Controvei-s.

d. Patristiek.

, e. Inleidiiijg op O.-en N. Testament.

f. de Ambtelijke vakken.

In die vier jaren een telkens gel.ijk .pensurliijlHiöt schijnt wel of het 't eerste jaar minder is, maar an'en werkt gaandeweg gemakkelijker en spoediger.

Behalve deze indeeling geve men zich als theoloog gedeeltelijk alle vier jaar aan oorspronkelijke, stukken. Dit kan niet overdreven. Breede studie der, Patres is niet mogeiijk. Het is dririigend noodzakelijk (op bejoerkte wijze) met de theologische litteratuur persoonlijk kennis te maken. Een handboek geeft niet genoeg. Liefst zich beperken tot één pater, één scholastiek, - .één reformator, één gereformeerd theoloog.

Als pater liefst Augustinus. Op hem is de gereformeerde lijn verder getrokken. Men moet in hem thuis komen, men vatte zijn terminologie, klanken, strijd, dan komt er klare historische helderheid.. Van de patres apostolici vóór Augustinus is weinig lectuur

Een volledig exemplaar van Augustinus is niet goed te krijgen. Ed. Plantijn (f il.—) niet zoo heel goed, is gemakkelijk te vinden in België, bij Koch te Antwerpen, op verkoopingen vaii pastoorsboeken.

Als s'cholasticus alleen Thomas van A q u i, no: summa tbeologica. Het is te Parijs 1841 üitg.ekomen in twee deelen. Petrus Lombardus geheel en summa tbeologica van Thomas van Aquino misschien pl.m. f 15.-r-in quarto. Groot© editie ver over die f 100.—. Men heeft van zulke dingen zijn geheele leven plezier. Ook hiervoor catalogus' bij Koch te Antwerpen aan te vragen. Er zijn soms boeken, die bij ons thuis behooren, verdwaald naar België. Reformatoren.

Ie. Calvijn ed. Baum, Cunitz en Reuss is f 500.— nog niet klaar. 2e. Schipper ed. (Schippersvignet) bij ons f 50.— geworden in plaats van f 70.—. In Engeland goedkoop. Bij ons klimt een editie van Calvijn. In Engeland daalt zij. 3e. Institutie anders maar aan te schaffen met Hollandsche vertaling. Eerst in 't Hollandsch lezen öm het redebeleid. Dan het Latijn. Bebehalve dit eenige losse .tractaten voor een prikje te krijgen. Ook van Luther kan men wat lezen.

Theologen. P. van Maestri ebt, de zuiverste en best verkrijgbare. Brakel is meer populair dan theologiscb. Hij werkt de theologische quaesties niet uit. Hij werpt ook geen juist licht en schaduw op het persoonlijke en organische: het eerste overdreven, het laatste achteruit gezet. De MeduUa van a Marcfc is wel mooi: prijselijk zooveel werk in zoo'n korten tijd. Er loopt een rationalistische streep door. De vertaler in 't Hollandsch was een purist, b.v: samenstellende methode voor s y n t h e t i s c h e., : „Hét, Latijn is veel duidelijker. KiS'^; s3Cf''

Sommigen moeten zoo nu en dan eens eetl r om an lezen. Zij, die weinig verbeeldingskracht hebbien, moeten die wat opwekken. Dit kan het best door in een fantasiewereld in te gaan. Wie een sterk verbeeldingsleven heeft moet maar eens de Kritik der rèineinii: Vernunft van Kant lezen.

Letterkunde is het terrein met malsche fclavëry voor wie ze weet te gebruiken. Wie meent uit zichzelf te kunnen opbrengen de wijze van zich. uit te drukken, blijft steeds arm. De uitdrukking '; Js'.; i(1©en| werk van het menschelijk geslacht. ''..ïv; .

Karjselwelsprekendheid voornamelijk in het Fransch, zoowel Roonisch als Protestantsch. Niet nadoen, maar toch adelt zoo iets den toon van onze praedicatie. - Het komt niet aan op Schriftverklaring, een gemoedelijk praatje.. enz. maar die menschen, die tweemaal. per week denzelfden man hooren, moeten telkens door dien man gelioeid.

Disputatie en E 1 o q u e n t i a. De hersens van een .mensch zijn een kluwen, dat uit elkaar moet. Door den dialoog ontstaat over de dingen, die mei); zoowat in het hoofd heeft, helderheid. Van het begin der reformatie af beeft men. op de disputatio gelet. Op den Series wordt ook het dispuut aarLgeboden, Onder elkaar moet het meenens zijn: men moet elkaar een vlieg willen afvangen. Zoo wordt men ook voorbereid op een vergadering stante pede te sjieken.

Do eloquentia is vooral kort na de Doleantie verwaarloosd: men had de beroepen voor het grijpen. ' Hien'oor is vooral goed, gedichten van bui ten: teleeren. Wie een goed aantal' goedgekozen verzen kentj bezit een goed aantal schoone gezegden. . . ; v;

HEPP.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 augustus 1927

De Reformatie | 8 Pagina's

Synode-indrukken.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 augustus 1927

De Reformatie | 8 Pagina's