GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

BOEKBESPREKING

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BOEKBESPREKING

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Elckerlyc. Tijdschrift voor Christ. Letterkunde. Bosch & Keuning N.V. — Baarn.

Het nieuwe van dit tijdschrift is de verandering die 'het heeft ondergaan. De redactie heeft de abonné's een verrassing bezorgd, door het blad een geheel ander uiterlijk te geven en een tiental boekjes in den loop van het jaar er aan te verbinden. Niet ieder zal even aangenaam verrast zijn door die verrassing, want het uiterlijk is er aanzienlijk op achteruit gegaan. Het blad had vroeger iets aparts, iets gedistingeerds en dat is verdwenen, wat heel jammer is. Misschien weegt de winst der boekjes op tegen het verlies aan decorvim. Het

eerste deeltje, over Marnix is goed. Zeven bevoegde personen geVen in korte hoofdstukjes het voornaamste over Marnix' leven en werken, voorafgegaan door een toelichting bij' de reproducties van de handschriften, en gevolgd door bio- en bibliografische gegevens. De studie van Prof. Wille over de „Bijencorf" is gepubliceerd in 1919, niet in 1909 zooals daar bij vergissing vermeld staat.

H. S.

Vive Ie geus. Een bloemlezing geuzenliederen. Libellenserie no. 30O. Vonken van 't verleden door Jan Boer. Libellenserie no. 268. Bosch & Keuning —• Baarn.

Het is moeilijk de geuzenliederen kort te karakteriseeren, door hun zeer verschillend gehalte. M. Beversluis zet ze behoorlijk in hun tijd, en geeft een goede keuze uit deze echte volkspoëzie, liederen van diepe vroomheid naast verzen vol haat. Terecht laat hij uitkomen, dat het godsdienstige element het voornaamste was in den strijd tegen Spanje. Ongetwijfeld zullen enkele liederen geschreven zijn om propaganda te maken onder de „lauwen", de meesten kwamen direct uit het hart. Jan Boer geeft een aantal Groninger balladen, legenden en overleveringen in het dialect van Hunsings, verlucht met niet bijzoader fraaie houtsneden, opgedragen aan K. ter Laan, den beschrijver van Gronings taal en volksleven. Poëtische waarde hebben de korte gedichten niet, maar het zijn aardige staaltjes van Groningsche folklore. Voor dialectliefhebbers een aardig bundeltje.

H. S.

Ir B. ter Brugge: „Discipelschap in de fabriek."

In deze brochure, opgenomen in de reeks „Kerk en wereld", schreef Ir Ter Brugge over de plaats van den arbeider in de fabriek, gelijk Gods Woord hem die plaats aanwijst. De kwestie waarover hij handelt heeft reeds jarenlang de aandacht van niet-christenen, en deze aandacht dong al meer naar het eere-predicaat van „religieus". Men leze maar eens de revolutionnaire poëzie van Roland Holst, Gorter e.a. er op na. Fijn is daartegenover de greep van dezen auteur, dien onze lezers kennen, naar het woord „discipelschap". Daar zit de gedachte van leeren-willen, maar ook die van navolging in; en zoo wordt het gedweep met den term „religieus" hier bij den wortel onderkend en afgesneden. Het mooie van deze brochure is, dat ze in duidelijke taal de voornaamste kwesties behandelt, die op het aangesneden gebied zich voordoen. Van de nieuwere schrijvers heeft — wat onze lezers trouwens geen oogenbli^ behoeven te betwijfelen — Ir Ter Brugge kennis genomen, en met name heeft hij Hans Lilje, zonder dit opzettelijk te willen doen, door zijn eigen beschouwing nog weten te corrigeeren. Ook daarvoor ben ik dankbaar; want het luistert hier erg nauw: over de techniek en over de oorzaken van de ellende van den mensch, van wien ik Liljë eens hoorde zeggen: „Er hat gesiegt, aber — er bat sich tot gesiegt", spreekt men gauw een verkeerd woord, en vooral in den laatsten tijd zijn wij onder ons, dank zij veler arbeid, ondanks sommiger oppositie daartegen, voorzichtiger geworden. Temeer daarom verblijdt het ons, dat de auteur van dit geschrift den goeden weg heeft ingeslagen.

Terwille van onze lezers laten we hier de opschriften der verschillende hoofdstukken volgen: mensch enmassamensch, het leven der arbeiders, de techniek, de mensch en zijn arbeid, de roeping van den Christen.

K. S.

Gedenkboek van de Geref. Schoolvereniging te Batavia, 1912—1937. . Drukkerij „Gruno" — Batavia.

De onbekend gebleven schrijver heeft op den feestavond (Dec. 1937), waarop het zilveren jubileum van de Geref. Schoolvereeniging te Batavia gevierd werd, een overzicht gegeven van de geschiedenis van de Vereeniging en haar scholen. Deze toespraak, thans uitgebreid, zag nu het licht. Interessante foto's zijn opgenomen: A. W. F. Idenburg, personeel en leerlingen van een school in 1907 vergeleken met een overeenkomstige groep in 1937, families, personen uit besturen en personeelen, die bij het onderwijs betrokken zijn geweest, de feestavond van 1937, bestuur, en nog een tweetal vergelijkende foto's van andere scholen; eveneens foto's van gebouwen. De vergelijkende foto's geven zelf reeds een mooie proef op de. som terzake van den verblijdenden vooruitgang van het onderwijs. Ook reeds om deze reden verdient het boekje de volle belangstelling en achten we de uitgave alleszins geslaagd.

K. S.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 juni 1938

De Reformatie | 8 Pagina's

BOEKBESPREKING

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 juni 1938

De Reformatie | 8 Pagina's