GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Predikanten-conferentie te Groningen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Predikanten-conferentie te Groningen.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Uit~GrDning: ëancbmt ons het goede bericht, dat er op 20 October een Predikanten-conferentie zal worden gehouden, waar Prof. Dr. Bavinck de navolgende stellingen zal verdedigen:

1. Dewijl het Goddelijk Wezen oneindig boven alle schepsel verheven en dus in zich zelf voor alle schepsel onkenbaar is, berust alle kennis in alle wetenschap des menschen op bewuste en vrije openbaring Gods.

2. De inhoud dezer openbaring, genomen in den ruimsten zin, heeft haar archetype in de scientia libera in het bewustzijn Gods; rust op den grondslag der decreta in den wil Gods; is belichaamd in al wat buiten Gods Wezen door Zijn wil als creatuur bestaat; d. i. in den kosmos; en vormt om al deze redenen één organisch geheel.

3. Alle wetenschap des menschen heeft dien kosmos, d. i. dien openbaringsinhoud tot object, en hangt daarom objectief in al hare deelen organisch samen; terwijl ook subjectief deze organische samenhang van alle wetenschap door de eenheid van den menschelijken geest wordt geëischt en bevestigd.

4. Gelijk in alle werken Gods verscheidenheid met eenheid gepaard gaat, zoo sluit ook de organische eenheid der wetenschap de verscheidenheid harer deelen niet uit; en bekleedt met name de theologie in het organisme der wetenschap vooral ook krachtens de bijzondere openbaring, welke door de zonde noodzakelijk werd, eene eigene en zelfstandige plaats.

5. Als wetenschap is de theologie uiteraard onderscheiden van de kennisse Gods, die het deel aller geloovigen is; heeft ze tot subject niet de kerk als instituut maar als organisme; en eischt hare beoefening de toepassing eener wetenschappelijke methode, welker aanwijzing behoort tot de taak der Christelijke philosophie.

6. Het kenmerk der Gereformeerde theologie ligt in haar theologisch karakter, en stelt mitsdien aan haar beoefenaar den eisch om dit karakter over heel haar terrein, met name ook in de verschillende loei der dogmatiek («ooals b.v. verkiezing, rechtvaardigmaking, wedergeboorte, doop) te handhaven; te meer wijl het anthropologische (christologische, soteriologische) uitgangspunt blijkens de historie tot allerlei dwalingen leidt.

Voorts is, gelijk het behoort, zekere orde vastgesteld, o. m. ia deze twee bepalingen:

a. De conferentie is toegankelijk voor al de dienaren des Woords der Gereformeerde kerken in de provinpie Groningen (als leden) en voor hen, die schriftelijk door een der dienaren worden geïntroduceerd (als toehoorders.)

b. De leden hebben het recht in de conferentie het woord te voeren, welk recht door den voorzitter, onder goedkeuring der conferentie, desgevraagd, ook gegeven kan worden aan dienaren des Woords van eene Gereformeerde kerk buiten de provincie Groningen.

Dit is voor het Noorden een evenement, in de hoogste beteekenis van het woord, en we voegen er bij, één der goede vruchten van de Synode te Middelburg.

Ia de booze periode die nu achter ons ligt, en God geve het, nooit wederkeere, meed men elkander, mea sprak niet, mea ontliep de discussie.

Doch nu is dit anders gewordea.

Prof. Bavinck zal nu een reeks vaa zes principieele stellingen eerst toelichten en dan verdedigen, en reeds de formuleering der stellingen staat er ons borg voor, dat men zich niet in exceptiën verloopen, maar de hoofdzaak, waar het op aan komt, flink onder de oogen zal zien.

Metterdaad de Duitsch-Ethische richting had de Theologie derwijs ontwend, om de primordiale onderwerpen rakende de kennisse, het wezen, de deugden en het werk Gods onder de oogen te zien; men hield zich zoo bijna uitsluitend met de vraagstukken vaa zonde en verlossing bezig, dat het niemand verwonderen kon, dat ook in onze kerken het rechte, heldere inzicht ia deze uitgangspuaten vaa alle ware Theologie verduisterd was.

Het nu te houdea debat, dat uiterst belangrijk kan zijn, zal hierin een keer aanbrengen.

Men zal zich genoodzaakt zien, de stukken die tot den locus de Deo, d. i. tot het leerstuk over God, behooren, van nabij onder de oogen te ziea.

Ia de beaatwoordiag vaa de vragen, die hierbij rijzen, zuUea ten slotte alle onze Gereformeerde predikanten eenstemmig blijken te zijn.

En vrucht hiervaa zal wezea, dat mea ook op de afgeleide stellingen ten slotte blijkt eenzelfdea blik te krijgen, eer men het zelf weet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 oktober 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Predikanten-conferentie te Groningen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 oktober 1896

De Heraut | 4 Pagina's