GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

L. .S.

Deputaten der classis Heerenveen. in zake den Evangelisatie arbeid in den Zuid Oost-Hoek van de provincie Friesland, nemen bij dezen de vrijheid hen, die bij testamentaire bcEchikking iets zouden willen vermaken ten vooideele van bovengenoemde arbeid, dit te doen ten name van den Evangelisatie arbeid in Frieslands Zuid Oost Hoek, van wege de Gereformeerde kerken in de classis Heerenveen.

Namens deputaten voornoemd:

E. J. KOPPE, scriba.

Idsken/mizen, 13 Nov. 1903.

L. S.

De classis Axel heeft in hare vergadering van 12 Nov. perenptoir geëxamineerd den Eerw. heer A. Scheele en hem met algemeene stemmen beroepbaar gesteld voor de Geref. kerken in Nederland.

Namens de classis:

P. A. SIETSEMA, scriba;

De classis Klundert brengt ter kennis van de Geref. kerken, dat zij in hare vergadering van n Nov. j.l. bijgestaan door de Dep. Prov., peremptoir heeft geëxamineerd den heer Dr. J, C. de Moor, ber. Pred. te Breda, en hem met alle vrijmoedigheid heeft toegelaten tot den Dienst des Woords en der H. Sacramenten in de Geref. kerken in Nederland.

Namens de classis voornoemd:

L. G. GORIS, V. d. m. h. t. scriba.

Classe 'SrGravenhage.

De classe 's-Gravenhage der Geref. kerken, op 10 Nov. 1903 te 's Gravenhage vergaderd, heeft den Weleerw. heer Ds. L. Netelenbos, beroepen Missionair Pred. van de Geref kerk te Delft, om uitgezonden te worden naar Wonosobo, in saamwerking met de Dep. der Gen. Synode, om te examineeren naar art. 4 der Zendingsorde, onderzocht in de Miss. vakken en met algemeene stemmen tot den Miss. dienst toegelaten.

In naam en op last der Classe voornoemd:

L. VAN LOON, Actuarius.

DRONRITP. Zondag jl. was voor onze gemeente alhier een dag van beteekenis. Des morgens trad voor ons op de WelEerw. heer Ds. Allaart van Harlingen, die na de woorden, vervat in I Thessal. 5 : 12, 13, voor de gem. verklaard te hebben, onzen beroepen W. d. W. Ds. Diemer van Munnekezijl, in het ambt alhier bevestigde. Des namiddags verbond onze herder en leeraar zich aan de gemeente alhier en sprak naar aanleiding van de woorden dewelke beschreven zijn in 2 Cor. 5 : 20. Een woord van dank werd gesproken aan-ambtsdragers, gem. burgemeester en zusterkerken binnen de Glas is. Den lusterkerken buiten de Classis wordt bij dezen voor de hulpe aan onze kerk geboden, hartelijk voor het genotene dank gebracht, waar de Dienaren menig keer aan onze kerk werden afgestaan.

Ook de W, d. W. onzen dank, die zoo bereidwillig ons hebben bijgestaan tijdens onze vacature.

Geve de Heere dat Zijn dienstknecht alhier met rijken zegen mag werkzaam zijn.

Namens de Kerkeraad

G. DE VRIES, Scr.

Alle stukken onze Kerkeraad betreffende gelieve men te zenden aan Ds. N. Diemer.

Korte mededeelingen van de verga dering der Classis Klundert 11 Nov. 1903.

Na gebruikelijke opening door den praeses. Ds. Voigt, wordt aangewezen Ds. A. J. Mulder assessor en Ds. Goris scriba.

1. Aanwezig zijn ook de Depp. Prov. naar art. 49. D. D. Goed bloed, van Harlingen en J. M. Mulder, wegens het peremptoir examen van Dr.. J. C. de Moor, ber. Pred. te Breda. Bij dit examen wordt, op verzoek van den examinandus, (gebruik makende van art. 9 der overeenkomst, gecontinueerd door de Geref. kerken 1892, met de Vereen, voor H. O. op Geref. Grondslag) deze als doctor. S. Th. vrijgesteld van het eigenlijk gezegd wetenschappelijk onderzoek, en alleen onderzocht omtrent het donum concionandi, de zuiverheid der leer en de praciische bekwaamheid. Met het zeer gunstig oordeel der Dep. Prov. vereenigt zich ook geheel de classis, zoodat Dr. de Moor met alle vrijmoedigheid wordt toegelaten tot den Dienst des Woords en der H. Sacramenten in de Geref. kerken in Nederland.

2. Ook wordt in zake een voorstel der Classis Dordt, om saam werking van den arbeid der Heidenzending, waartoe 2 Dep. dier classis aanwezig waren, besloten op dit verzoek niet in te gaan zonder advies der Prov. Synode van Noord-Brabant.

3. Inzake eene missive der classis Leiden betrekking hebbende op het ontslag van Ds. W. Kaptein, wordt een concept antwoord vastgesteld dat o a. ook deze slotalinea van de desbetreffende acte van ontslag inhoudt, en welke naaraanlei ding van de vele vragen wordt gepubliceerd: „Zullende alzoo aan genoemden heer Kaptein niet meer geoorloofd zijn, buiten consent en autoriteit der Synode of Classe, het Woord en de Sacramenten te bedienen in eene der Geref. kerken in Nederland"

4. Nog wordt aangenomen een voorstel van den volgenden inhoud: De classis Klundert — de stijgende uitgaven voor de Heidenzending in aanmerking nemende — spreekt de billijke verwachting uit, dat het noodzakelijk evenwicht bewaa-d worde, door niet de draagkracht der kerken te boven te gaan ten koste van den arbeid in eigen kring. Hiervan zal kennis gegeven worden aan de classis in Noord Brabant en aan den Dep. Synode voor de Heidenzending.

Namens de Classis Klundert:

L. G. GORIS, h. t. scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 november 1903

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 november 1903

De Heraut | 4 Pagina's