GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

FRANEKER, 2 Aug. Hedenavond nam onze algemeen beminde leeraar, Ds. A. Doorn, afscheid van de gemeente, naar aanleiding van Fillip. I : 27. De gemeente was bedroeid in deze ure van scheiden, doch ook tevens vervuld met dank aan den Heere, die ons elf jaar en zes maanden dezen waardigen dienstknecht heeft geschonken. Wij bevelen dezen getrouwen en geliefden leeraar de Kerken van Apeldoorn aan.

Namens den raad der Geref. Kerk:

L. HOFSTRA JR, , scriba.

Kort verslag van de vergadering van de Kerken in de classe Amersfoort, gehouden 30 Juni 1908 te Amersfoort,

Ds, Lanting opent als voorzitter op de gebruikelijke manier.

De credentiebrieven worden nagezien en aan een diaken wordt keursjtem verleend.

De notulen worden gelezen en aldus vastgesteld.

Ds. Donner rapporteert over de Particuliere Synode.

Het voorstel van Bunschoten B om de benoodigde gelden voor de Zending percentsgewijze om te slaan over de Kerken, vervalt door de aanneming van het volgende voorstel: „De Classis, erkennende en handhavende het contract van samenwerking met de Kerk van Utrecht en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, wekt de Kerken op, den arbeid voor de Zending zóó krachtig aan te vatten, dat het door de Classe verschuldigd bedrag zonder dwang en zonder percentage en zonder omslag bijeen komen mag; fa vraagt daartoe van de Kerken voor de volgende vergadering een opgave van het vrijwiilighsidsbedtag voor het volgende jaar".

Bij de rondvraag naar art. 41 wordt aaneen Kerk advies gegeven inzake tucht in huwelijkszaken.

De vacatuurdiensten worden aldus geregeld: Maartensdijk, Aug., Dss. Horjus en E. J, Koper; Sept., Ds. J, Koppe; Oct, , Ds. Teerink en Van Andel; Nov, , Ds, Bolwijn en Lanting; Dec, Ds, den Hengst en Schoonhoven; Renswoude: Aug, , Ds, J, Koppe en Van Andel, Sept, , Ds, Lanting, Oct, Ds, Schoonhoven en Horjus, Nov, Ds. Voigt en Teerink, Dec., Ds, Donner en E, J, Koppe,

De volgende vergadering zal D, V, den eersten Dinsdag van October gehouden worden.

Op last der Classe voornoemd: d

H, A, VAN ANDEL.

Overzicht van den arbeid in Rijn-Pruissen.

(Slot.)

De Kerk te Rührort, 29 Juni 1902 tot openbaring gekomen, is ontstaan uit wat wijlen br. Akkerhuis Sr, aldaar vóór 8 jaar begon, door nl. wekelijks ééns slechts, des Zondagsmiddags de Hollanders te verzamelen. Spoedig daarop werd er eene Hol!, Geref, Vereen, opgericht, die zorgde dat er des Zondags 2 maal werd vergaderd. Eerst werd in eene zaal van den restauratiehouder Georg Weiss in deHarmonia strasse No, 32; later (14 Sept. 1902 voor 't eerst) in de kapel van het Schifferheim godsdienstoefening gehouden. Voor 't gebruik hiervan had de kerk den eersten tijd slechts M. 50 (/30) per jaar te betalen; dit is thans gestegen tot M. 400 (/ 240) plus de schoonmaakkosten a M. 100; te zamen dus pl.m. /300,

Tijdens de langdurige en smartelijke ziekte van wijlen br. Akkerhuis hielp de zoon, de tegenwoordige predikant Ds, G, W. Akkerhuis, de gemeente; bleef haar voorgaan, na als oefenaar aangesteld te zijn, en is in Jan. 1906 tot dienaar des Woords en der Sacramenten in de Geref. Kerken toegelaten, in Eührort beroepen en den 8 Juli van 't zelfde jaar in het ambt bevestigd.

In een steeds toenemenden bloei verheugt zich deze kerk. Het getal complete leden be draagt pl.m, 108 en dat der incomplete lidmaten pl, m. 180,

De kerkgangers beloopen ongeveer 300, Getrouw is men er. in het kerkbezoek, dat varieert tusschen de 2 en 300, al naar het aantal schippers, die zich te Ruhrort bevinden. Ook door dezen wordt tamelijk getrouw gebruik gemaakt van de godsdienstoefeningen, terwijl er door openbare geloofsbelijdenis 10 bij de Geref, Kerk zijn ingeschreven. Het aantal catechisanten bedraagt pl, m. < )(> .

Een vrouwen vereeniging „Ora et labora", met ongeveer 12 werkende leden, vervaardigt kleedingstukken, die op Kerstdag aan de kinderen worden uitgedeeld.

De Zangvereeniging „Hallelujah" telt pl.m, 26 leden.

De Jongelingsvereeniging „Timotheus", aangesloten bij den bond van Jongelingsvereenigingen op G, G, , telt pl.m, 24 leden, Catechisanijês collecteeren trouw voor de Zending; terwijl 40 Zendingsbubjes in de huizen der emeenteleden zijn geplaatst en 40 Zendingsladen worden gelezen. k v

Te Bochum is op initiatief van Pfarrer Hent-g chell de arbeid begonnen op den Keizerlijkenjk Aanvragen en vermelding van Busz en Bettag 1907, Bij de eerste godsdienst oefening kwamen er reeds een 300 tal bijeen.

De Evangel, Kirche stond geheel kosteloos de Johanneskirche met koster en organist af. Op Hemelvaartsdag werden na eene bijeenkomst van pl, m, 300 personen en de oprichting van eene Holl, Geref, Vereeniging de belangen van Bochum en omgeving besproken met circa 70 mannen, meest hoofden van gezinnen. Eene commissie van 4 leden werd benoemd om leden te werven en contributie te verkrijgen, Pfarrer Klose en Lehrer Heyer woonden de Godsdienstoefening bij. Het Hollandsch verstonden zij zeer wel, daar de eerste te Vaals en de andere in Oost-Friesland gearbeid had. Met tranen in de oogen verklaarde een dezer beide, dat de prediking hem zoo getroffen had, want „zoo bad en zong vroeger ook mijne lieve moeder met mij!"

Te Recklinghausen wordt ook geregeld van uit Ruhrort gearbeid. Dusver werkte daar zekere Datema, De opkomst bedroeg circa 40 a 50 personen, de inkomsten M, 40 (f 24) per maand, In een speisewirtschaft worden de Godsdienstoefeningen gehouden, waarvoor men M, zo in de maand (/12), moet betalen. Er wordt Zondagsschool gehouden en de kinderen worden op last van Ruhort's kerkeraad gedoopt.

Blijft nu nog te vermelden de arbeid eenigszins buiten dezen cyclus liggende, n, l, te Viersen,

De partic, Syn, van N, - Brabant en Limburg besloot op voorstel van hun deputaten aldus het verzoek om br. Dekker aldaar wekelijks een dag te laten arbeiden, ts beantwoorden:

met het oog op den arbeid die in eigen provinciën behoort verricht te worden;

en met het oog op vroeger besluit der partic. Synode en met het oog op de flnantiën, br. Dekker voor den arbeid te Viersen niet af te staan; doch wil br, D, niet beletten den arbeid, door hem tot hiertoe op Vrijdag aldaar vervuld, "

Verder meende de Brab, Syn, niet te mogen gaan, en voegde er bij, dat het uitgetrokken bedrag door de partic, Syn. van Gelderland in geen proportioneele verhouding staat tot den arbeid te Viersen te verrichten en de kracht dezer provincie. Deze beslissing is voorloopig en dient dus hernieuwd, waartoe uw dep, verzoekt hem te volmachtigen en br. Dekkers hulp te verzoeken bij de deputaten voor den arbeid in Noord-Btabant en Limburg, tegen een veroogde tegemoetkoming van de zijde der kerken. Deze br, D, gaat eiken Vrijdag naar Viersen; oudt aldaar catechisatie voor kinderen beneden e 14 jaar, en om de 14 dagen met volwassenen. Er zijn ruim 40 leerlingen, 4 catechisanten egden belijdenis des geloofs af.

De godsdienstoefeningen, die om de 14 dagen e catechisatie der volwassenen vervangen en erst te Vé na 8 's avonds plaats vinden kunnen, orden geregeld bezocht door 40 a 60 personen; elk getal wel eens tot over de 100 stijgt, als e samenkomst op een dag gehouden wordt, at er niet wordt gewerkt.

Het publiek dat de godsdienstoefeningen ijwoont, bestaat uit vogels van diverse pluimage: eref., Hervormden, Baptisten, Heilsoldaten, oomschen, ja zelfs een Jood. Ook uit de mgeving, zelfs uit Crefeld, komt men de godsienstoe^ningen bijwonen.

Den tijd die niet voor catechisatie of oefening gehouden wordt, besteedt br, D, om de Hollanders aan de huizen en in de krankenhuizen te bezoeken,

Tractaten worden ijverig verspreid. Geen enkel maal valt er over mingewenschte bejegening te klagen. De verhouding tot de DuitscheKerk is uitstekend, zoodat nog immer een zaal met licht en vuur gratis wordt afgestaan; slechts eenige vergoeding behoeft den concierge geschonken te worden. e c

De inkomsten beliepen in 't vorig jaar M. 33 7, — (/ 202, —) de uitgaven M, 309, — (/ 183, 50), Slechts met moeite wordt het schraal salaris van M, 20, — (/ 12, —) per maand, plus de reiskostenvergoeding bijeen gebracht. k t o C w

Viersen verzoekt onder toezicht van de kerken k der prov, Gelderland, zoo mogelijk van de cl. Arnhem geplaatst te worden. Dit verzoek t wordt door de part. Synode v, N, Brabant en d Limburg met kracht gesteund. S

Uit dit verslag blijkt, dat de arbeid niet ongezegend is; dat op zeer bescheiden voet slechts gearbeid wordt; dat dit terrein van werkzaamheid alleszins den steun der Kerken verdient en de kerken van dit gewest de bijdrage wel

mogen verdubbelen. Door gebrek aan middelen was eene inspectiereis ondoenlijk. Dit kan niet dan zeer schadelijk werken, daar persoonlijk bezoek nuttig en bemoedigend kan zijn.

Geve de Heere uwe vergadering dit belangrijk werk, waarvan H, M. verzocht schriftelijk op de hoogte gehouden te worden, met hart en ziel te bevorderen, en ruste boven alles de zegen van Sions Koning op dezen zwakken en geringen arbeid.

Uw deputaat Ds, C, L, F. VAN SCHELVEN.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 augustus 1908

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 augustus 1908

De Heraut | 2 Pagina's