GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het nationalisme  in de Jodenzending.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het nationalisme in de Jodenzending.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een der ernstigste vraagstukken, die in onze dagen bij de zending onder de Joden aan de orde zijn gekomen, is het streven om de Joden voor het Christendom te winnen, door hen ook als bekeerde Joden hun nationaliteit te laten behouden. De Joden, zoo zegt men, vormen onder alle volken nog altoos een eigen volè; ze zijn trots de eeuwen van hun verspreiding onder de volkeren toch nooit met hen samengegroeid en geamalgameerd, maar hebben hun eigen godsdienst, hun eigen nationale gebruiken, hun eigen taal bewaard, .en diep in hun hart leeft nog altoos 't ideaal, eens weer te keeren naar 't land hunner vaderen en daar een eigen nationaal bestaan te voeren. Wanneer ge een Jood, die tot het Christendom bekeerd wordt, uit het nationale leven van zijn volk wegneemt en tot een gewoon »Christen« maakt, lid van een der Christelijke Kerken, dan maakt ge hem niet alleen ontrouw aan zijn religie, maar ook aan zijn nationaliteit, dan verliest hij daardoor allen invloed op en alle gemeenschap met zijn eigen volk. Zoo kunt ge wellicht enkelen tot het Christendom bekeeren, maar tot een kerstening van het Jodendom als zoodanig komt het nooit, en het natipnahteitsbesef is de onoverkoombare slagboom, die tusschen de Joden en elke Christelijke zendingsactie blijft opgericht. Kans van slagen heeft de Jodenzending alleen, wanneer ge den bekeerden Jood Jood laat, hem vergunt al de tradities' en gebruiken van zijn volk te laten behouden, ook de besnijdenis en den Sabbath, en men poogt naast de Christelijke Kerk uit de heidenvolken een Joodsch-Christelijke Kerk met een geheel zelfstandig bestaan onder de Joden op te richten. Bezwaar daartegen kan niet bestaan, want immers ook Christus en de Apostelen zijn Joodsch gebleven, hebben aan de volksgebruiken van Israël zich onderworpen, gingen op naar den tempel en hielden-de wet van Mozes. Alleen voor de Christenen uit de heidenen werd de wet van Mozes afgeschaft, niet voor de Christenen uit Israel. Bovendien de profetie sprak van een bekeering van Israël als vol/i en belooft aan dit volk een geheel eigenaardige en zelfstandige plaats onder de volkeren en een terugtocht naar Jeruzalem met herbouw van den tempel. En niet alleen, dat de H. Schrift zelf dit pogen wettigt en goedkeiirt, maar zoo alleen is er kans, dat de zending onder de Joden van haar onvruchtbaarheid verlost zal worden en geheel Israel tot Christus komen zal om Hem nu als zijn Koning te eeren. Dit streven om een Joodsch-Christelijke Kerk te grondvesten met behoud van de Joodsch-nationale tradities en gebruiken heeft niet alleen in Amerika, maar ook in Zuid-Afrika aanhangers gevonden, die met klem en ijver dit denkbeeld hebben bepleit, Dr. Lamprecht, predikant bij de Ned. Hervormde of Gereformeerde Kerk te Johannesburg Oost, was persoonlijk met dit streven in aanraking gekomen, 'toen hij als deputaat zitting nam in het bestuur van de Zending onder de Joden, want de heer Cohen, door dit bestuur als zendeling onder de Joden aangesteld, was een warm en vurig pleitbezorger van deze Joodsche Christelijke Kerk. Vandaar dat Dr. Lamprecht, toen hij_ aan de Vrije Universiteit kwam studeeren, om den doctorsgraad in de Theologie te verwerven, dat belangrijke vraagstuk tot onderwerp van zijn proefschrift koos en daarop den doctorstitel behaalde. In de Inleiding schetst hij eerst kort den stand van het probleem; laat daarna in hoofdstuk I en II zien, hoe onder de Joden altoos twee stroomingen zijn gevonden, de eene, die hij denationalistisch noemt, die van een afzonderlijk bestaan van Israel niet weten wilde, en de andere de nationalistische, die zich met hand en tand aan het nationaliteitsprincipe vasthoudt en dit nu ook in Christelijken vorm wil voortzetten. In hoofdstuk III onderzoekt Dr. Lamprecht dan het getuigenis der H. Schrift, waarop de voorstanders van dit nationalisme in Christelijken vorm zich beroepen, en toont aan, hoe het voor-beeld van Christus en de Apostelen, die nog aan de Joodsche wetten zich hielden, niets bewijst en veeleer de duidelijke uitspraken van de Apostelen aantoonen, dat van een afzonderlijke positie van de Joden als vol^ geen sprake kan wezen. In hoofdstuk IV wordt dan het wezen van het Jodendom geteekend, om te doen zien, hoe dit met g het wezen van het_Christendom onvereenigbaar is, terwijl in'hoofdstuk V nog nader besproken wordt de besnijdenis, het Paaschfeest en de - Sabbath, die. men ook voor de Christelijke Joden wilde behouden, niet naar hun religieuse beteekenis, maar als nationale gebruiken. Hoofdstuk VI geeft dan een saamvattende critiek en in een slot hoofdstuk bepleit Dr. Lamprecht de Jodenzen­ ding, mits dan natuurlijk niet in dezen nationalistischen vorm, als een plicht der Kerk.

Met dit welgeslaagde proefschrift, dat niet alleen van ernstige studie, maar ook van zelfstandig denken getuigenis aflegt, wenschen we Dr. Lamprecht van harte geluk. Hij heeft niet alleen de Kerk in Zuid-Afrika, wier dienaar hij was, maar alle Kerken, die bij de Joden-zending betrokken zijn, aan zich verplicht, door dit zoo belangrijke vraagstuk grondig te behandelen en he.t licht van Gods Woord daarover te ontsteken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 juni 1915

De Heraut | 4 Pagina's

Het nationalisme  in de Jodenzending.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 juni 1915

De Heraut | 4 Pagina's