GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Leestafel.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Leestafel.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

1. DR. ALEXANDRE WESTPHAL. JEZUS VAN NAZARETH. Harmonie der - vier Evangeliën. Met drie kaarten en een plattegrond. Vertaald door C. K. Uitgave van J. H. Kok te Kampen.

Na het uitbreken van den wereldkrijggafDR. ALEXANDRE WESTHAL, Professeur honoraire de I'Université de Paris, bij de Coöperatieve drukkerij LA CONCORDE te LAUSANNE zijn HARMONIE DES EvANGiLES in hct licht. Van dit werkje verscheen in het begin van het vorige jaar reeds het 60ste duizendtal.

De bedoeling van PROF. WESTPHAL met deze HARMONIE was vooral den Fransch-Iezenden militairen, in korte samenvatting, een overzicht te bieden van wat de vier Evangelisten omtrent t onzen Heiland verhalen.

Aan de achterzijde van den voorhandschen ritel staat dan ook de mededeehng gedrukt, dat ieder officier, onderofficier of soldaat in actieven dienst, of ook in krijgsgevangenschap, die dit boekje in bezit wenscht te hebben, het grads zal ontvangen wanneer hij er om schrijft aan de drukkerij LA CONCORDE.

Ten onzent is in den loop van het jaar op dit boekje de aandacht gevallen en werd het ter verspreiding ook onder onze militairen bijzonder geschikt geacht. Door een drietal dames is toen besloten, zoo mogelijk, tot een HoUandsche uitgave van DR. WESTPHAL'S HARMONIE te komen. In Mejuffrouw C. K.(UYPER) vond men een vertolkster. En waar het gold, zoo WESTt PHAL'S Woord-Vooraf : »A ceux qui luttent. .. et qui espérent", als de korte noten, die hij onder aan de bladzijden toevoegde, om enkeL geografische, historische of theologische uitdrukkingen te verklaren, in onze taal weer te geven, heeft zij, in gelukkige saamwerking met PROF. H. H. KuYPER, die l' esprit de la langue in zoo hooge mate bezit, , uitnemend werk geleverd.

De woorden zelf der Evangeliën zijn in dit boekje afgedrukt uit onze Statenvertaling, enkele verouderde uitdrukkingen in die vertaling zijn veranderd en de woordschikking is hier en daar zoo omgezet, dat de beteekenis van den zin duidelijker werd.

Het mocht de dames gelukken in den heer J. H. KOK een uitgever te vinden.

Na de vertaUng van het Voorwoord: »Een Woord aan hen die strijden... en die hopen», staan de drie kaarten: Palestina in den tijd van Jezus Christus ; Zijn omwandeling in Galilea ; Zijn omwandeling in het gebergte van Judea, en dan een s plattegrond van Jerusalem uit dien tijd«. Volgen de naar tijdsorde gerangschikte evangehsche berichten, onder verschillende opschriften. De PROLOOG uit het Johannes Evangelie; het Evangelie der Kinderjaren; het aanvaarden van bet ambt; de roepstem tot het volk; de oprichting van he Koninkrijk; de Messias als Verlosser; de Messias 'als Man van Smarten; de Messias als Overwinnaar.

Ook deze Hollandsche uitgave bedoelt, niettegenstaande de groote kosten, die er aan verbonden zijn, gratis-verspreiding onder de gemobiliseerden.

Niet anders dan bij het oorspronkelijke, komt deze bedoeling bij haar uit, doordat achter haar voorhandschen titel-gedrukt staat: »Ieder officier, onderofficier, korporaal of soldaat, die er prijs op stelt, dit boekje te bezitten, kan het op aanvrage gratis ontvangen, zoo hij zijn adres meldt aan: '

Den Heer L. J. VAN WIJK,

Heerengracht 366, Amsterdam."

De drie dames welke voor dit, in meer dan een opzicht kostelijk middel tot evangeliseeren onder militairen het initiatief hebben genomen. MEVROUW C. VAN EEGHEN—VAN MARLE, PRES. a AERDENHOUT, Midduin«, FREULE J. BICKER, Secretaresse, DOORN, sMoersbergens, en Mejuf­ h rouw C. E. M. KuYPER, 'S-GRAVENHAGE, t Kanaalstraat 5, — hebben in zoover reeds voldoening, dat de eerste oplaag van dit boekje, N 10.000 exemplaren, zoo goed al» uitverkocht is a en de aanvraag nog zoo groot is, dat tot een c tweede oplaag zal moeten worden overgegaan.

­Christenen, die dit zoo sympathieke werk ook geldelijk willen steunen, kunnen hun gaven daartoe inzenden aan den heer L. J. VAN WIJK.

2. Js VAN DER LINDEN, predikant te 's-Gravenhage. CHRISTUS CONSOLATOR. Johannes elf toegelicht voor kranken en lijdenden. — J. H. Kok — 1916 — Kampen.

De Haagsche prediker, die de hoogsels en diepsels van het zieleleven zijner medemenschen zoo verstaat, en wat hij düs verstaat zoo pakkend vermag te zeggen, toont ook in dit boek zijn congenialiteit met den BARNABAS, ïden zoon der vertroosting» uit de apostolische eeuw.

Dit boek svoor kranken en door velerlei d lijden neergebogenen» is hem in de pen gege­ v ven door de vraag, die bij zijn bezoeken van O zieken en beproefden tot hem kwam naar 'n troostboek.

Die vraag wekte bij hem de gedachte aan het Xle hoofdstuk van-Johannes' Evangelie, waar in het verhaal van Lazarus' opwekking, bepaaldelijk die zijde van het Christusbeeld der Evangeliën te voorschijn treedt, die hem ons doet zien als den Christus Consolator, den Trooster.

Dit hoofdstuk nu bood hem de stof voor een 20-tal meditaties, waarin hij, uit zijn rijke levenservaring, dat , dezelfdenooden> dezelfde smarten, smarten des doods en om den dood», die eens in Bethanië's gezin werden geleden, ook thans, «nóg worden doorgemaakt», in diep-medevoelen met die nooden en smarten, zijn lezer telkens heenwijst en opvoert tot dien Christus, welke eens was en nóg is »innerlijk bewogen» smet allen die tot Hem vluchten».

Van Hem schrijvend, zegt hij het zoo schoon en goed, sZijn Evangelie alleen is de balsemkruik, die we brengen mogen in het huis der troosteloozen; 2ijn verlossing, die van den bangsten nood verlost; zijn heil, dat de diepste wonden heelt».

Dit boek is naar vorm en inhoud een Ziekentroost voor kinderen van onzen tijd.

3. J. N. VOORHOEVE, DEN HAAG. GEÏLLU­ STREERDE CHRISTELIJKE SCHEURKALENDER 1917.

Gelijk de komst van den ooievaar 'n kengrond is van lente-nadering, zoo is de kalender-verschijning 'n kengrond van winterkomst.

Het nu reeds verschijnen van VOORHOEVE'S Scheurkalender voor 1917 zou dan al 'n heel vroegen winter spellen, wat met het oog op de tijdsomstandigheden, min-aangename gedachten wekt. Doch met het komen van den ooievaar kan men zich in zijn verwachting ook vergissen en daarom moet men zich over dat niVreedsuitkomen van dezen tijdwijzer niet al te veel ontrusten.

Wat dezen Scheurkalender zelf betreft, wekt hij niet anders dan aangename gewaarwording. Aan het zien van zijn fijn geteekend Schild, ude vrouwen bij het geopende graf» denken wij aan den, het christelijk gemoed met blijheid vervullenden Paaschmorgen.

Het Blok geeft voor eiken dag een welgekozen Schriftwoord en, op den achterkant van het blaadje, een stichtelijk woord of treffend verhaaltje, en de Kalender handhaaft zijn naam van geïllustreerde ook door een twaalftal wel geslaagde reproducties van bekende, .christelijke onderwerpen uitbeeldende schilderijen of gravures.

Het toegevoegde „Premieboek": WUILDERS-HOEVE door W. SCHIPPERS is een mooi verhaal van christelijke strekking. Zal deze kalender een sieraad zijn voor de huiskamer van het christelijk gezin, ook de WANDALMANAK met he kloeke beeld van den „Vader" van den „Verloren zoon" en daaromheen de 12 maanden met. voor elk harer dagen 'n tekst, zal het op den wand van het kamertje der zonen of dochters, op dien van gang of keuken goed doen.

G.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 oktober 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 oktober 1916

De Heraut | 4 Pagina's